chiddush logo

"כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח"

31/3/2021

 "כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח"

צ״ב כפל הלשון יכל דכפין' ויכל דצריך׳.
ונראה עפ״י מה שאמרו חז״ל (נזיר כז.) שנים שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסה, זה שאכלו לשם מצוה עליו הכתוב אומר 'צדיקים ילכו בם' וזה שאכלו לשם אכילה גסה עליו הכתוב אומר 'ופושעים יכשלו בם'.
בתוס' (פסחים קז:) הקשו על כך, שהרי הפסח נאכל על השובע דווקא?
ותירצו התוספות שיש שני סוגי אכילה גסה: יש מי שכבר מילא את כריסו כל כך, עד שהוא קץ במזונו, זו אכילה גסה שעליה נאמר ופושעים יכשלו בם, כי אכל יותר מדי ואחר כך יאכל את הפסח, אבל יש אכילה נוספת שהיא 'אכילה על השובע' הנדרשת בפסח, והיא כאשר הוא עדיין מתאוה לאכול עוד דבר, משום שלא מילא בטנו, וגמר השביעה יהיה עתה, עם אכילת הפסח, ועליו נאמר 'צדיקים ילכו בם', וזה מה שאומר כעת בעל הבית לבני ביתו, 'כל דכפין' דהיינו מי שהוא רעב כי לא אכל כלל, אזי ' ייתי וייכול' מקודם, כי קרבן הפסח נאכל על השובע, ועל כן יאכל קודם דבר מה כדי לשבור את רעבונו, ורק לאחר מכן יאכל את הפסח, ואילו 'כל דצריך' דהיינו מי שכבר אכל וכבר אינו רעב, אלא רק צריך עוד דבר מאכל כדי לגמור שביעתו, הרי הוא מוכשר מיד לבוא ולאכול קרבן פסח כהלכתו, ועל כן 'ייתי ויפסח'.
(חסד לאברהם)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע