chiddush logo

מה לעשות שהלב אטום

נכתב על ידי אביהו ח, 31/3/2024

 *"היום בתניא"*

יום א' ט' אדר א'
תניא לקוטי אמרים
תחילת פרק כ"ט
שנה מעוברת


*כשסובלים מטמטום הלב!:*

טמטום הלב, הוא מצב שבו *לב האדם* אטום וסתום מלקבל כל חכמה
.
בשעה *שהלב מטומטם,* האדם מתקשה, לא רק בהולדת האהבה והיראה השכליים. אלא גם לעורר בקרבו את האהבה המסותרת הנמצאת בכל איש ישראל, אינו מסוגל.

היהודי שלפנינו, אינו מתקשה בלימודו או בהתבוננות בגדולת ה', שכן, אינו סובל מטמטום המוח. ובעיתו היא, *"שאינו יכול לפתוח לבו* בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה".

*והסובל מכבדות שבלבו* (שהיא תולדת טמטום הלב),  מתקשה "להילחם עם  היצר, לקדש את עצמו במותר לו" (ולהימנע מתענוגי מותרות, אף שאת כל המצוות הוא מקים בשלמות).
...

*_"העצה היעוצה בזהר":_*

מובא בזהר בשם ראש הישיבה שבגן עדן (בתרגום חופשי): "עץ שלא עולה בו הנהורא (האש, האור) מבטשים אותו". וכן, "גוף שלא עולה בו אור הנשמה, מבטשים אותו".

כדוגמת העץ, שאם בעת הבערתו האש אינה נתפסת בו כראוי. הפתרון הוא, לבטש את העץ ולבקוע אותו לחתיכות קטנות (ולא להגדיל ולהרבות את האש הקימת).

הנה, כך גם לאדם הסובל מטמטום הלב, _*"שאור הנשמה והשכל אינו מאיר בו כל כך, למשול על חומריות הגוף".*_ אין הזהר מציע להוסיף (אש) ולהתבונן בנושאים המביאים לאהבת ה', אלא לבטש את הגוף והנפש הבהמית.*"היום בתניא"*
יום ב' י' אדר א'
תניא לקוטי אמרים
המשך פרק כ"ט עמ' ל"ז
שנה מעוברת


*טמטום הלב - סיבת התופעה:*

כרפואה בגשמיות, שאם רוצים לשרש את המחלה, חיבים לחפש תחילה ממה היא נובעת. כך גם לעניננו, בבואנו למנוע  בעבודת ה' את "טמטום הלב", מחובתנו להכיר את *הסיבה* המביאה לתופעה זו.

לכל יהודי יש שתי נפשות, אלוקית ובהמית. וטמטום הלב של היהודי, אינו נובע מחמת  חיסרון במאמצי הנפש האלוקית בעבודת ה'. וכל _*"הסיבה* היא, *גסות הקליפה* המגביהה עצמה על אור קדושת הנפש האלוקית, ומסתרת ומחשיכה אורה"._

ובהתאם להבחנה זו, לא מציע אדמו"ר הזקן לסובל מטמטום הלב, שירבה בלימוד התורה ובהתבוננות בגדולת ה' ביזמת נפשו האלוקית. אלא, *שיבטש וישפיל את נפשו הבהמית.*
...

*מי הוא האדם?*

האדם מורכב מגוף ונפש. ברור שאת אישיותו מעצבים כחותיו הנפשיים ולא הגוף הגשמי. והנפש אשר הגוף בטל אליה ונגררת אחריה, "היא היא האדם עצמו".

*אצל הבינוני,* שנפשו הבהמית נמצאת בלבו בתוקפה כתולדתה והוא לא פעל בה שום שינוי לטובה *"היא היא האדם" שבו.* (נכון שמבחינה מעשית הוא נשמע לנפש האלוקית. הרי באופן כללי יחסו אליה הוא כאל דבר נוסף הניתן לו).

