chiddush logo

גלעד מזרחי

כל החידושים של גלעד מזרחי | כל התגובות של גלעד מזרחי

 ראיתי להעיר הארה ששמתי ליבי עליה בלימוד ההגדה בשבת הגדול. אנו אומרים "עבדים היינו... ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ואפילו כולנו ח...

 בהמשך לתגובתי להערתו של mose67 בעניין אמן יהא שמיה רבא, ראיתי להוסיף דבר ששמעתי ממו"ר הרב אשר וייס בסעודה שלישית. באמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' קבעו חז"ל (פסחים נו א) שיש לאומרו בלחש וז...

  גירות עם ישראל במתן תורה   תהליך הגיור, אותו עובר כל גר המבקש להסתופף תחת כנפי השכינה,מורכב משלושה שלבים: מילה, טבילה וקרבן. ותהליך הגיור של האשה מורכב משתי שלבים:טבילה והבאת ...

רבה בר נחמני [הדברים ברובם הם ע'פ שיעור שמסר לי מו'ר הרבאלימלך יעקב שליט'א, למעט כמה הוספות שראיתי להוסיף] במסכת בבא מציעא<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->מספרת הג...

הסיבה בגברים ונשים וההבנה בדברי ראבי'ה גמרא, פסחים דף קח. 'אשה אינה צריכה הסיבה ואם היא חשובהצריכה הסיבה' ובפרוש מיהי 'אשה חשובה' איכא כמה פירושים: א. רשב'ם: אשה רגילה - ישלה אימה מבע...

ארבע כוסות   הגמרא במסכת פסחים<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->אומרת שצריך בליל הסדר להיסב בזמן אכילת מצה, אך בזמן אכילת מרור אין להסב, ולגביהסיבה בזמן שתיי...

בדין אכל אפיקומן בלא הסיבה א. הנה המשנה ברורה סותר עצמו כביכול בדין דאכל אפיקומן ולא הסב דבסי' תע'ב ס'ק כ'ב כתב 'מיהו באפיקומן אם שכח לאוכלו בהסיבה לא יחזור ויאכלנו דהא אסור לאכול שנ...

מידע אישי

7 חידושים
3 תגובות
42 נקודות
תאריך הרשמה: 3/28/2010