chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד         פרשת קרח: האם צריך לעמוד בקדיש פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה על חטא קרח ועדתו, ועל בקשת ה' ממשה ואהרון להבדל מתוך עדתם. מהמילה "תוך" לומד...

 בס''ד                 פרשת קרח: האם צריך לברך המוציא על פנקייק פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה לתת לכהנים את מתנות הכהו...

 בס''ד            פרשת שלח: מה מברכים בלבישת ציצית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מצוות הציצית, שמטרתה להזכיר ללובש את מצוות ה'. ...

 בס''ד        פרשת שלח: האם בגד העשוי מניילון ('דרייפיט') חייב בציצית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הציצית, באמצעותה ניתן לזכור את המצוות. כפי שנפסק להלכה...

 בס''ד פרשת בהעלותך: מתי העוסק במצווה פטור מהמצווה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שהקב''ה הורה לבני ישראל לעשות את הפסח, ופנו אליו אנשים שלא יכלו להקריבו כיוון שנטמאו. מי נטמא וכיצד...

 בס''ד בהעלותך: האם אפשר לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בהדלקת נורת חשמל פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שיש להטיב את הנרות ולהדליקם. נחלקו הראשונים, האם מדובר בפעולה אחת: א. הרשב''א (א,...

 בס''ד          פרשת נשא:  האם אפשר להיות נזיר בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הנזיר, וכפי שראינו בעבר (נשא שנה ב') נחלקו הרמב''ם וה...

 בס''ד      שבועות: האם מי שלא ישן כל הלילה צריך לברך ברכות התורה פתיחה בו' בסיוון לדעת חכמים, קיבל עם ישראל את התורה בהר סיני. הגמרא במסכת שבת (פח ע''א) מספרת, ...

 בס''ד        חג שבועות: האם מברכים על קריאת מגילת רות ושאר המגילות פתיחה בחג השבועות נוהגים לקרוא את מגילת רות, ובטעם הדבר הביא האבודרהם שני טעמים. טע...

 בס''ד   פרשת במדבר: האם יש משמעות הלכתית לנישואין אזרחיים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את שמות בני ישראל, ומספרת (א, יח) שכולם ''התילדו על משפחותם לבית אבותם''. נחלקו ה...

 בס''ד  פרשת במדבר: האם מותר לפדות בכור בלילה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, על הלויים שהחליפו את הבכורים בעבודת המשכן. יש היגיון רב שהבכורים יעבדו במקדש כך שבכל משפחה יהיה אדם ...

 בס''ד       פרשת בחקותי: האם מותר לאכול בבית כנסת פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, את העונשים שיבואו על עם ישראל במקרה בו לא ישמור את מצוות התורה, אחד מה...

 בס''ד     פרשת בחקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שאם עם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה ייתן פריו. רש''י (כו, ...

 בס''ד  פרשת בהר: האם ניתן לסמוך על 'היתר עסקה' פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על איסור הריבית, איסור שהאריכו המפרשים בחומרתו. בדרך כלל, ההבנה המקובלת לאיסור ריבית, היא הלוואת כסף...

 בס''ד  פרשת בהר: לכמה שנים מותר להיות שכיר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה שאם יהודי נמכר לאחיו, אסור להתעמר בו ולעבוד בו עבודת עבד, כי הוא נחשב עבד של הקב''ה. השלכה לחובה זאת מב...

מידע אישי

402 חידושים
2 תגובות
2057 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018