*והנה, כאשר הבינוני* שבור מעצמו וממצב נפשו הבהמית המגביהה את עצמה בו כנ"ל "והוא נבזה בעיניו" (הוא פשוט מרגיש מבויש ממצבו), הוא *שובר בזה את הסטרא אחרא* המעלימה על קדושת הנפש האלוקית, ונפתח לבו בעבודת ה'.

דרך אגב, משמיע לנו אדמו"ר הזקן, כי *אצל הצדיק המצב שונה.* הצדיק, שהפך את הרע שבנפש הבהמית לטוב ונפשו החיונית רק מחיה את הגוף. אצלו ניתן לומר, שנפשו האלוקית  "היא היא האדם עצמו".
...

*"היום בתניא"*
יום ג' י"א אדר א'
תניא לקוטי אמרים
המשך פרק כ"ט עמ' ל"ז
שנה מעוברת


*התנהגות הלל כדוגמא:*

הוכחה לדבריו, *שמהות הצדיק היא נשמתו* וגופו רק טפל אליו, מביא אדמו"ר הזקן מהלל.

כמובא במדרש, שהלל, בשעה שהלך לאכול, בעת שנפטר מתלמידיו, "היה מהלך והולך עימם". וכששאלוהו  התלמידים "רבי, להיכן אתה הולך", היה אומר להם "שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה ועניה, שהיא גופו".

פתגמו זה של הלל, מבטא את יחסו אל הגוף, הנחשב אצלו כמו דבר זר, שלכן, "הוא גומל חסד עימו במה שמאכילו" - כך *"שהוא עצמו אינו אלא נפשו האלוקית".*
...

*מהות הצדיק כמהות נפשו האלוקית:*

נכון, שמבחינה טכנית, "הנפש החיונית  המלובשת בדמו ובשרו" היא המחיה את הגוף (כמובא בתחילת התניא פרק א', "נפש אחת מצד הקליפה והסטרא אחרא, והיא המתלבשת בדם להחיות הגוף").

 בכל זאת, הנה, אצל הצדיק, הרי הרע שהיה באופן טבעי "בנפש החיונית המלובשת בדמו ובשרו, *נתהפך לטוב ונכלל בקדושת הנפש האלוקית ממש".* כך שיש לראות את כל מהותו של הצדיק, *כמהות הנפש האלוקית שבו* - וניתן כאמור לומר על הצדיק, שאצלו, הנפש האלוקית "היא היא האדם עצמו".
...


*"היום בתניא"*
יום ד' י"ב אדר א'
תניא לקוטי אמרים
המשך פרק כ"ט סוף עמ' ל"ז
שנה מעוברת


*הצעד הראשון בהשפלת עצמו:*

כאשר הבינוני חש בטמטום הלב, אל לו להמתין לשעת הכושר. אלא,  מיד עליו *לקבוע עתים להשפלת עצמו* - השפלת *"האדם"* שבו, שהיא כאמור הנפש הבהמית.

באופן כללי, בבואו להשפיל את עצמו, אין הבינוני מתבונן על מעלותיו כבינוני, אלא להיפך. עליו לחפש באדם שבו את השלילה, ולהדגיש לעצמו את חסרונותיו.

בראש ובראשונה עליו לקחת לתשומת לבו, כי הנה *"הוא רחוק מה' בתכלית הריחוק".*

נכון שכל הקליפות רחוקות מה', אבל מצבו חמור יותר *"הוא רחוק מה' בתכלית הריחוק"*.
...

*הוא גרוע יותר מבעלי חיים הטמאים:*

עם התעוררות התאוה בקרבו, מתברר, שהוא "גרוע ומשוקץ ומתועב יותר מבעלי חיים הטמאים ושקצים ורמשים".

