chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד      פרשת קדושים :האם מותר לעמוד בצפירה פתיחה בפרשת השבוע, אוסרת התורה ללכת בחוקות הגויים, וכפי שמסביר החינוך (מצווה רסב), מטרת האיסור להרחיק את עם ישראל מהגוי...

 בס''ד   פרשת שמיני: האם חובה לבדוק בזמן הזה קמח מתולעים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שהאיסור לאכול שרצים כולל בתוכו את האיסור 'בל תשקצו'. הגמרא במכות (טז ע''ב) מרחיבה א...

 בס שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים פתיחה בפרשת השבוע קוראים על מותם של בני אהרון, נדב ואביהוא. מפשט הפסוקים משמע, שנדב ואביהוא מתו בגלל שהקריבו אש זרה, אך בחז''ל ובמפרשים ה...

 בס''ד שביעי של פסח: האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר פתיחה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת התורה, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר המוקרב יום לאחר חג הפסח,...

בס''ד        פרשת צו: האם יש בעיה באמירת לשם ייחוד לפני מצוות פתיחה בפרשת השבוע פונה הקב''ה למשה, ומורה על הקורבנות שאהרן ובניו יקריבו. כפי שמופיע בפרשה זו ו...

 בס''ד        פרשת צו: האם יש בעיה באמירת לשם ייחוד לפני מצוותפתיחהבפרשת השבוע פונה הקב''ה למשה, ומורה על הקורבנות שאהרן ובניו יקריבו. כפי שמופיע בפרשה זו ובפרש...

 בס''ד        פרשת צו: האם יש בעיה באמירת לשם ייחוד לפני מצוותפתיחהבפרשת השבוע פונה הקב''ה למשה, ומורה על הקורבנות שאהרן ובניו יקריבו. כפי שמופיע בפרשה זו ובפרש...

 בס''ד  פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות פתיחה הגמרא במסכת בבא בתרא (צז ע''א) פוסקת בשם האמורא רב, שמותר לקדש רק על יין שראוי לנסך על גבי המזבח. משום כך, יין שריחו ר...

 בס''ד    פרשת ויקרא: איזו ברכה יש לברך על מצה בריי פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את מעשי הקורבנות, ומורה שאין להוסיף דבש לקרבן. נחלקו המפרשים מהו הדבש שנאסר: א. הנ...

 בס''ד            פרשת ויקרא: האם אפשר להצטרף למניין שרואים מרחוק פתיחה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, והנחיות משרד הבריאות האוסרות להתקהל...

 בס''ד           האם יש לברך את ברכת האילנות דווקא בחודש ניסן פתיחה כחלק מברכות הראייה המובאות בגמרא בברכות (מג ע''ב) נפסק, שהיוצא בימי ניסן ו...

 פרשת ויקהל - פקודי: זמן אכילת סעודת שבת כאשר מקבלים שבת מוקדם פתיחה בפרשת השבוע מקהיל משה את בני ישראל, ומצווה אותם פעם נוספת על עניין השבת. בעוד ששאר מלאכות שבת נלמדו מדרשה, האיסור להבע...

בס''ד                   ויקהל - פקודי: למה אסור ללכת עם מטריה בשבת פתיחה בפרשת השבוע, שבה התורה ומרחיבה על ע...

 בס''ד       פרשת כי תשא: האם מותר לשבת במעורבפתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה, שכל זכר מבן עשרים שנה ומעלה ישתתף בנתינת מחצית השקל תרומה לה'. כפי שכותבת הגמר...

 בס''ד                    כי תשא: האם קרטון חלב ריק מוקצה בשבת פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה פעם נ...

מידע אישי

264 חידושים
1 תגובות
1367 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018