chiddush logo

"- -

7/7/2019

   "-

:" "

 1. 14-15: " שׁוֹ גּגּ כּשׁ וּ כּשׁ תּ וּ תּ "
 2. 6: "אַשׁ אָ וֹ וֹ לּוֹ בּ"
 3. 12: "וֹ בּ בּ שׁ וֹ"
 4. 14: " וּ בּשׁוּ שׁ שׂוּ דּ"
 5. 4: "אַכּ וּ נּ שׁ וֹ כּוּשׁ לּ שׁ"
 6. 10: "אַתּ וֹשׁ בּוּ יּ בּשׂוֹ לּ אַתּ שׁבּ"
 7. 11-12: "אַתּ כּ בּוֹ זּ פּזּתּ וֹ שׁיִ אַ אָ תּ וּאָהּ אַתּ תּ"
 8. 20: "אָ דּבּתּ וֹ תּ שׁוּ גּבּוֹ וֹ וּ "
 9. 32-33: " קּ לּוּ יִשׁוּ וּתּ שׁ פּשׁ וּ "
 10. 50-51: "אַיּ שׁ שׁבּתּ בּוּ פּ שׂ כּ בּ מּ"
 11. 1-2: " וֹ ' וֹ וֹ נּשׂ שׁ אָ שׁ גּוּ גּ"
 12. 10: "וּ גּוֹיִ ' אַ תּכּוֹ תּ בּ תּמּוֹ מּ בּשׁ"
 13. 10: " ' שׂוּ שׁ שׁוֹ יּ שׁ צּ"
 14. 25-26: " אַ תּ בּ בּוֹ דּוֹ שׁוֹ אָ תּ וּשׂ שׁיִ"
 15. 17-18: "שׁ שׁ פּ נּוּ בּוֹשׁ בּהּ גּ יּ שׁנּ"
 16. 9-10: "שׁ כּ אַ וּשׁוּוֹ יִשׂ יּ יִשׂ בּ וֹ"
 17. 31: "אָ יּ כּנּ בּ גּוּ"
 18. 34-35: "אָ יּ אַבּ פּ יּ כּ שׂ בּאַ יּ פּ אַ"
 19. 34-35: " פּ שׁ הּ שׂ בּ יִ יּ יִ"
 20. 4: "וֹ מּ ' מּ בּ מּ"
 21. 12-13: "אַ וֹ שׁ אַ וֹ וֹ אַוֹ בּוֹ אַ יִמּ שׁ"
 22. 5: " בּוֹ אַפּוֹ "
 23. 6-7: "אָיִ יִשׁוּ אַ וּ שׁוּ לּוּ גּוּ בּוֹ"
 24. 9: "לּ ' בּאַוֹ יּ"
 25. 5-6: "וֹ כּ תּ שׁ שׁתּ אָ בּ שׁ לּהּ שׁ שׂוֹ שׁוֹ"
 26. 5: " שׁוּ מּיִ זּוֹ" ()
 27. 2-3: "אָ יִמּ שׂוֹ פּוּ וּשׁוֹוּ נּ אָ וּ גּוֹיִ דּ ' שׂוֹ לּ דּ ' שׂוֹ מּוּ יִוּ שׂ" ()
 28. 2-3: " שׁוּ וֹתּ שׁ כּגּ מּוֹ כּ שׁ יִשׂ ' תּ וֹ"
 29. 17: "אָיִ וּ אַ שׁ וּ בּ"
 30. 9: "שּׂ שׁ שׁכּ בּאַ "
 31. 12-13: "שׁ שׁוֹ בּ יִכּוֹ בּאָ שׁ וּנּוּ [] כּ שׂ ' דּ שׁפּ "
 32. 4: "אַ תּ בּ וֹ וֹ בּשׁ שׁ פּ אָ וּ בּמּ"
 33. 5-6: "אַשׁ שׁ בּוֹ שׂוֹ ' שׂ שׁיִ אָ יּ כּ שׁ בּ שּׁ וֹ"
 34. 8-9: "שׁ וּ שׁ וֹ וּ שׂ וֹ גּוֹ פּ "
 35. 3: " שׁשׁ קּוֹ וּ "
 36. 5: "שׁ וֹ צּנּ יִקּוּ שׁאַ מּ "
 37. 27: "אַ וֹ תּפּוּ וּ "
 38. 4: " בּ וּ וֹ שׁלּ בּ פּשׁ"
 39. 14-15: "שׁ וֹ כּוֹ וּ כּשׁ וֹ יִשּׁ בּוֹ בּוֹ וּ"
 40. 3-4: " פּ מּוֹ נּוּ אַ נּ אָ אַמּ כּ שׁ יּשׁ"
 41. 17: "שׁ בּשׂ שׁוּ בּ נּ"
 42. 9: "כּ דּהּ וּ נּ "
 43. 8: "וֹ שׂ אָ ךּ פּוּ דּ יּ"
 44. 3-4: "וּ שׁדּ בּ וֹ פּ וּ אַתּ שׁ כּלּ"
 45. 11-12: "אָוּ יִ נּ שׁ שׁ שׁ וּ בּתּ שׁיִ וּ וּ שּׁ"
 46. 4-5: "אַ אַתּ תּ יִאָ שׂ כּ אַלּ שׁוֹ וּ"
 47. 18: "שׁ גּוּ וּ וֹ"
 48. 18-19: " אַ תּסּ אַ וֹ גּ תּ נּ שּׁיִ שׂ בּמּוֹ"
 49. 8: "אָ וֹ וֹ שׁ שׂ"
 50. 9-10: "אַוֹ שׁלּתּ וּוֹ כּ כּ וֹ פּ פּ"
 51. 16: "שׁ מּוּ וּ וֹ"
 52. 4-5: " גּתּ לּ שׁ אָ מּךּ וֹוּ תּ יִ שׁ"
 53. 14: " יִבּוּ וֹ אָ יִשׂבּוּ "
 54. 25: " דּכּ שׁ שׁ שׁכּוֹ כּ בּגּוּ כּשׁ "
 55. 7: " תּטּ אַשּׁ נּ דּ אַ בּ וּפּ דּ וּ"
 56. 20: " וּ [] וּגּ כּשׂ יִמּ"
 57. 8: "אָ וּ וֹשׁ שׁ שׁדּ תּ"
 58. 16: "אָ יִ שׁ וּ תּ"
 59. 19: "שׁ שׂ פּ שׂ כּ שׁוֹ כּ שׂ כּלּ"
 60. 11: " יִשׁוּ וּ לּוּ בּטּוֹ וּשׁ בּנּ"
 61. 20: "אַ תּשׁאַ לּ וֹ מּ תּתּ"
 62. 17: "שׁ בּ מּ בּשׁ דּוֹ"
 63. 8: " בּ יִגּשׁוּ וּ וֹ "
 64. 11: " וּ תּוּ פּ נּ" ()
 65. 9-10: "אָ תּ וּשׁפּ וּשׁ כּ גּ וֹ כּ וֹ בּ שׁ יִ" ()
 66. 15: "שׁ אָ קּשׁ וּוֹ בּגּוֹ" ()
 67. 16-17: " בּהּ בּשׂהּ שׁ וֹ דּ וֹ שׁוֹ" ()
 68. 4: " שׁ וֹ בּ אָ" ()
 69. 16: " בּיּוֹ יִוּ כּוֹ וֹ וּ" ()
 70. 5: " יִאַ וּ אָ שׁ תּוֹ " ()
 71. 21-22: "וּ שׂ שׁ תּוּ שּׁ שׁוֹ בּ וֹ וּ וֹ תּוּ" ()
 72. 10: " תּוֹ ' גּ שׁ" ()
 73. 12: " שׁ יִ אָ ' שׂ שׁ" ()
 74. 13: "אַ תּ שׁ פּ תּוּשׁ פּ שׂ " ()
 75. 13-14: "אָ וּ בּוֹ וֹ שׁוּ קּ פּ וֹ וּ ' [] שׁ" ()
 76. 28-29: "אַ תּסּ גּוּ וֹ שׁ שׂוּ וֹ שׁ בּתּוֹ יִצּ בּ יִצּ שׁכּ" ()
 77. 3: "אַ תּאָ מּוֹ וּ כּ" ()
 78. 4-5: "אַ תּ שׁ בּ [] בּוֹ נּוּ כּ שׂ שׂ לּוֹ יִ כּשׁ [] שּׁיִ" ()
 79. 17: "אַ נּ בּ בּטּ כּ בּיִאַ ' כּ יּוֹ" ()
 80. 28-29: "אַ כּ תּ וּוֹ בּאָ תּוֹ וֹ וֹ [] שׂ פּ נּ וּ יִ" ()