*וכל כך למה?*

כי הן הדברים המותרים המקבלים את חיותם מקליפת נוגה, והן הדברים האסורים המקבלים את חיותם משלשת הקליפות הטמאות, לא שיך שהם עצמם יעשו דבר נגד רצון הבורא. ואילו הבינוני שלפנינו, *כח המתאוה* שבנפשו הבהמית, *יכול להתהוות* גם לדברים *שהם נגד רצונו יתברך.*

ואדמו"ר הזקן מדגיש, כי אף שהתאוה המתעוררת בבינוני, היא לא על מנת לעשותה בפועל ממש. הנה, די בכך (בעצם התעוררותה של התאוה לדבר שהוא נגד רצון ה'), שהוא יהיה בתכלית הריחוק.
...


*"היום בתניא"*
יום ה' י"ג אדר א'
תניא לקוטי אמרים
המשך פרק כ"ט עמ' 72
שנה מעוברת


*חטאות נעורים:*

בשם זה נוהגים לכנות  חטאים הקשורים בעיקר בפגם הברית, עבירות שבהם עלול האדם להיכשל יותר בימי נעוריו ומחמת נערותו, חום גופו גילו הצעיר וכדומה.
...

*התשובה לחטאי העבר:*

נקדים, שהתשובה היא מערכת מסועפת,   הכוללת לא רק החלטות טובות על ההתנהגות להבא. אלא גם פעולות שונות הבאות לתקן את ההשלכות השליליות של העבירה שהן בכל מיני כיוונים, מהם פגמים שנעשו בנפש שבגוף, בשורש הנשמה ואף בעולמות העליונים.

והנה, ב"עבודת התשובה" המסועפת, לא נדרש מהאדם לתקן את כל מה שפגם בבת אחת, אלא בשלבים. למשל, לתקן את הפגמים שפעל בעולמות העליונים, הוא עדין אינו מסוגל לתקן בשלבי התשובה הראשונים שלו, אלא כאשר הוא יתעלה באופן כללי בעבודת ה'.
...

*אטימות הלב כאיתות מלמעלה:*

כאשר בוקר אחד חש פתאום הבינוני, שאינו מסוגל לפתוח את ליבו כראוי לעבודת ה' שבתפילה. *מהוה תופעה זו עבורו איתות מלמעלה:*  היום אתה כבר לא מה שהיית פעם, היום אתה כבר התעלית הרבה, ולפי הדרגה הנעלית שאתה נמצא בה עכשיו, אתה כבר מסוגל גם לתקן את מה שפגמת "בעליונים".

ובהתאם, היום "עוונותיכם (שעשית בעבר, התעוררו, והם) מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם". ועכשיו, איפוא הגיע הזמן, שתתקן את מה שלא יכולת לתקן עד כה!
וכלשון התניא, שעכשיו,  מלמעלה  "רוצים להעלותו לתשובה עילאה יותר, מעומקא דליבא יותר".

*ונצין, כי החשיבה בכיוון זה על "טמטום הלב" שפקד אותו.* מהוה פרט נוסף, שיש בו כדי לשבור  את נפשו הבהמית והסטרא אחרא, *ולפתוח את  ליבו כראוי מחדש  לעבודת ה'.*
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


*"היום בתניא"*
יום ו' י"ד אדר א'
תניא לקוטי אמרים
המשך פרק כ"ט סוף עמ' 72
שנה מעוברת


*מאזן חיים:*

בתניא היומי מדובר אודות *בינוני מלידה,* שלא נכשל בעבר בשום עבירה (ואף נקי מחטאות נעורים). שאם בכל זאת *הוא חש טמטום הלב,* עליו לערוך חשבון נפש נוקב כ"מארי דחושבנא" (כבעל עסק שהמצב השלילי של מפעלו נוגע לו מאד), ולבחון מה היו מקור מחשבותיו דיבוריו ומעשיו *"מיום היותו ועד היום הזה".* האם הם היו כולם מצד הקדושה או שמא היו כאלה  שניתן לשייכם אל הסטרא אחרא.
...

