chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד      פרשת נח: מתי מברכים את ברכת הגשמים פתיחה בפרשת השבוע מצווה נח על ידי הקב''ה, לבנות תיבה שתציל אותו ואת החיות מהמבול העומד למחות את הארץ. כפי שכתב...

 בס''ד  פרשת נח: האם צריך יין כאשר מברכים ברכת המזון פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שנח יצא מהתיבה הוא נטע כרם והשתכר.  לאחר מכן מגלה אותו חם בנו כאשר ערוותו מגולה (...

 בס''ד     פרשת בראשית: האם בעלי חיים מוקצים בשבת פתיחה בפרשת השבוע, לאחר שמספרת התורה על בריאת כל הימים ומגיעה ליום השביעי, היא כותבת שהקב''ה סיים את מלאכתו, ו'נח' מכ...

 בס''ד    פרשת בראשית: מעמדו ההלכתי של הגולם פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בסיפור בריאתו של אדם הראשון, שבניגוד לשאר החיות והבהמות נברא בצלם א-להים (א, כז). נחלקו הפרשנים,...

 בס''ד     שמחת תורה: האם מותר לאשה לעלות לתורה פתיחה בשמחת תורה בעקבות מנהג בבל, נוהגים לסיים את התורה ולרקוד איתה מספר הקפות. לכאורה, במהלך כל ההקפות צריך לעמוד וכפי...

 בס''ד          שמחת תורה: ממתי מותר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגוםפתיחה אחת לשנה, מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ושמחים בשמחתה. מהו מקורו של חג 'שמחת...

 בס''ד     סוכות: האם מותר לאשה לברך על נטילת לולב פתיחה הגמרא במסכת קידושין (כט ע''א) פוסקת, שבניגוד לגברים, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, כלומר מצוות שתלו...

 בס''ד    סוכות: מספר העלים שצריכים לנשור מההדס כדי שיפסל פתיחה כאשר התורה מתייחסת למצוות ארבעת המינים, היא לא כותבת בפירוש שצריך לקחת הדס, אלא 'ענף עץ עבות'. הגמרא במס...

 בס''ד   יום כיפור: האם מותר להשתחוות על רצפת עפר פתיחה בניגוד לשאר ימות השנה, בהם כאשר משתחווים בתפילה נוהגים רק לכפוף את הראש, ביום הכיפורים בעקבות השתחוותם של הכהנים והעם במק...

 בס''ד       יום כיפור: למה יש מצווה לאכול בערב יום כיפור פתיחה כפי שכותבת התורה בפרשת אחרי מות (טז, ל), המטרה המרכזית שבשבילה תוקן יום כיפור היא חזרה...

 בס''ד                                 &...

 בס''ד    פרשת האזינו: האם ישנה חובה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מסופר על ציווי הקב''ה למשה לעלות להר נבו, כדי שיוכל לראות את ארץ ישראל אליה לא ייכנס. לכאור...

 בס''ד  פרשת האזינו: האם יש חובה לתרום דם או כליה ] פתיחה בפרשת השבוע קוראים את שירת האזינו, אותה שר משה רבינו לעיני בני ישראל, ובה הוא מתרה בהם לשמור את המצוות, ומזהיר אותם ...

 בס''ד     ראש השנה: האם יש איסור בעשיית סימני ראש השנהפתיחה בעקבות דברי הגמרא בכריתות (ה ע''ב) שאף נפסקה בשולחן ערוך והרמ''א (או''ח תקפג, א), נוהגים רבים מעם ישראל בראש...

 בס''ד     ראש השנה: האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים פתיחה הגמרא בראש השנה (טז ע''ב) מביאה את דבריו של רבי כרוספדאי הסובר, שבראש השנה נפתחים שלושה ספרים: של צדיקי...

מידע אישי

212 חידושים
1 תגובות
1097 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018