chiddush logo

סיכום הלכות פסח הרב יונתן שטנצל

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 14/9/2014

 

בס"ד                                                                                                   ער"פ תשע"ד

 

 

 

לאחר מספר ימים בו למדתי  אני וחברותא תלמיד חכם, המעדיף לשמור על עילום שמו, סדר קיום הלכות  ודינים הקשורים להכנות של ליל הסדר ערב פסח ליל יו"ט ראשון של חג עפ"י מהדברים היוצאים בלימוד משנה ברורה  הלכות פסח.  מצורף לזיכוי הרבים.

 

 

בברכה

יונתן שטנצל

 

 

 

אור לי"ד בדיקת חמץ

 

 

לפני בדיקת חמץ, מתפללים תפילת מעריב בזמן  הכי מוקדם  שניתן.  לכתחילה  זמן בדיקת חמץ  מיד לאחר  מעריב.   אפשר לאכול קודם בדיקת חמץ  מעט פירות וכדו' אך לא לקבוע סעודה.

 

הרמ"א כותב -שנוהגין להניח פתיתי חמץ, להקפיד שיהא סגור היטב בנילון, מומלץ להכין רשימה מדויקת של מקומות בהם מניחים הפתיתים. נוהגין 10 פתיתי חמץ.

 

מברכין  את הברכה על ביעור חמץ ואין להפסיק בין הברכה לבדיקה,  ואסור לדבר כלל  עד לסיום הבדיקה אלא אם כן זה לצורך הבדיקה.

 

לבדוק  לאור הנר בחורין ובסדקין כל מקום שיתכן שהניח בו חמץ במשך השנה.

 

מיד לאחר  סיום הבדיקה יבטל החמץ ויאמר את הנוסח המופיע בסידור:......... כל חמירא וכו' ויבין מה שאומר. דהיינו שמבטל את החמץ כעפר הארץ.

 

יום  שני  י"ד  ניסן תשע"ד ערב פסח  הזמנים שעון קיץ

 

·        סוף זמן אכילת חמץ – מג"א 9.59   גר"א-10.31

·        סוף זמן ביעור חמץ –מג"א 11.19  גר"א-11.35

·        טוב לצחצח שיניים ולבדוק הכיסים קודם סוה"ז

·        לאחר שריפת חמץ יבטל החמץ ויאמר:"כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דחזיתיה ודלא חזיתיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי כעפרא דארעא" ויבין מה שאומר".

 

חצות 12.40  (לזכור להתגלח לצחצח נעלים ליטול ציפורניים וכו' קודם חצות)

 

 

ערב פסח

אסור לאכול מצות ערב פסח,  מותר לאכול פירות ירקות בשר דגים וכו',  אך לא ימלא כרסו כדי שיוכל לקיים מצות הלילה בהידור.

 

 

הכנות הראויות  בערב פסח

·        קיטל (לפי המנהג) 

·        לצלות את הזרוע

·        לבשל ביצה ואח" לצלותה,

·         להכין חרוסת.   על פי משנה ברורה, רכיבי החרוסת מכילים את תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים, קינמון, זנגוויל (ג'ינגר), יין אדום זכר לדם

·        להכין מרור,  לשטוף חסה,  (מי שנוהג לאכול חזרת (חריין)  שיטחן  בערב פסח, וטוב לפתוח את הכלי   על מנת שירד החריפות מעט (משנה ברורה)

·        יהא שולחנו ערוך מבעוד יום כדי שיוכל להתחיל מיד בסדר, יסדר שולחנו יפה בכלים נאים כפי כוחו.

·        יכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, הסבה לצד שמאל מומלץ על כריות וכו'.

·        להכין אגוזים ושקדים.

 

 

ליל הסדר

 

 

המצות העיקריות

1.      מצות סיפור יציאת מצרים

2.      ד' כוסות.

3.      אכילת מצה

4.      אכילת מרור.

 

 

חייבים הסבה

 

1.      אכילת המצה

2.      שתיית הד' כוסות חובה להסב.   זכור- ההסבה מעכבת !

 

ונפרט הסדר.

קידוש

המצווה הראשונה – כוס ראשון מד' כוסות ומקיימים זאת בקידוש.

ימזוג אחר את היין  לבעל הבית על מנת לנהוג  דרך חירות

קודם שיקדש יכוון לצאת ידי חובה מצות קידוש ומצות ד' כוסות, ומברך שהחיינו, -ושותה בהסבה.