*ההיכלות העליונים:*

כמבואר בקבלה, בעולמות העליונים, ישנם שני סוגי היכלות. היכלות של קדושה, שמהם נמשך חיות ושפע בכל ענין של קדושה שבו האדם עוסק. והיכלות של הסטרא אחרא, שמהם נמשך שפע וחיות לכל דבר רע.

והנה, את מחשבות האדם דיבורו ומעשיו, ניתן לחלק רק לשתי קטגוריות, או שהם מצד הקדושה, או שהם מצד הסטרא אחרא, אולם אין מצב ביניים.

כך, שגם אם האדם לא עבר בהתנהגותו בפועל על שום עבירה. אלא, שהיו לו סתם מחשבות דיבורים ומעשים שאינם כלולים במסגרת של רצון ה' ועבודתו, הנה, הם כבר נמשכים מהסטרא אחרא, ובעת שהאדם עוסק בהם *הוא נעשה מרכבה* להיכלות אלו.

ונצין, כי על פי המבואר במקום אחר, בהיות האדם מרכבה להיכלות הטומאה, נעשו מאותיות המחשבה  הדבור והמעשים *לבושים צואים* לנפשו, המפריעים לו להתקרב לכל דבר שבקדושה.
...

*המסקנה:*

לאור הנ"ל, הבינוני שלפנינו, שנקלע למצב של "טמטום הלב". עליו לשחזר את כל מחשבותיו דיבוריו ומעשיו שהיו במשך כל חייו, שמא נמצא ביניהם  לבושים צואים. *ינקה אותם ממנו,* ושוב יפתח לבו בעבודת ה'.
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


*"היום בתניא"*
שבת קדש ט"ו אדר א'
תניא לקוטי אמרים
סיום פרק כ"ט עמ' ל"ז
שנה מעוברת


*החלומות כתשקיף למהות הפנימית של האדם:*

"עוד ישים אל לבו" (מי שסובל מטמטום הלב, על) "רוב חלומותיו, *שהם הבל ורעות רוח*, וזאת משום שאין נפשו עולה למעלה" (בעת השינה, לקבל גילויים נעלים בעניני תורה וקדושה).

"וכמו שכתוב, מי יעלה בהר ה'" (מי תעלה נשמתו בעת השינה לפני ה' לקבל גילויים עליונים)? *"נקי כפים ובר לבב"!* (ומי שחסרה בו מעלה זו, אין נפשו עולה להיכלות הקדושה.

 ואדרבה, היות שהיא קשורה בעניני טומאה, חלומותיו יהיו בעניני הבל ורעות רוח).

ובזהר מובא (בתרגום חופשי): שאותם כחות הטומאה שדבק בהם במשך היום, באים ונדבקים בו בעת השינה, ועקב כך מודיעים לו בחלומו "מילי דעלמא" (דברי חולין), ופעמים צוחקים ממנו ומראים לו דברי שקר ומצערים אותו בחלומו.
...

*הבינוני שלפנינו:*

נצין, שהבינוני שלפנינו, הוא במדרגה מאד גבוהה. מחשבתו דיבורו ומעשיו *הגלויים* שבמשך היום הם לה',   ובכל זאת הוא סובל מטמטום הלב ואין הוא יכול לפתוח את לבו כראוי בתפילה?!

מסביר התניא, שאדם זה *מהותו הפנימית* אינה בדיוק כפי שהוא חושב. ולמעשה, הוא יכול לתהות עליה  מאיכות חלומותיו שבעת השינה. שכן, כידוע, אין האדם חולם אלא מהרהורי ליבו שבמשך היום.
...

*המסקנה:*

כאמור, על ידי חלומותיו, מגלה האדם  לעצמו את *מהותו הפנימית.*
והיות שמתברר, שמעשי האדם ומחשבותיו כשהם "הבל ורעות רוח", הם המהוים את *הסיבה,* הן לתוכנם של חלומות  ההבל שלו והן לטמטום הלב בתפילה.

