chiddush logo

הרמבם היומי

כל החידושים של הרמבם היומי | כל התגובות של הרמבם היומי

 קיום גט שנשלחשליח שמביא גט ממקום למקום בחו"ל , או שהביא גט מחו"ל לא"י  -אם השליח עמד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו הרי זה אומר בפני שניים בפני נכתב ובפני נחתם ואח"כ יתן לה ב...

 שליח בגטישנם 2  סוגי שלוחים בגט: 1. קבלה – האשה עושה (בעדים), שיקבל במקומה.2. הולכה והובאה – האיש או האשה עושים, שיעביר את הגט לידי האשה. דינים שונים: א) הפסולים – כבכתיבה;&n...

 כתיבה ונתינת הגט אין כותבין את הגט אלא בדבר שרישומו עומד ולכן צריך שהדיו יהיה רישומו ניכר ולא נמחק. אך הדף והכתב – איזה שיהיו (כמפורט בפרק).נוסח הגט יכול להיות בכל שפה אך חייב להיות מפורש ו...

 כתיבה ונתינת הגט אין כותבין את הגט אלא בדבר שרישומו עומד ולכן צריך שהדיו יהיה רישומו ניכר ולא נמחק. אך הדף והכתב – איזה שיהיו (כמפורט בפרק).נוסח הגט יכול להיות בכל שפה אך חייב להיות מפורש ו...

 כתיבת הגט לשמהכל גט שנכתב שלא לשם האיש המגרש, ולשם האישה המתגרשת -אינו גט.  לדוגמא:סופר שכתב גט ללמד או להתלמד, ובא הבעל ומצא שם שנכתב בגט זה כשמו, ושם האישה כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו, ונ...

רצון האיש בגירושיןכתוב בתורה :"כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָ...

רצון האיש בגירושיןכתוב בתורה :"כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָ...

 הקדמה להלכות גירושין:חיים זוגיים הם לא סרט בקולנוע ולפעמים יש צורך להיפרד.התורה ובתוך כך חז"ל והרמב"ם לא פסחו על ההדרכה לבני הזוג בעת פרידתם.בשבועיים הקרובים נצלול להלכות 'גירושין' בתק...

 הפסד כתובה בשל מומים ונדריםהנושא אישה סתם, ונמצאו עליה נדרים -תצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת. באלו נדרים ?שלא תאכל בשר, או שלא תשתה יין, או שלא תתקשט במיני צבעונין; והוא הדין, לשאר המינים שדרך...

 נשים שאין להן כתובההנושא איילונית (אשה שאינה מסוגלת ללדת) -מגיע לה כתובתה ושאר תנאי כתובה.הנושא אשה ולא ידע שהיא איילונית או הנושא אישה האסורה עליו להינשא מהתורה או מחכמים -אין להן עיקר כתובה, ו...

 הסדרים ממוניים🔹מחילת זכויותיו של הגבר –אפשרית. ומוחל ירושתה של האשה רק קודם הנישואין. 🔹 אם הבעל 'הוציא ואכל' –מה שעשה, עשה. חוץ ממורדת וכדומה.🔹 תנאי הנדוניה – כמנהג ...

זכויות הבעל בנכסי אשתופרק זה רווי בפרטים אודות מעמד נכסי האשה כנגד הבעל במקרים שונים והוא גם אחד הפרקים הכי ארוכים בכל הי"ד החזקה (35 הלכות) בפרק זה נידונים הלכות ירושת הבעל בנכסי אשתו, מכיר...

 חיובי האשה לבעלההאשה חייבת לעשות לבעלה מגוון מלאכות וביניהם לשמשו (להגיש לו מים וכד'), לבשל ולהניק הילדים ועוד.גם אשה עשירה שיש ברשותה שפחות תעשה מעט מלאכה מפני הכלל :" בטלה מביאה לידי זימה...

 פרנסת הבת לנישואין 💰חובת האב לממן נישואי בתו, ואחר מותו מקבלת עשירית מנכסיו לכך אך האלמנה קודמת לבת. האב צריך לציין כמה רוצה להפריש כספים אך גם אם לא ציין נותנים לבת מינימום כבת עני...

 תנאי הכתובה ליתומים🔹 בנים יורשים כתובת אמם בנפרד משאר הבנים. מלבד כשאין מספיק לכולם, או שהאמא מתה אחר מותו וכד' (כמפורט בפרק).🔹בנות – ניזונית מנכסי אביה עד שתתבגר או תתארס והבנות...

מידע אישי

63 חידושים
0 תגובות
315 נקודות
תכנית לימוד "הרמב"ם היומי" נועדה לאפשר לכלל הציבור להקיף וללמוד את התורה כולה.
תאריך הרשמה: 4/10/2018