 81. 31: "אַ תּ יִ כּ יִאַדּ כּ יִתּ [] וֹ יִלּ בּשׁ" ()
 82. 1: "אַ תּנּ בּאַשׁ אַ [] וֹ תּ" ()
 83. 19: "אַ תּ בּמּ אַ תּנּ בּשׁ" ()
 84. 24: " שׁ דּ אָתּ יִקּוּ מּ יִוּוּ מּ" ()
 85. 21: " שׂ וּ שׁוּ יִ" ()
 86. 1: "אַ תּלּ בּוֹ כּ יּ וֹ" ()
 87. 22-23: " תּתּוֹשׁ בּמּתּשׁ בּוֹ וֹ בּ וּ וּתּוֹ תּ פּ שׁ בּ " ()
 88. 15-16: " שׁוֹ שׁ שׁ דּ תּוּוֹ שׁקּוֹ [] " ()
 89. 1-2: "שׁ תּוֹוֹ שׁ פּ יִשּׁ פּ בּוֹ דּ יִשׂ וּשׁ שׁ אָ " ()
 90. 24: "אַבּ נּ אָ מּ כּ" ()
 91. 21-22: " אָ תּ שׁ ' מּ ' שׁדּ תּשׁ וּ מּוֹיּ לּהּ מּהּ שּׁ שּׂ וֹאָ מּ בּוּ בּ בּלּ שׂ"
 92. 8: " יּ בּנּשׁ בּ צּ וּ גּיּיִ שׁכּוֹ " ()
 93. 14-15: "שׁכּ כּ דּוֹ בּ גּ נּ נּ יִ וֹ" ()
 94. 1: " צּ שּׁוֹ שׁוֹשׁנּ " ()
 95. 15-16: "וּ וּ שׁוּ שׁוּ נּ בּ כּ וּוּ דּוֹ וֹ בּשּׁוֹשׁנּ"
 96. 2-3: "אָוּ נּ וֹ בּ בּשּׁ וּוֹ שׁ שׁאָ שׁ בּקּשׁתּ וּ שּׁ סּ שׁאָ שׁ "
 97. 9-10: "אַפּוֹ שׂ וֹ מּ שׁ לּוֹ מּוּ שׂ וֹ כּוֹ אַגּ תּוֹוֹ וּ אַ בּוֹ וּשׁ"
 98. 8: "תּ לּוֹ כּלּ תּ לּוֹ תּוֹ תּשׁוּ שׁ שׁ שׂ וֹ מּוֹ וֹ "
 99. 2-3: " שׁ בּ וֹ דּוֹ וֹ פּ וֹ מּ שׁרּשׁ וּצּוֹ פּשׁתּ כּתּתּ בּשׁנּ תּ נּ" ()
 100. 1-2: "אָ דּוֹ יּ בּנּשׁ אָ פּ וֹ וּשׁנּוּ מּ דּוֹ נּוֹ וּוֹ בּשׂ וֹ בּגּנּ שׁוֹשׁנּ" ()
 101. 3: " וֹ וֹ בּשּׁוֹשׁנּ" ()
 102. 11: " גּנּ וֹ תּ וֹ בּבּ נּ וֹ גּ וּ מּ"
 103. 9: "אָתּ בּנּ יִוּ שׁיִ כּשׁכּוֹ גּ אַפּ כּתּפּוּ"
 104. 11-12: " וֹ תּשׁוּוֹ וֹ שּׂ בּכּ"
 105. 10: " וֹ שׁ כּמּדּוֹ אָ יִ כּוֹ שׁוֹ"
 106. 12: " יִ יִשׂ בּוּשׁ"
 107. 17: "אָתּ בּבּ צּדּ שׁ יִשׁפּ כּ כּ מּשׂ שׁ"
 108. 18: "אָתּ בּבּ דּ בּ אָ וֹ שׁ בּ מּ "
 109. 1: "אַ תּ פּ בּ אַ וֹ כּ בּשּׁיִ אַתּ אָ כּ יִוּ טּ"
 110. 7: " שׁ שׁ שׁפּ תּ מּ אַ תּהּ כּ גּהּ הּ שׁ וּ " ()
 111. 16: "אַ תּ דּ בּ אַ תּכּ וֹ מּ תּשּׁוֹ" ()
