chiddush logo

אריאלל אליעזר

כל החידושים של אריאלל אליעזר | כל התגובות של אריאלל אליעזר

 יש לעיין לפשרו של הביטוי "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא".הרי היה צריך לומר  "לאסוקי הלכתא אליבא דשמעתתא".מסיקים את ההלכה לפי השמועה, ולא מסיקים את השמועה לפי ההלכה.אשמח לקב...

 יש לעיין, כאשר הקדימו את קריאת המגילה ליום יג אדר,(כפי שמופיע במשנה הראשונה במסכת מגילה)  מתי צמו  את תענית אסתר, אם בכלל.ונראה שאנו נמצאים כאן בפלונטר שאיננו יכולים לצאת ממנו.שכן...

 בגמרא לא מצאנו את שמות ההפטרות לכל שבת, רק מצאנו הוראה כללית שכל אחד ואחד קורא ב "דמי ליה", מצאנו רק את שמות ההפטרות למועדים ולארבע פרשיות.הפטרת פרשת פרה לדברי הגמרא מתחילה במילים &quo...

 משנתו של רבי צדוק הכהן מלובלין אינה שייכת לזאנר הרגיל של ספרי חסידות, יחד עם זאת, היא לא נלמדת די הצורך, אחת הסיבות לכך היא שלרבי צדוק לא היו ילדים, וכמעט  שלא היו לו תלמידים, מה שגרם שלא י...

 השו"ע בחר לפתוח את הלכות הפסח בהלכה "שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום".אנו מכירים הלכה אחרת "משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת",&nb...

 על המשנה "והעמידו תלמידים הרבה" שמעתי פעם דיוק-לא כתוב "והעמידו הרבה תלמידים"  אלא "והעמידו תלמידים הרבה",  ה "הרבה" מתייחס לא לתלמידים אלא ל &q...

 אפשר לומר שגם על המילה "מס" במגילה צריך להכות.עוד אפשר לומר, שגם על "דתי המלך"  במגילה יש להכות, ביטוי זה-החוזר על עצמו כמה פעמים במגילה-הוא אחד הביטויים המקומ...

 ניתנו כמה הסברים מה הרעיון ב "הדור קיבלוה בימי אחשורוש".אפשר לומר, על פי דברי חז"ל "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" שבפורים התורה  נהפכה להיות כמשהו חדש,  כוח ההרג...

 פרשת תצוה היא אחת מפרשיות התורה  היחידות החל מפרשת שמות שבה לא מוזכר שמו של משה.יש שהסבירו, היות שפרשת תצוה בשנה פשוטה חלה תמיד בשבוע בו חל ז' אדר, יום פטירתו של משה, בנוסף, חלה ב...

רש"י כותב "מפני שתי פרידות טובות שיש לי להוציא מהם רות המואביה ונעמה העמונית". ובמקום אחר כותב רש"י  "כי צוררים הם לכם-ואת מואב לא צווה להשמיד מפני רות שהייתה עתידה לצאת...

תופעה נפוצה בימינו היא שתלמידי חכמים מלמדים בנות באולפנות ובמדרשות, והשאלה היא עד כמה מעשה זה הינו חיוני, בפרט לאור העובדה שבימינו יש תלמידות חכמים המסוגלות לחנך וללמד בנות. ונראה לומר, שאף בימינו תו...

 תפילת שמונה עשרה מתחלקת לברכות שענינם שבח, ברכות שענינם בקשה, ברכות שענינם הודאה.ברכות שענינם בקשה מתחלקות לשנים- בקשות על צרכים פרטיים, בקשות על צרכים כלליים.דוגמא לבקשות פרטיות-...

יש תת מקצוע שהתפתח בארץ בשנים האחרונות-לווי ותמיכה רוחנית, וזאת בשל ההכרה שהכשרה רבנית לבדה לא מסוגלת לתת מענה לאנשים הפונים לייעוץ ועזרה מכיוון של "עמו אנכי בצרה" או "דאגה בלב איש ישיח...

 בחג השבועות נוהגים להיות ערים כל הלילה. חלק מגדרי המצווה זה להיות ערים כל הלילה, מי שחטפתו שנה-אפילו באונס-לא קיים את המצווה בשלמות, ואף אם היה קשה לו מאוד-מכל מקום לא נחשב שקיים את המצווה בשלמו...

כתוב בתורה "כי יפליא".ניתן לפרש זאת מלשון פלא, קבלת הנזירות היא מעשה פלאי.ניתן להוסיף, שכאשר אדם מקבל על עצמו להוסיף שעות בקביעות עיתים לתורה, להתפלל בכוונה עם כל המיזמורים, וכדומה, הוא לא מ...

מידע אישי

114 חידושים
5 תגובות
582 נקודות
תאריך הרשמה: 1/30/2013