 

כרפס  (ס' פרך) מורכב מהמילים  בהפוך

 

לוקח תפו"א או דבר אחר כ"א כמנהגו, (אבי  זצ"ל רבי שלמה שטנצל היה נוהג לקחת פטרוזיליה וטובל את תפוח האדמה והפטרוזיליה) במי מלח)  נוטל ידיו בלא ברכה ייקח מהכרפס  עדיף פחות מכזית (כדי שלא יתחייב בבורא נפשות), מברך בורא פרי האדמה – ויכוון לפטור בברכה זו את המרור שיאכל אח"כ.

 

יחץ

לוקח מצה אמצעית ובוצע לשתים החלק הגדול נותן לאחד מן המסובין לשמור (להחביא) - וזהו האפיקומן,   (ומשמרו עטוף – זכר "למשארותם צרורות בשמלותם")

החלק הקטן של המצה  משאיר בקערה,  ובזה יקיים אח"כ מצות אכילת מצה (מקיים אכילת מצה בחצי –כי חצי הוא לחם עוני).

 

הגדה

מצוה עיקרית בלילה זה –סיפור יציאת מצרים   כל המרבה הרי זה  משובח.

(אבי  רבי שלמה שטנצל  זצ"ל היה נוהג לשים את האפיקומן  על כתפו,  ומסתובב בבית, ומראה לכל הילדים ואומר: "ככה יצאנו אבותינו במצרים" והיה שר, ככה ככה נצא, ממצרים ככה נצא, ככה נצא)

מגביה הקערה מתחילת הא לחמא עניא עד מה נשתנה.

 

מזיגת כוס שני

מוזגים כוס , לבעה"ב  ימזוג  מישהו אחר, ויתחיל בהגדה, כשמגיע למצה זו יגביה המצות ובמרור זה יגביה המרור.

כשמגיע "לפיכך  אנחנו חייבים להודות".... יגביה הכוס עד גאל ישראל, מברך בורא פרי הגפן  (מנהג האשכנזים) .

ושותה כוס שני בהסבה.

 

 

מצות אכילת מצה-דאורייתא.

נטילת ידיים –זכור אין לשוחח שלא מהעניין עד אחר כורך,

נוטל בידיו המצה העליונה והמצה התחתונה וביניהם את החצי הפרוסה, ומברך המוציא ועל אכילת מצה, -בין ברכת המוציא לאכילת מצה שומט מידיו את המצה התחתונה ומברך על אכילת מצה רק על העליונה והחצי,

יאכל בהסיבה ב' כזיתים תוך כדי אכילת פרס-  4' דקות, יראה שכל אחד מן המסובים יאכל מב' החתיכות גם מהמצה השלימה וגם מהמצה החצויה ויצרפם לשני הכזיתים ויאכל בהסיבה וישתדל לגמור תוך 4' דקות.

 

 

מרור

לוק כזית מרור (חסה או חריין) טובל בחרוסת (ואין מברך בורא פרי האדמה כיון שכבר בירך על הכרפס) ואוכל בלא הסיבה.

 

 

כורך

לוקח מהמצה התחתונה כזית (כדי לקיים מצוה בשלושת המצות) , כזית מרור (וטובל המרור בחרוסת), וכורכן יחד ואוכלן בהסיבה, (והטעם לכורך הוא לצאת ידי חובת  שיטת הלל שסובר שצריך לאוכלן יחד לקיים -"על מצות ומרורים יאכלוהו

ואח"כ אומר זכר להלל וכו',     ואפשר לשוחח...

 

שולחן עורך

שמחת יו"ט...  אזהרה –לשמור מקום לאפיקומן כדי שיהא נאכל על השובע, -האוכל אם נפשו קצה באכילה זו לא יצא יד"ח – (משנ"ב).

 

לשער את הזמן כדי להספיק לאכול את האפיקומן קודם חצות בשעה -12.40

אפיקומן

ייקח  המצה השמורה ויאכל כזית בהסיבה, תוך כדי אכילת פרס, יראה שלכל א' מן המסובין יהא חתיכה מן מצת האפיקומן.

אחר אפיקומן אין לאכול ולשתות כלום לבד ממים (אולי גם סודה).

 

כוס שלישי

יש להדיח ולשטוף הכוס קודם ברכת המזון, מוזג כנ"ל ומברך על הכוס ברכת המזון,

 

ממשיך בהלל – בהודו ובאנא ד' באם יש שלשה מזומנים  מעל גיל 13 יאמר  בעל הבית, כמו בבית הכנסת הודו ואחריו הצבור יאמר נא וכו', וכן באנא ד' יאמר אנא ד' ויאמרו אחריו וכו' .

 

כוס רביעית

על הסדר וכנ"ל בהסיבה ולאחמ"כ יברך על הגפן.

 

 

 

יה"ר שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, לשנה הבאה בירושלים,

 

יונתן שטנצל

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה