chiddush logo

יוחנן ריינר

כל החידושים של יוחנן ריינר | כל התגובות של יוחנן ריינר

 הגדה יפיפיה מלא חידושים מקוריים ושווים לכל נפש

  "שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי, ושם האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי" הבעל הטורים מביא בשם המכילתא שכשנתן יתרו את ציפורה בתו למשה התנה עם משה שיהיה הבן הראשון לע&quo...

  וישמע יתרו ויבא אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלקים:   בפסוק כתוב שיתרו כשהגיע למדבר הוא הגיע להר האלוקים ולכאורה זה הר סיני, וזה לכאורה ראיה לשיטה בגמרא זבחים קטז' ...

 וישמע יתרו – יתרו הציל את "שירת הים" מרשעות עמלק   כתב רש"י מה שמועה שמע ובא?? עונה רש"י קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. ושואלים המפרשים וכי מ...

 חידושים וחיזוקים עצומים לעם ישראל מתוך פרשת השבוע

  לא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים, ויורהו ה' עץ וישלך אל המים, וימתקו המים   ובהמשך כתוב "שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו, ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך והישר בעיני...

ואני מחזק לב מצרים, ויבאו אחריהם, ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו יש להתבונן בהתנהגותו של פרעה!! וכי הוא משוגע?? למה הוא נכנס לים??? וכי מה הוא חשב לעצמו, שבורא עולם קר...

  ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם סגר אליהם המדבר  רשעים מצליחים זה חלק מתוכנית בורא עולם, לא להתבלבל ולא לפחד!! המדרש אגדה אומר שפרעה אמר לדתן ואבירם שנשארו במצרים ואותם לקח פרעה עמו לר...

גם כשראו את הניסים הגדולים יחד עם משה רבינו רוב מוחץ של העם היהודים לא רצו להיות דתיים  וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים 💥 לכן לא נבהל אם אנחנו מועט בעם ישראל!! כתב רש"י &q...

 בס"ד, אלול תש"פ, גם אני מצטרף להברכה, כי הספר "מעורר מאוד" ליראת שמים, ולמידות טובות וללימוד תורה, שיזכה המחבר שליט"א להגדיל תורה ולהאדירה.חיים קנייבסקיאשרי מי שעוזר לי ...

 ***כבוד וסטירה באותו פסוק  - עניין חינוכי מדהים   "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם וגו', ויצא מעם פרעה בחרי אף".   ...

  כי בחוזק יד או יד חזקה – תגלית מהו הבן שאינו יודע לשאול, ממש לא טיפש!   בעת מוסרי שיעור תורה בשובו ראשון לציון, שאלני תלמיד יקר מאוד יאיר יגודייב ני"ו מדוע בפס...

  ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי   כתוב במדרש כשאמר הקב"ה למשה הן קרבו ימיך למות, אמר משה לקב"ה הרי קילסתיך בהן לה' אלוקים השמים ושמי השמים, ומדוע הקב"...

  ומשה היה רעה את צאן יתרו - גדלות משה בטיפולו בצאן   כתב הש"ך: כשהקב"ה רוצה להקים פרנס על הציבור עושה אותו קודם רועה צאן, כדי שיהיה מורגל במידת הרחמנות ות...

  שבת זכר ליציאת מצרים   כתוב במדרש רבה א' כח', "וירא בסבלותם"  ראה שאין להם מנוחה, הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדי...

מידע אישי

106 חידושים
10 תגובות
667 נקודות
שם: יוחנן ריינר
טוען רבני ומחבר עלוני וספר "וטהר לבנו" חידושים וחיזוקים על התורה במייל בווטסאפ ובטלגרם ובהדפסה ובדרשות
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כה' תמוז תשל"ד
תאריך לידה לועזי: 15/07/1974
כתובת: רבא,אשדוד
טלפון: 0556682227
תיכון: ישיבה
על תיכוני: ישיבה
לימודים גבוהים: ישיבה
תאריך הרשמה: 11/25/2015