chiddush logo

ליקוט מביאורו של יש"ר (יצחק שמואל רג'יו) לפרשת בלק

נכתב על ידי אורן מס, 14/7/2016

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 ליקוט מביאורו של יש"ר (יצחק שמואל רג'יו) לפרשת בלק

כב,ג: ויגר מואב מפני העם: מדוע פחד מואב, הרי ה' ציווה את משה שלא לתגר מלחמה עם מואב, וגם על אדום פסחו ולא נלחמו, וציווים הוא לכבוש את ארץ כנען בלבד? יש"ר: "מואב היה שונא לישראל בעבור שהם סגולה מכל העמים, והיה מכחיש בכל הניסים שעשה להם ה' במצרים ובמדבר, ולכן מרוב שנאתו אותם גמר בדעתו לצאת להילחם נגדם כדרך שעשה עמלק ... אלא שהיה ירא מפני העם כי רב הוא ... ולכן היה מתיירא שלא תעמוד לו זרועו נגדם, אבל מיכולת ה' הנלחם להם לא היה מתיירא, כי היה מכחיש בזה". הפשט הוא שמואב פחד מהעם ומגודלו, לא מכוח ה', ולכן היה צורך להוכיח לו כי ה' הוא הנלחם עבור העם.

כב,כ: אם לקרוא לך באו האנשים: מדוע התיר ה' לבלעם ללכת עמם בפעם השנייה, בניגוד לפעם הראשונה? יש"ר: "אם לא באו האנשים כי אם לקרוא לך לבד, ויתרצו בלכתך עמהם אף אם תאמר שלא תוכל לקללם כי ברוך הוא ואפשר שתברכם, קום לך אתם ... אין הציווי הזה סותר הציווי הראשון חלילה, אלא מסכים עמו, כי הציווי הראשון שלא לילך היה בלא שום תנאי, והציווי הזה 'קום לך אתם' היה על תנאי 'אם לקרוא וכו'". דיוק בלשונות מוכיח שבעם השנייה היה תנאי ללכת אתם להליכה בלבד, והיה צריך להתנות אתם שלא יקלל כלל, אלא שבלעם התעלם מתנאי זה, ועל כן ניזוק בדרכו על ידי האתון.

כב,לה: לך עם האנשים: מדוע מחייב המלאך את בלעם ללכת, הרי בלעם כבר מציע שישוב? יש"ר: "ידעתי שלא תחפוץ לברכם, אבל אני מצווך שתלך עמהם ושתאמר את אשר אשים בפיך, כי על ידי זה תכופר חטאתך ולא תמות". הציווי היה עונש לבלעם שניסה להתחרט על מהלכו.

כג,ג: וילך שפי: מהו 'שפי'? יש"ר: "אל מקום גבוה, וכמוהו 'קול על שפיים' (ירמיהו ג,כא) ... והנה כבר היה בהר כמו שכתוב 'ויעלהו במות בעל', רק שהלך אל המקום הגבוה שבהר ההוא". מעניין, פשט חדש.

כד,ד: מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים: מהו הביטוי 'נופל וגלוי עיניים'? יש"ר: "דרך המתנבאים שהיו נופלים לארץ בביטול ההרגשות והחושים, רק עיניהם היו פתוחים". פשט המציאות.

כה,ט: ארבעה ועשרים אלף: מי מת במגיפה? יש"ר: "רובם משבט שמעון כמו שנראה ממספרם הקטן הכתוב בסמוך לערך מספרם במדבר סיני, כי ה' בוחן לבות וראה שלא נמנעו מלחטוא עם המדינית רק בעבור יראת העונש, אבל כבר חטאו בהיצמדם לבעל פעור". עובדה היסטורית מעניינת.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה