chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

בס''ד  פרשת חקת: האם ניתן להקל בבישול על ידי עובד זר לחולה סיעודי פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שבני ישראל פונים לסיחון מבקשים ממנו לעבור בארצו בדרך לארץ ישראל ומבטיחים שישתו רק מימי באר...

בס''ד                         פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא פתיחה בפרשת ...

 בס''ד    פרשת קרח: האם צריך להפריש תרומות ומעשרות ב"קטיף תיירותי" פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את מצוות תרומות ומעשרות ומצווה, שיש להפריש חלק ללוי, חלק לכהן, וח...

 בס''ד      פרשת קרח: האם צריך לברא המוציא על פנקייק פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה לתת לכהנים את מתנות הכהונה, כאשר הפרשת חלה היא אחת מהן. כפי שמובא בספרי (שלח, קי...

בס''ד        פרשת שלח: האם בגד העשוי מניילון ('דרייפיט') חייב בציצית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הציצית, באמצעותה ניתן לזכור את המצוות. כפי שנפסק להלכה, אין ...

   פרשת שלח: האם יש איסור לשון הרע לספר ידיעה שפורסמה בתקשורתפתיחהבפרשת השבוע שולח משה את המרגלים, לתור את ארץ כנען. כאשר חזרו, אמרו שאמנם בארץ ישראל יש פירות גדולים, אבל העם היושב בה חזק. ל...

 בס''ד                            פרשת בהעלותך: האם גוי יכול...

בס''ד  בהעלותך:האם אפשר לצאת ידי חובת הדלקת נרותשבת בהדלקת נורות חשמל פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שיש להטיב את הנרות ולהדליקם. נחלקו הראשונים, האם מדובר בפעולה אחת: א.הרשב''א(א, שט)...

 בס''ד בהעלותך: האם אפשר לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בהדלקת נורות חשמלפתיחהבפרשת השבוע כותבת התורה, שיש להטיב את הנרות ולהדליקם. נחלקו הראשונים, האם מדובר בפעולה אחת: א. הרשב''א (א, שט) ורבים מה...

בס''ד        נשא: האם צריך להפסיק בתפילה כדי להקשיב לברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את הברכה, אותה מצווים הכהנים לברך את עם ישראל, וכפי שהגמרא במסכת סוט...

בס''ד          נשא: נזיר, קדוש או חוטא? היחס לגוף לפי הרמב''ם והרמב''ן פתיחה בפרשת השבוע, פרשת נשא, נאסר על אדם שקיבל על עצמו נזירות לשתות יין. נח...

בס''ד        נשא: האם צריך להפסיק בתפילה כדי להקשיב לברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את הברכה, אותה מצווים הכהנים לברך את עם ישראל, וכפי שהגמרא במסכת סוט...

בס''ד           פרשת נשא: האם כהן רווק רשאי לברך ברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את ברכת הכהנים, אותה מצווים אהרון ובניו לברך את ישרא...

 בס''ד       פרשות בהר - בחוקותי: האם מותר לאחות לחזור בשבת לביתה פתיחה בפרשת השבוע מסמיכה התורה את הציווי על השבת, לציווי על הקמת המשכן. מתוך כך שהציווי על השבת ...

 בס''ד  פרשות בהר - בחוקותי: האם יש איסור להיות שכיר פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה שאם יהודי נמכר לאחיו, אסור להתעמר בו ולעבוד בו עבודת עבד, כי הוא נחשב עבד של הקב''ה. השלכה לחו...

מידע אישי

285 חידושים
1 תגובות
1472 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018