chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד     פרשת בלק: עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע פתיחה בפרשת השבוע פונה בלק לבלעם בבקשה שיקלל את בני ישראל ויהרגם, כדי שלא ישמידו את ארצו. כאשר בלעם הולך לקלל, הוא מכה ...

 בס''ד      פרשת בלק: האם מותר ללכת להצגה של קוסם פתיחה בפרשת השבוע שולח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל ע...

 בס''ד    פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אדם מת באוהל, כל הנמצא עימו באוהל נטמא. הגמרא במסכת ברכות (סג ע''ב) מביאה דברי ריש ל...

 בס''ד     פרשת חקת: לימוד תורה 'לשמה', לשם מה? פתיחה בפרשת השבוע מובאים מספר פסוקים, אותם דרשו חז''ל לעניין החשיבות והיחס ללימוד תורה (ברכות מג ע''ב). בעקבו...

 בס''ד פרשת קרח: האם צריך להפריש חלה מפנקייק פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה לתת לכהנים את מתנות הכהונה, כאשר הפרשת חלה היא אחת מהן. כפי שמובא בספרי (שלח, קי), מדין תורה מספיק להפריש מע...

 בס''ד                         קרח: מדוע מותר לאכול דבש פתיחה בפרשת השבוע (טז, יב - יד) פונה חלק מעם ישראל וברא...

   פרשת שלח: האם יש איסור לשון הרע לספר ידיעה שפורסמה בתקשורת פתיחה בפרשת השבוע שולח משה את המרגלים, לתור את ארץ כנען. כאשר חזרו, אמרו שאמנם בארץ ישראל יש פירות גדולים, אבל העם היושב...

 בס''ד שלח: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל                        פתיחה...

 בס''ד          פרשת בהעלותך: האם גוי יכול להיות נביא פתיחה בפרשת השבוע מסופר, על מרים ואהרון שדיברו לשון הרע על משה. הם הניחו שהוא נביא בדיוק כמותם, ולכן אם...

 בס''ד         בהעלותך: האם אכן אסור לאכול בשר ודג יחד פתיחה בפרשת השבוע קוראים על פנייתם של בני ישראל אל הקב''ה בדרישה לקבל בשר, במקום המן שהם אכלו...

 בס''ד         פרשת בהעלותך: מה מברכים על פיצה פתיחה בפרשת השבוע קוראים על כך שביקשו בני ישראל מהקב''ה בשר לאכול, והוא שלח להם שלוים מן הים. מבחינ...

 בס''ד        נשא: האם צריך להפסיק בתפילה כדי להקשיב לברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את הברכה, אותה מצווים הכהנים לברך את עם ישראל, וכפי שהגמרא במס...

 בס''ד    נשא: נזיר, קדוש או חוטא? היחס לגוף לפי הרמב''ם והרמב''ן פתיחה בפרשת השבוע, פרשת נשא, נאסר על אדם שקיבל על עצמו נזירות לשתות יין. נחלקו הראשונים בעקבות הגמרא ...

 בס''ד        שבועות: האם מברכים על קריאת מגילת רות ושאר המגילות פתיחה בחג השבועות נוהגים לקרוא את מגילת רות, ובטעם הדבר הביא האבודרהם שני טעמים. טעם ר...

 בס''ד     שבועות: האם מי שלא ישן כל הלילה צריך לברך ברכות התורה פתיחה בו' בסיוון לדעת חכמים, קיבל עם ישראל את התורה בהר סיני. הגמרא במסכת שבת (פח ע''א) מספרת, שבהתחל...

מידע אישי

177 חידושים
1 תגובות
922 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018