 112. 17-18: "אַ תּשׁ בּ אַ תּ מּ וּ בּ תּ וֹ שׁ תּ בּ זּ אַ תּנּ כּ כּלּ"
 113. 28-29: "שׁ וֹ בּשׁ שׁ אָ שּׁ לּ שׁ שׂ אָ שׁ מּ שׁוּ שּׁוֹ בּ" ()
 114. 2: " פּ שׁוֹ דּ שׁוּ "
 115. 12-13: "שׁ שׂ אַ וּ וֹ כּ גּ וֹ אָ שׁ יִ טּוֹ יִ שׁ יִוּ לּ וֹ יִ שׁ כּצּ שׁ נּוּ לּ "
 116. 4: " וּ מּוֹשׁ תּ וֹ אַ תּנּ כּ פּ נּ גּוֹ" ()
 117. 1-2: " שׁ בּ כּאַ בּ גּוֹיִ שׂ בּמּוֹ בּוֹ כּ בּלּ הּ הּ הּ כּ כּ בּוּ הּ וּ הּ "
 118. 3: "אַ בּ שׁ וֹ כּ יּוֹ"
 119. 7-8: "וּ וּ [] [] וּ שׁוּ וּ פּ יּ"
 120. 19-20: "אַתּ ' וֹ תּשׁ כּ וֹ מּ תּשׁכּוּ תּוּ "
 121. 9-10: " מּ וֹ יִכּ אַבּ שׂ כּכּ כּ שׁוֹ שׂ מּ גּ מּ יּ מּ בּתּוֹ וֹ יּתּהּ בּ מּ יּוּ" ()
 122. 21: " אַגּ שׁוּ בּ זּ מּ לּ כּ שׂ"
 123. 2-3: "שׁ בּוּ בּ שׁוּ שׂ דּ בּשׁ פּ בּ וּ בּ פּ אַשׁ יִשׂ בּ שׁ אַפּיִ אָ שׁ וּשׁיִ"
 124. 23-24: "אַשׁ וֹ אָ שׂ וּשׁ בּ אַבּ וּשׁיִ"
 125. 27: "אַשׁ אָ שׂ וּשׁיִ"
 126. 28-29: "אַשׁ יִ שׂ וּשׁשׁ בּ וֹ שּׁ וּשׁיִ"
 127. 62-63: "לּ בּשׁוּ מּשׂ וּ וּ כּנּ יּ תּשׁ שׁ וּ קּשׁ קּשׁ כּ וּ וּמּ"
 128. 9-10: "יִ שׁ שׂיּ לּ כּ לּ שׁ בּ שּׁ שׁ אַ שׁ שׁ לּ וֹוּ דּ תּ שׂ גּיּ דּ שׁ"
 129. 16: "יִ שׁשׁבּצּ דּ שּׁיּ דּ דּ וּשׁ וּ יִ כּ בּ שׁ"
 130. 11: "שׁ וּ בּ נּ אָ שׁ אַתּ בּ שׁתּהּ דּ בּדּ מּ וֹ בּוֹ שׁ וּ פּ פּ בּאָ"
 131. 15: "אַ וֹ בּ שׂ תּ וּ וּשׁלּ שׁבּ לּ "
 132. 16: "אַ בּוּ שׂ פּ בּ וּ בּ שׂוּ בּ גּבּ"
 133. 31-32: "[] כּיּ בּ צּ בּ נּ שׁ מּ יּ פּנּ וּ יּ פּנּ שׁ צּ וּ צּ "
 134. 28: "אַשׁ אַבּ וּשׁיִ"
 135. 31: "אַשׁ אָ שׂ וּשׁיִ"
 136. 33: "אַשׁ וֹ אַ שּׁ וּשׁיִ"
 137. 64-65: "לּ בּשׁוּ מּשׂ וּ כּנּ יּ תּשׁ שׁ וּ קּשׁ קּשׁ כּ וּ וּמּ"
 138. 6: "[אַתּ] וּ ' דּ [] שׂ שּׁיִ שׁ שּׁיִ אָ אָ שׁ יּמּ שׁ בּ אַתּ יּ כּלּ וּ שּׁיִ שׁתּ"
 139. 7: "אַתּ וּ ' שׁ בּתּ בּאַ וֹוֹ וּ כּשׂדּ שׂתּ שּׁוֹ אַ"

(!) ,

738
( )
? ? ? !
- (0)