chiddush logo

אהרון

כל החידושים של אהרון | כל התגובות של אהרון

 כוונה לשם מצוה במתנות לאביונים     כשנותן מתנות לאביונים,יש לו לכוין שנותן לשם מצות מתנות לאביונים. אם נתן ולא כיון,יל"ד האם קיים המצוה של מתנות לאביונים. והנה להלכה קיי"...

 ראיתי מביאים בשם הבן איש חי,שלא יוצאים בשליחת ב' מנות בכלי אחד,אלא בעי שיהיה כל מנה בכלי אחד. לא ראיתי את דבריו בפנים,והאם הוא כותב כן שזה לעיכובא,שמי ששלח ככה לא יצא יד"ח,או רק לכתחילה. ...

מידע אישי

2 חידושים
1 תגובות
12 נקודות
תאריך הרשמה: 4/20/2010