chiddush logo

יחימע

כל החידושים של יחימע | כל התגובות של יחימע

 בס"ד מסכת אבות פרק ראשון משנה ד'   "יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יחונן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר אומר: יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דב...

בס''ד פרשת כי תצא פרשת "כי תצא" היא פרשה שכל כולה חוקים בעלי אופי הומני, חוקים של התחשבות בזולת. התורה מצווה עליך, ועל כל יהודי, להתחשב בכל אדם ובמיוחד במי שתלוי בך. מרבית בני האדם נוטים שלא להתחשב ...

  דבר תורה לפרשת לךלך 1. בפרשה כתוב:"ויאמר ה' אל אברם לך- לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך"  אברהם עוזב את כל הדברים בעצם שהוא עשה נפני מה שה' אמר לו בפרשה, חזקוני אומר:בדיבר...

בס"ד           בפרשתינו פרשת תרומה כתוב בהתחלה כך:(כה' ב')''דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו  את תרומתי'' בילקוט לקח טוב מבואר פ...

בס''ד דבר תורה פרשת פינחס כתוב בפרשתינו:י'"וידבר ה' אל משה לאמר" יא' "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את קנאתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" יב' "לכן אמור הנ...

  בס"ד  דבר תורה לחודש אדר מזלו:מזל דגים בעניין השמחה:חכמים אומרים:"כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר רב פפא:איש מישראל שיש לו דין עם נכרי, ישתמט מלדון עמו בערכ...

 דבר תורה חודש סיון      מזלו:תאומים,שמו במקרא:החודש השלישי(מניסן).   אמר רבי שמעון בן לקיש:שהתורה נכתבה באש שחורה על גבי אש לבנה וחתומה באש ומלופפת באש וקודם שנברא העולם...

  בס''ד  דבר תורה בנושא:ארבע כוסות   חייב כל אדם לשתות בליל הסדר ארבע כוסות ראשונה:על הקידוש,שניה:על ההגדה,שלישית:על ברכת המזון,רביעית:בסוף ההלל.ואם שתה אחד אחרי אחד לא יצא. כמו ...

  דבר תורה לחודש אייר אייר הוא השם הבבלי של החודש אבל בתורה נקרא החודש השני (שני מניסן),וגם חודש זיו בגלל זיווה של חמה באותו חודש,ועל שם הניצנים שפירושם זיו שנראו בארץ.מזלו של החודש שור אוכל עש...

מידע אישי

12 חידושים
0 תגובות
55 נקודות
שם: יחימע מולב
תאריך הרשמה: 3/3/2010