chiddush logo

יוחנן ריינר

כל החידושים של יוחנן ריינר | כל התגובות של יוחנן ריינר

 ***כבוד וסטירה באותו פסוק  - עניין חינוכי מדהים   "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם וגו', ויצא מעם פרעה בחרי אף".   ...

  כי בחוזק יד או יד חזקה – תגלית מהו הבן שאינו יודע לשאול, ממש לא טיפש!   בעת מוסרי שיעור תורה בשובו ראשון לציון, שאלני תלמיד יקר מאוד יאיר יגודייב ני"ו מדוע בפס...

  ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי   כתוב במדרש כשאמר הקב"ה למשה הן קרבו ימיך למות, אמר משה לקב"ה הרי קילסתיך בהן לה' אלוקים השמים ושמי השמים, ומדוע הקב"...

  ומשה היה רעה את צאן יתרו - גדלות משה בטיפולו בצאן   כתב הש"ך: כשהקב"ה רוצה להקים פרנס על הציבור עושה אותו קודם רועה צאן, כדי שיהיה מורגל במידת הרחמנות ות...

  שבת זכר ליציאת מצרים   כתוב במדרש רבה א' כח', "וירא בסבלותם"  ראה שאין להם מנוחה, הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדי...

  מה ההבדל בין פקוד פקדתי לאהיה אשר אהיה כתב רש"י שמשה טען להקב"ה שלא כדאי לומר לעם ישראל "אהיה אשר אהיה" שמשמעותו שהקב"ה יהיה עמם גם בגלות הבאה, כי...

  לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם לאמר "פקד פקדתי" אתכם   בעל הטורים בשמות פרק ג פסוק טז כתב: פקד פקדתי אתכם - כמנין "פקוד" חסרתי לכם, וכפי שכתב ב...

מכתב נדיר מאוד  בס"ד, אלול תש"פ, גם אני מצטרף להברכה, כי הספר "מעורר מאוד" ליראת שמים, ולמידות טובות וללימוד תורה, שיזכה המחבר שליט"א להגדיל תורה ולהאדירה.חיים קנייב...

  מוסיף והולך   בשבת קודש וישב, שאלני ידידי הרה"ג ר' שמעון מוזס שליט"א מדוע דווקא כלפי חג חנוכה מצאנו את המושג של מהדרין מן המהדרין?? וכמו כן מדוע רק בחנוכ...

 בס"ד, אלול תש"פ, גם אני מצטרף להברכה, כי הספר "מעורר מאוד" ליראת שמים, ולמידות טובות וללימוד תורה, שיזכה המחבר שליט"א להגדיל תורה ולהאדירה.חיים קנייבסקיאשרי מי שעוזר לי ...

 בס"ד, אלול תש"פ, גם אני מצטרף להברכה, כי הספר "מעורר מאוד" ליראת שמים, ולמידות טובות וללימוד תורה, שיזכה המחבר שליט"א להגדיל תורה ולהאדירה.חיים קנייבסקיאשרי מי שעוזר לי ...

 ויפגע במקום - תפילה   למה תפילת ערבית רשות?? אם התפילות כנגד תפילת האבות?? ואולי כי תפילת יעקב בא הפתעה כי בהתחלה לא חשב להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ורק כאשר עבר...

  מלא שבוע זאת – אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה, נוסח הברכה   חידוש נפלא על 7 ברכות שהגעתי אליו בזכות שותפי הצדיק הבחור המשותק הגאון הצדיק רבי רפאל ישראל פלדמן שליט"א   ...

  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 😍 השפעת מקום קדוש כתב רש"י "יציאת צדיק מהמקום עושה רושם", ולכן למרות שכבר כתוב בסוף הפרשה הקודמת שהלך לחרן, בכל זאת מודגש גם כאן שיעקב י...

בס"ד, אלול תש"פ, גם אני מצטרף להברכה, כי הספר "מעורר מאוד" ליראת שמים, ולמידות טובות וללימוד תורה, שיזכה המחבר שליט"א להגדיל תורה ולהאדירה.חיים קנייבסקיאשרי מי שעוזר לי להדפיס...

מידע אישי

96 חידושים
10 תגובות
513 נקודות
שם: יוחנן ריינר
טוען רבני ומחבר עלוני וספר "וטהר לבנו" חידושים וחיזוקים על התורה במייל בווטסאפ ובטלגרם ובהדפסה ובדרשות
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כה' תמוז תשל"ד
תאריך לידה לועזי: 15/07/1974
כתובת: רבא,אשדוד
טלפון: 0556682227
תיכון: ישיבה
על תיכוני: ישיבה
לימודים גבוהים: ישיבה
תאריך הרשמה: 11/25/2015