chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד            פרשת בשלח: האם אפשר לקחת חלה קפואה ללחם משנההקדמהבפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני ישראל ללקוט ביום שישי מנה כפולה של מן, כיוון ...

 בס''ד            פרשת בשלח: האם אפשר לקחת חלה קפואה ללחם משנההקדמהבפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני ישראל ללקוט ביום שישי מנה כפולה של מן, כיוון ...

 בס''ד                פרשת בשלח: האם צריך לאכול לחם בסעודה שלישיתפתיחהבפרשת השבוע מספרת התורה (טז, כ), שהיו אנשים שלא שמ...

 בס''ד                פרשת בשלח: האם צריך לאכול לחם בסעודה שלישיתפתיחהבפרשת השבוע מספרת התורה (טז, כ), שהיו אנשים שלא שמ...

בס''ד        פרשת בא: האם מותר לעיוור להיכנס עם כלב נחייה לבית כנסת פתיחה בפרשת השבוע, מספרת התורה על שלוש המכות האחרונות שהובאו על המצרים, וביניהם מכת הארבה. כפי...

בס''ד                 פרשת בא: האם יש עניין להניח תפילין של רבינו תם פתיחה בתורה מופיע ארבע פעמים החובה להניח תפי...

בס''ד       פרשת וארא: האם מותר למחוק שם השם שנכתב במחשב פתיחה בפסוקים הראשונים של פרשת השבוע (ו, ב - ג) אומר הקב''ה למשה, שבנוסף לכך שהוא נקרא אלוקים, הוא גם נק...

בס''ד            פרשת וארא: מי מקבל ראשון מכונת הנשמה כשאין מספיק פתיחה בעקבות מחלת הקורונה הגורמת לקשיי נשימה - התעוררה בעיה במספר מדינות בענ...

 בס''ד    פרשת שמות: האם הכלה צריכה לצאת מחדר ייחוד עם כיסוי ראש פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שאיש מבית לוי הלך ולקח את בת לוי וכפי שמתברר בהמשך הפסוקים מדובר בעמרם ויוכב...

 בס''ד  שמות: האם אפשר לצאת ידי חובת ברכה בהרהור פתיחה בפרשת השבוע מסופר על בריחתו של משה למדיין מאימתו של פרעה, לאחר שהוא הרג את המצרי, ובמעמד הסנה מצווה הקב''ה על משה לשוב חזר...

בס''ד                            פרשת ויחי: האם מותר לחשב את ה...

 בס''ד פרשת ויגש: האם מותר להקריב קורבנות בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה שכאשר יעקב ירד למצרים, הוא חשש מהדרך וממה שעלול לקרות, ומשום כך הקריב זבחים לא-להי אביו יצחק. כפי שרא...

 בס''ד   פרשת ויגש: האם יש חובה הלכתית לכבד את סבא פתיחה בפרשת השבוע יורד יעקב אבינו בעקבות יוסף למצרים, ומקריב זבחים לא-להי אביו יצחק. רש''י (מו, א) פירש על פי המדרש, שה...

 בס''ד   פרשת מקץ: האם חובה להוסיף תוספת שבת הקדמה באופן קבוע במעגל השנה, שבת חנוכה בכל שנה היא שבת מקץ. כפי שפוסק השולחן ערוך, בעוד שבמוצאי שבת קודם יש להבדיל, להוציא את שב...

 בס''ד    פרשת מקץ: האם מותר להתגלח במכונת גילוח פתיחה כפי שמספרת התורה, לאחר שמונה למשנה למלך מצרים, בכל זאת נמנע יוסף להודיע לאביו יעקב שהוא עוד חי. כמו כן, כאשר אחיו באי...

מידע אישי

240 חידושים
1 תגובות
1247 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018