chiddush logo

reuven

כל החידושים של reuven | כל התגובות של reuven

 שבע השבתות הקרובות ידועות בתור שבתות "שבע דנחמתה" שבע שבתות אלו  הפטרותיהם הם ניחומים. רבי דוד אבודרהם מגלה לנו רמז נפלא השבת הראשונה היא הפטרת "נחמו נחמו עמי" שבא כביכול אומר הקב"ה לנבי...

בפסוקהראשון בפרשה כתוב 'אלה הדברים.... במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפלולבן וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב' רש'י מגלה לנו שמילים אלה הם בעצם דבריתוכחות שהובאו ברמז מפני כבודם של ...

ראיתי חידוש יפה מפי רבי שלום משאש שאומר וקנה לך חבר= יהי קנה לך חבר (קנה-דבר ששימש פעם לכתיבה)שאין לך דבר שבודק וחוקר כמו העט לרפואת רוחמה בת אלנה איילהולע"נ אביתר בן אבנר ואורית

 שאלה ששמעתי בשם הרב כרמל אך לא שמעתי תשובתה מדוע נאמר לא תגנוב בגנבת נפשות והרי לפחות הנחטף יודע מעצם החטיפה ולכן צריך היה להיות כתוב לא תגזול?!?!?!?!?!?!?!  

 בפרשתינו מופיע הפסוק: 'ארץ חיטהושעורה, גפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש' בגמרא (ברכות מ'א:) מופיע,שרב חסדא ורב הונא, ישבו בסעודה והביאו להם רימונים ותמרים, רב הונא בירך תחילה עלהתמרים, ורב חיס...

מידע אישי

5 חידושים
13 תגובות
58 נקודות
שם: ראובן
אני גר בירושלים לומד בתיכון בחורב ירושלים
תאריך הרשמה: 6/25/2010