chiddush logo

פירוש התנך על החומש

כל החידושים של פירוש התנך על החומש | כל התגובות של פירוש התנך על החומש

 "הרי זה מקרא עשיר במקומות הרבה" (מכילתא דר' ישמעאל, מסכתא דשירה, פרשה ד) התורה שניתנה לנו בסיני, רב בה הנכסה על הנגלה, ולכן היא נדרשת לפירוש. מסורות רבות של פירושים גלומים בדברי...

 מעשה הבריאה מתואר בשירתו של דוד (תהלים קד), המהלל ומשבח את גדולת הבורא. כפי שידוע, ישנן מקבילות רבות בין שירה זו לפרשת בראשית, במרכיבי הבריאה ובסדר בריאתם, וכן בביטויי לשון וסגנון יחודיים. ובכ...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: אבי רבינוביץ - גלעד לנדאו
תאריך הרשמה: 10/1/2010