chiddush logo

eix

כל החידושים של eix | כל התגובות של eix

  ממחברתו של רבי שלמה שטנצל זצ"ל"רבי משה עקיבא דרוק   סיפר בשם הרב משה בלוי, שהי' אומר: אני רגיל תמיד להציג אנשים ולתאר מעמדם וכבודם. והסמיך מעשה בשני...

  רבי שלמה שטנצל זצ"ל מקורבו של רבי  אריה לוין שמע מפיו: עדיף שהאדם יאמר  את חסרונותיו לפני שהשני יאמרם". Normal 0 false ...

ממחברתו של מזכה הרבים רבי שלמה שטנצל זצ"ל  ר' אריה לוין אמר לי עוד: מצרף – לכסף, כור – לזהב, איש לפי מהללו יהולל, לבחון הכסף הוא ע"י מבחנה ששמה – מצרף, ולזהב המבחנה...

 רבי שלמה שטנצל זצ"ל שמע את הדברים מפי הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין: ' ארי' לוין אומר כי יופי הוא מעלה אולם תלוי למי, ופירש הפסוק: נזם זהב באף  ...

  רבי בן ציון ברוק  ברוק מישיבת בית יוסף ירושלים ת"ו   רשם תלמידו רבי שלמה שטנצל זצ"ל דעת הרמב"ן על ספר "שמות" – כי הוא ספר השעב...

  רבי שלמה שטנצל זצ"ל:"ככל שהלימוד מר יותר בתחילתו – סופו להיות מתוק יותר". Normal 0 false false false EN-US X-...

 דברי המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין  רשם את הדברים תלמידו מזכה הרבים רבי שלמה שטנצל זצ"ל  ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ז"א שהכל כבר עשוי, מלפני ה' ל...

  שיחת הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין פוניבז' – יום ד' לפר' במדבר, תשכ"זרשם תלמידו רבי שלמה שטנצל זצ"ל: "תפקיד האדם סור מרע ועשה טוב, כי אז ישנה התקרבות לבד...

  שיחת המשגיח רבי חיים  שמואלביץ לש"ק פר' בחוקותי תשכ"ז – מיררשם תלמידו רבי שלמה שטנצל זצ"ל: על יעקב אבינו כתוב וירא יעקב מאד, ואחז"ל עליו הפסוק מ...

  w במדרש: הביט בתורה וברא העולם, ודאי הי' יכול הקב"ה לברוא העולם בלי התורה, אך כי כל הבריאה לטובת הנבראים, ולזאת הי' הבריאה באופן שיוכל האדם ללמוד עבודת השי"ת מכל ...

  כוונות במקוה שאמר רבי יונה שטנצל זצ"ל לבנו רבי שלמה שטנצל זצ"ל: ג' כוונות: א. המים הן כעפר (עי' גיטין), ובשבילה מתקשרים לשורש לעפר. כשם שמים רבים כיון שנגעו...

 רבי שלמה שטנצל זצל:"רבי ישראל מרוזין אמר: כל הנשמה תהלל, בכל רגע הנשמה רוצה לצאת מהגוף, רק הקב"ה אינו מניחה. נמצא שבכל רגע, הוא נעשה בריאה חדשה, ומזה התחזקות לאחר מחשבה או חטא איך יכול...

 רבי שלמה שטנצל זצ"ל תלמידו של המשגיח הרב דסלר  "ראיתי בכתבי מו"ר רבי אליהו אליהו דסלר  זצ"ל שכ' כי מילת אהבה גזורה ממלה יהב לשון תן. שהנתינה מביאה ...

 רבי שלמה שטנצל  "הרה"צ רבי אריה לוין שליט"א סיפר לי, כי ר' חיים ברלין סיפר לו על קטנותו, שאביו הנצי"ב אמר לו בילדותו שיקבל ע"ע את מדת הסבלנות, ...

רבי שלמה שטנצל זצ"ל:" רפד סיפר לי, כי קיבל כורסא לעבודת ריפוד, וכשפירקה מצא מוטמן בתוכו רבבות דולרים, הוא לקחם ושילשל לכיסו. והשאלה היא, הואיל ובמקורו, הכורסא היא ש...

מידע אישי

66 חידושים
0 תגובות
330 נקודות
שם: יונתן שטענצל
תאריך הרשמה: 8/30/2014