לכן, לאחר גילוי הסיבה הגורמת לו לטמטום לבו. מה שעליו לעשות, הוא כנ"ל, להיות בלב נשבר על מצבו (הלב הנשבר השובר את רוח הסטרא אחרא), ובזה  יצליח גם הוא לפתוח את לבו בעבודת ה'.
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 

*"היום בתניא"*
יום א' ט"ז אדר א'
תניא לקוטי אמרים
תחילת פרק ל'
שנה מעוברת


*עצה נוספת לסובל מטמטום הלב:*

בפרק ל' נלמד, שכדי לפתוח את לבו לעבודת ה', חיב מי שסובל מטמטום הלב (ולא הועילו לו הביטושים שנלמדו  בפרק הקודם), לקים גם את מאמר רז"ל "והוי שפל רוח בפני כל האדם" - כאשר:

*א.* הנמכת רוחו תהיה "אמת לאמיתו".

*ב.* היא תהיה לפני כולם, גם לפני "קל שבקלים".

*עצה זו*, ניתן לקיימה בעזרת הוראה נוספת של רז"ל באומרם "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" - שכן, *למקומו* של האדם השפעה רבה על התנהגותו. הדבר אמור, *הן למקום הגשמי* והסביבה שבה נמצא האדם, והן *למקומו הרוחני* ותכונותיו הנפשיות שבהם הוא שרוי.
...

*החשיבה המומלצת:*

על הבינוני לחשוב, שלכאורה אין מקום להאשים כל כך את חברו הקל שבקלים, שלצורך פרנסתו עליו להסתובב כל היום בשוק, כך שעיניו רואות כל היום את מגוון התאוות, והעין רואה והלב חומד והיצר בוער.

 ולעומת זה, הוא יושב כל היום בבית ואין הוא נחשף למראות שחברו נתקל בהם.

גם כידוע, לא כל היצרים הרעים מתפקדים באותה עוצמה. יתכן מאד, שאת חברו חונן הקב"ה ביצר הרע גדול, ואילו הוא זכה ביצר הרע "שאינו מחומם כל כך בטבעו".

כך שעל הבינוני, לחשוב שמי יודע, יתכן שאם הוא היה במקום חברו היה מצבו גרוע יותר. ולאידך, אם היה מנצל את כחותיו כראוי באותה מסירות נפש שהוא היה רוצה לראות בחברו, הצלחתו בעבודת ה' היתה באין ערוך גדולה מכפי שהיא היום.
...

*התוצאה:*

המקים את ההוראה, להיות שפל רוח כלפי כל אחד כנ"ל,  *לא יפול   בגאוה ובהרגשת גדלות* מהשגיו בעבודת הבורא. ובזה הוא מסלק מעצמו את הסיבה (= הגאוה,  גסות הרוח) המביאה לטמטום הלב (כמבואר בפרק הקודם).
...
*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)
🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)
 
*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]


 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)
...

*חבר  נכבד:*

קראת ונהנית, העבר הלאה את "היום בתניא" לחבריך ולמכריך. הביאור היומי מובא כאן במקורו מכתביו של *הרב יקותיאל גרין  ע"ה* מחבר באור התניא *משכיל לאיתן*  ועשרות ספרי *חסידות לעם* הנמצאים בכל בית כנסת, בכל בית חב"ד ובכל בית חסידי. 


🕯️ *לע"נ הרה"ח הרה"ג הרב יקותיאל גרין ע"ה נפטר ב' אדר א תשפ"ב ומרת רחל גרין ע"ה  נפטרה ז’ שבט תש”פ*


 🟩 להצטרפות בעברית:

https://chat.whatsapp.com/JdaQFbO6NK4IjoCk0tURUI

🟩  להצטרפות במייל [email protected]הכנסת תוכן זה לזכות אברהם בניהו ו נהוראי בני אורה דליהנה לפתיחת הלב בתורה בקרוב ממש אמן
 🔖 להקדשת שיעור *"היום בתניא"* לעילוי נשמת / לזכות יקיריכם צרו קשר בטלפון +972546398851 (ישראל) או 0017187786006 (חו"ל)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה