chiddush logo

זרע שמשון לפרשת עקב

נכתב על ידי DL2000, 7/8/2015

רבים זוכים לשכר גם בעולם הזה
'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם
ועשיתם אתם ושמר ה"א לך את הברית והחסדוגו' ואהבך
וברכך והרבך וברך פרי בטנך וגו' (ז, יב יג): יש לדקדק
שבסיום פרשת ואתחנן נכתב 'ושמרת את המצוה ואת
החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם' 
בלשון יחיד, ואילו הפסוק שסמוך ליה בתחילת פרשת
עקב נכתב הכל בלשוןרבים.
ולכאורה אפשרלומר דאכן דוקא ליחיד אמרינן (קידושין
לט:) שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל לרבים שעושים
את המצות יש שכר מצות גם בעולם הזה.
ולכך בפסוק שבסוף פרשת ואתחנן שכתב שם רש"י
מחז"ל (עירובין כב.) היום לעשותם ולמחרליטול שכרם, 
והיינו שאין מקבלים שכר בעוה"ז, נכתב בלשון יחיד, 
אך הפסוק שבפרשתינו שמדובר בענין השכר שיקבלו
ישראל אם יקיימו את המצוות, נכתב בלשון רבים כי רק
רבים המקיימים את המצוות מקבלים שכר אף בעוה"ז.
('זרע שמשון' פרשתינו אות א)

כשעושה יותר מחובתו מקבל שכר אף בעוה"ז
'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם
ועשיתם אתם ושמר ה"א לך את הברית והחסדוגו' ואהבך
וברכךוהרבךוברך פרי בטנךוגו' (ז, יב יג): יש לדקדק הלא
קיימ"ל (קידושין לט:) שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. וכן
דרשו חז"ל (עירובין כב.) היום לעשותם ולמחר לקבל
שכרם. ואילו בפסוקי הפרשה מצינו הבטחת שכר על
קיום המצות, אף בעולם הזה.
וי"ל דמי שעושה יותר מחובתו והיינו מי שהוא חסיד
שמתנהג לפנים משורת הדין, אף מן השמים יעשו עמו
לפנים משורת הדין ונותנים לו קצת שכר אף בעולם הזה.
וזה כוונת הכתוב והיה עקב תשמעון, בדוקא אמר עקב
ולא אמר והיה אם תשמעון, לרמוז שמדבר במי שעושה
את המצוות תמיד בכל עת ובכלרגע, אזי ושמר ה' אלוקיך
את הברית וגו' ויזכה לכל הברכות האמורות. [עקב כלשון
הכתוב (תהלים קיט לג) ואצרנה עקב, דמשמע שמקיימם
בשלימות עד תום]
('זרע שמשון' פרשתינו אות א)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה