chiddush logo

שמעון

כל החידושים של שמעון | כל התגובות של שמעון

 כתב הלבוש (או"ח סימן תכ"ח סעיף ד') על מה שכתבו הטור והשלחן ערוך שם: "תשעה באב קודם פרשת ואתחנן". ומביא לזה טעם: כדי שיקראו פרשת דברים שמתחלת תוכחותיו של משה קודם ט' באב,...

 "אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו לבנו ולבתו ולאחיו". רבינו אברהם אבן עזרא עומד על כך, שהתורה שינתה כאן מהרגלה שבדרך כלל ...

 הגמרא ביומא (פב:) מספרת על שתי נשים מעוברותביום הכיפורים שהריחו דבר מאכל, ומחמת כן נתאוו מאוד לאכול:הראשונה "ההיא עוברה דארחא" מעשה באשהמעוברת שהריחה מאכל ביום הכיפורים "אתו לקמיה...

 אם ברצונך לשמוע על סגולותיהם ומעלותיהם של הימים הנשגבים והנעלים של חנוכה, מהו השפע היורד בימים אלו? מי הזוכה לכך?  מה תפקידנו בימים קדושים אלו, ועוד   האזן לשיעוריו המרתקים ש...

 מסופר במדרש רבה כי לאליעזר היתה בת, טובה, מחונכת ויר"ש (הרי היא גדלה בבית שבו קיבלו את החינוך של אברהם אבינו, מה שנקרא "מהקהילה", ונאמר בתורה "דמשק אליעזר" דולה ומשקה מת...

 נחלקו הרמב"ם והראב"ד (פ"א מהלכות עבודת כוכבים ה"ג) באיזה גיל הכיר אברהם את בוראו, שלדעת הרמב"ם רק בגיל ארבעים הכיר את בוראו ואילו לדעת הראב"ד כבר בגיל שלש. ונ...

 נחלקו הרמב"ם והראב"ד (פ"א מהלכות עבודת כוכבים ה"ג) באיזה גיל הכיר אברהם את בוראו, שלדעת הרמב"ם רק בגיל ארבעים הכיר את בוראו ואילו לדעת הראב"ד כבר בגיל שלש. ונ...

 לקראת כ"ט תשרי יומא דהילולא של התנא הקדוש שמעון הצדיק, ניתן לשמוע שיעור מרתק ומענין, על מעלותיו והנהגותיו במספר טלפון 0504133783 שלוחה 3 מומלץ מאוד 

 נודע בישראל את שבה גודל חביבות מצות סוכה וההידור, כמה מרבים לקשטה בכל מיני נוי, וכך נאמר בברייתא (ביצה ל:): "סיבכה כהלכתה ועיטרה בקרמים ובסדינין המצויירין ותלה בה אגוזים שקדים אפרסקים ור...

 הגמרא בברכות (ז.) מביאה: תניא א''ר ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי ישמעאל בני ברכני אמרתי לו יהי רצון מלפניך...

 באחד מימות הקיץ כחום היום, ישב הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע, בחצר שעל יד ביתו. נכנס איש אחד ופנה אליו לתת לו פתקא בכתב ידו שהוא נקי מעבירה. - וכי מה צריך אתה לפתקא ממני כי נקי הנך...

 כתב הר"ן בפירושו על הגמרא (ראש השנה טז.) הטעם שראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם, כי ביום זה נברא אדם הראשון ובו ביום נצטווה שלא לאכול מעץ הדעת ובו ביום חטא חזר בתשובה ויצא זכאי, כמבואר ...

 הגמראבמסכת ראש השנה (יח.) מביאה: דתניא היה רבי מאיר אומר שנים שעלו למטה וחוליין שוהוכן שנים שעלו לגרדום לידון ודינן שוה, זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל,מפני מה זה ירד וזה לא ירד זה ניצל ...

 פרשת השבוע עוסקת בחטא המרגלים, החטא החמור שגרם לעם ישראל להתעכב במדבר ארבעים שנה, ולאי כניסתם לארץ ישראל. ונתחבטו המפרשים להסביר מה היה חטאם של המרגלים, ומדוע נענשו בעונש חמור כל כך שלא יכנסו...

 הפסוק הפותח את פרשתינו "דבר אל כל עדת בני ישראל וגו' קדושים תהיו", פירש רש"י: פרשה זו בהקהל נאמרה, לפי שרוב גופי תורה תלויים בה. ומסביר החתם סופר, החובת הלבבות (שער הפרישות פ&qu...

מידע אישי

39 חידושים
1 תגובות
197 נקודות
שם: הרב איתי בן אהרן
מין: גבר
טלפון: etayba1#gmail.com
תאריך הרשמה: 12/26/2011