chiddush logo

תפילת בית המקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 11/8/2016

 תפילת בית המקדש

הרואה את שרידי בית המקדש בחורבנם אומר:

בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדינו היה לחורבה.

ראוי למי שלא ראה את מקום המקדש שלושים יום שיקרע

קריעה

ומשתחווה אל מול מקום המקדש ואומר

ברוך דיין האמת

מזמור לאסף א-להים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את  ירושלם לעיים. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו. עד מה ה' תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו. עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.

על חומותיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את ה' אל דמי לכם. ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהילה בארץ.

שיר המעלות: זכור ה' לדוד את כל ענותו. אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב. אם אבוא באהל ביתי אם אעלה על ערש יצועי. אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה. עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב. נבואה למשכנותיו נשתחווה להדום רגליו.

ריבונו של עולם!

אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לבנות מקדש לשמך בירושלים הר קדשך, ככתוב: 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', למען נעבודך ביראה, בתפילה, בהשתחוויה ובהבאת הקרבן.

ובחטאינו חרב מקדשנו, ונשרף היכלנו ונתקיים בנו: 'והשימותי את מקדשיכם', וישראל נפוצו בארצות והתפזרו בעמים זה אלפים בשנים באין מנהל.

ואתה ברחמיך הרבים, החייתנו כיום הזה, וזיכיתנו לעלות בהמון לארצנו, והבאתנו אל הר קדשך ולירושלים בית מקדשך.

ובכן יהי רצון מלפניך ה' א–לוהינו וא–לוהי אבותינו: אנא עזרנו על דבר כבוד שמך, לקומם את מקדשך השמם מחורבנו ולבנותו מהריסותיו. ונבנה את הבית לשמך, כמקדש שבנה שלמה מלך ישראל, וכאשר בנו עולי גולה השבים מבבל לירושלים.

וכהניך הקדושים יבואו אל הבית הזה, להקריב תמידים ומוספים כהלכתם, והלויים ישאו קולם בשיר על הדוכן. ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך שלש פעמים בשנה, ושם נעבודך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. ברוך אתה שומע תפילה.

א-להינו וא-להי אבותינו, מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב הדרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמיך בגלל אבות שעשו רצונך, בנה ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראנו בבניינו ושמחנו בתיקונו, והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם, והשב ישראל לנוויהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלש פעמי רגלינו.

 

 

(א) שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית ה' נלך:

(ב) עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם:

(ג) ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו:

(ד) ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם ה':

(ה) כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד:

(ו) שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך:

(ז) יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך:

(ח) למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך:

(ט) למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך:

 

 

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר חג הסוכות

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע