chiddush logo

מלכות אסתר מכח שרה שחיה 127 שנים

נכתב על ידי יניב, 12/3/2024

 ר"ע מביא רמז לזכות למלכותה של אסתר על 127 מדינות משרה: 'רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם, בקש לעוררן. אמר: מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים ומאה מדינה? אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה מאה ועשרים ושבע, ותמלוך על מאה ועשרים ושבע מדינות' (ב"ר נח,ג [ובדומה אסת"ר א,ח]). מה הקשר בין חיי שרה ומלכותה של אסתר? אמנם יש קצת דימיון ביניהן ששרה נלקחה לבית המלך ע"י פרעה וכן ע"י אבימלך בשל יופיה, כמו שקרה עם אסתר שנלקחה לבית המלך, לאחשוורוש, בשל יופיה. וכן בשתיהן בתחילה לא ידעו את ייחוסם האמיתי (שאצל שרה חשבו שהיא אחות אברהם, ואחשוורוש לא ידע מהו מוצאה של אסתר). וכן בשתיהן היתה מעלה מיוחדת של יופי: 'תנו רבנן: ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה ואביגיל רחב ואסתר' (מגילה טו,א). ובכלל כיון שאסתר מזרעה של שרה אז ראוי שתזכה לה זכות, ולכן כמו שבמיתתה בגיל 127 התברר שאברהם ושרה היו כעין מלכי העולם, כמו שאמרו לאברהם בני חת: "נשיא אלקים אתה בתוכנו" (בראשית כג,ו), כך גם בזרעה יתגלה מלכות בעולם בגילוי של 127. אולם זה עדיין לא מספיק, ונראה ששרה מתה בגיל 127 בשל עניין שקשור למסירות נפש - לעקידה: 'ונסמכה מיתתה לעקידה, שעל ידי בשורת עקידה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט לא נשחט, פרחה רוחה ומתה' (רש"י; בראשית כג,ב [תנחומא "וירא" סימן כג]). לכן גיל המיתה מתגלה בהקשר של מסירות נפש, שזהו כמו שאסתר באה במסירות נפש לאחשוורוש כדי להציל את ישראל מגזרת המן, וזה הטעם שעלתה למלכות, כדי להציל את ישראל, כמו שאומר לה מרדכי: '"כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" (אסתר ד,יד). כך שיש קשר של מסירות נפש בגילוי של 127 במיתת שרה, לכן אצל אסתר שבאה להציל את ישראל צאצאי האבות, מתגלה כנגד שרה בעניין של מסירות נפש וגילוי של 127 מדינות (ומתגלה במדינות שונות, כעין שהעקידה היתה ב'ארץ' אחרת, "ארץ המריה" [בראשית כב,ב]). אולם נראה יותר מזה, שרה בחיה פעלה לקדש את העולם ולגייר גיורים: 'אברהם גייר גיורים,  הה"ד  (בראשית יב, ה): "ויקח אברם את שרי אשתו [וגו' ואת הנפש אשר עשו בחרן]". א"ר אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא: אם מתכנסין כל באי העולם לבראות אפילו יתוש אחד אינן יכולין, ואת אומר "ואת הנפש אשר עשו בחרן"?! אלא אלו הגרים שגייר אותם אברהם. ולמה אמר עשו ולא אמר גיירו? ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הגר כאלו בראו. תאמר אברהם היה מגייר ושרה לא היתה מגיירת, תלמוד לומר: "ואת הנפש אשר עשו בחרן", אשר עשה אין כתיב, כאן אלא אשר עשו' (ב"ר פד,ד). ממילא שרה היתה מביאה לגירות בעולם, שזה נעשה דרך הפצת שם ה' בעולם, ותיקון העולם בקדושה. כך בדומה אצל אסתר בעקבות היותה מלכה התגלגל דרכה שינצלו בנ"י, וזהו כעין הגרים אצל שרה שנאמר 'עשו' כאילו בראו אותם בעולם, שכך אצל אסתר גרמה להצלת ישראל בעולם, שזהו גם כעין בריאתם בעולם - השארתם במציאות בעולם. וכן גרמה לגיורים רבים וקידוש השם ותיקון גדול (ע"י מעלת היהודים): "ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם" (אסתר ח,יז). "וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם" (שם ט,ג). לכן כיון שבשתיהן יש גילוי של גיורים וקידוש השם, אז שרה היא היסוד של אסתר, היא המעשה אבות סימן לבנים של אסתר. שרה פעלה בכל חייה לקידוש שם ה' בעולם ולגיור, ולכן יש גילוי ב127 שנותיה כגילויים לזה בעולם, ולכן ראוי שיתגלה זכות קדושה של תיקון בגילוי שעל 127 בעולם, שזה התגלה אצל אסתר ב127 המדינות בעולם שהושפעו ממנה קדושה. (ובפרט שע"פ התרגום ההרוגים בכל המדינות היו עמלקים [ראה דברי מרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א על כך ב'מועדי ישראל'], כך שהיה בזה גילוי גדול של תיקון העולם מטומאה). (אולי גם שרה מתה בגיל 127 בעקבות העקידה [והעקידה היתה שיא ניסיונות הקדושה אצל אברהם, כך שיש בזה גילוי כשיא לחיי הקדושה של אברהם ושרה, הפסגה של שנות חייהם, שאצל שרה זה כשיא שמכח 127 שנות חייה שחיה ופעלה בקדושה], ויצחק לא יצא מהארץ בעקבות העקידה [ב"ר סד,ג] ובעקידה התגלה מקום המקדש [בראשית כב,יד (רש"י)], לכן בגילוי של 127 מדינות שזהו מלכות אסתר שמרמז על הנעשה בגיל 127 אצל שרה, נעשה שבהמשך בנה יגזור שימשיכו לבנות את המקדש ושיחזרו לארץ, כעין כח יצחק בנה של שרה, שכך פעל בנה של אסתר. שזהו הזכות של אסתר להיות מלכה כדי שבהמשך יגרם ממנה עליה לארץ ובניין המקדש, ולכן בזה מכפרת על חטאם שנהנו מסעודת אחשוורוש [(שזה הביא לקטרוג והזכרת חטאם שהשתחוו לצלם) מגילה יב,א. רש"י אסתר ד,א], שהיה על אי גאולתם, ולכן ראוי שתבוא ההצלה לישראל דרכה, וזה ע"י מלכותה כאשת אחשוורוש שמלך על 127 מדינות).


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע