chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד   פרשת יתרו: האם מותר לקרוא את עשרת הדיברות בתפילה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מעמד קבלת התורה, בו נאמרו גם עשרת הדיברות. כפי שראינו בעבר (יתרו שנה ג'), נחלקו המפרשי...

 בס''ד      פרשת יתרו: האם מותר לקרוע אותיות על עטיפה בשבת הקדמה בפרשת השבוע מספרת התורה על מעמד הר סיני, בו נשמעו עשרת הדיברות. האם יש לעשרת הדיברות מעמד מיוחד על פני ...

בס''ד      ט''ו בשבט: אלו פירות צריכים לבדוק מתולעים פתיחה בפרשת שמיני כותבת התורה, שהאיסור לאכול שרצים כולל בתוכו את האיסור 'בל תשקצו'. הגמרא במכות (טז ע''ב) מרחיבה א...

 בס''ד              פרשת בשלח: האם יש לברך כשרואים את ים התיכון פתיחה בפרשת השבוע עוברים בני ישראל את ים סוף, בדרכם למעמד הר סי...

 בס''ד      פרשת בשלח: מה צריך לאכול בסעודה שלישית פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה (טז, כ), שהיו אנשים שלא שמעו לציווי משה והשאירו מן לבוקר המחרת. כיום יודעים...

 בס''ד        פרשת בא: האם לגויים בארץ בזמנינו יש מעמד של גר תושב פתיחה בפרשה דנה התורה בדיני קורבן הפסח אותו צוו לעשות בני ישראל במצרים, ומורה שגר תושב פטור...

 בס''ד        פרשת בא: האם עיוור חייב בברכות הראייה פתיחה בפרשת השבוע, מספרת התורה על שלוש המכות האחרונות שהובאו על המצרים, וביניהם מכת הארבה. כפי שממשיכה הת...

 בס''ד     פרשת וארא: האם מותר להקפיא מים בשבת פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה על שבע מתוך עשר המכות, שהכה הקב''ה את המצרים עד ליציאת בני ישראל. אחת מהמכות בפרשתנו היא מכ...

 בס''ד        פרשת וארא: מי מקבל ראשון מכונת הנשמה כשאין מספיק פתיחה בעקבות מחלת הקורונה הגורמת לקשיי נשימה - התעוררה בעיה במספר מדינות בעניין זכות הקדי...

 בס''ד                 פרשת שמות: האם יש לברך "שהחיינו" על הולדת בתפתיחה בפרשת השבוע חוזרת וכותבת התורה את...

 בס''ד    פרשת שמות: האם הכלה צריכה לצאת מחדר ייחוד עם כיסוי ראש פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שאיש מבית לוי הלך ולקח את בת לוי וכפי שמתברר בהמשך הפסוקים מדובר בעמרם ויוכב...

 בס''ד      פרשת ויחי: האם אפשר לקבור מתים בקומות פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מותו של יעקב, המשביע את בנו יוסף לקבור אותו בארץ ישראל. מדוע נזקק יעקב להשביע א...

 בס''ד  פרשת ויגש: האם מותר להקריב קורבנות בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה שכאשר יעקב ירד למצרים, הוא חשש מהדרך וממה שעלול לקרות, ומשום כך הקריב זבחים לא-להי אביו יצחק. כפ...

 בס''ד      פרשת ויגש: האם מותר להפסיק באמצע ברכות קריאת שמע פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה על מפגש יעקב ויוסף, ועל הבכי שהיה ביניהם לאחר שיוסף ירד ממרכבתו ''ויר...

 בס''ד פרשת ויגש: האם מותר להקריב קורבנות בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה שכאשר יעקב ירד למצרים, הוא חשש מהדרך וממה שעלול לקרות, ומשום כך הקריב זבחים לא-להי אביו יצחק. כפי שרא...

מידע אישי

355 חידושים
2 תגובות
1822 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018