chiddush logo
נכתב על ידי יוסף, 9/3/2010

לחידוש זה נוספו הערות המופיעות לאחר החידוש
 

בפרשת קדושים (ויקרא כ' י"ז) נאמר לגבי גילוי עריות של אחים "חסד הוא" וזה קשה מה עניין חסד למעשה רע זה?

הרד"ק מסביר שחסד עניינו לפנים משורת הדין וכמו שיש לפנים משורת הדין לטוב יש לפנים משורת הדין לרע.


תוספות, הערות והארות על החידוש:לפי פירוש הרד"ק ניתן גם להבין את הברכה הגומל חסדים טובים לעמו ישראל וכי יש חסדים רעים? היה צריך לכתוב חסדים סתם? אלא שלפי הרד"ק מובן שישנם חסדים יציאה משורת הדין לצד הרע.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (10)
יצחק ג (16/12/2010)
כל זה הוא על דרך הפשט אמנם בעומק יש הסבר גבוה יותר וכמש"כ בזוהר ויקרא דף ז' שהקשר בין אח לאחות הוא הקשר הכי קרוב שיכול להיות, ובעולמות העליונים כך הוא הקשר וכמבואר בפס' "אחותי רעיתי יונתי", וכן היו בני ישראל לפני מתן תורה, אלא שהתורה חייבה ליצור קשר בשביל לתקן דווקא בדרגות הנמוכות, ולכן לאחר מתן תורה בכו בני ישראל למשפחותיהם - על דבר משפחותיהם כמו שפירש"י על אתר.
אברהם לוי (19/10/2010)
המשך תגובה
ראיתי שהתורה תמימה על המקום גם ביאר את המילים "חסד הוא" כמו הפירוש שכתבתי מקודם, והרי לשונו במדוייק:

(תורה תמימה ויקרא פרק כ פסוק יז)

חסד הוא - מהו חסד הוא? אמר ר' אבין, שלא תאמר הא קין נשא אחותו והבל נשא אחותו, אלא חסד הוא שעשיתי עם הראשונים שיבנה עולם מהם, שנאמר (תהלים פט) כי אמרתי עולם חסד יבנה.
ראיתי בנושא זה ביאור מתוק נוסף , אשר פותר גם את הקושיה "כיצד יתכן שחסד נדרש לגנאי ולשבח"? את הביאור ראיתי ברבינו בחיי על המקום, בשם הרמב"ן וזה לשונו:

הרמב"ן ז"ל פירש "חסד הוא", שאין להוציאו מפשוטו כי הוא מורה על הפלגת דבר, בין לשבח בין לגנאי, כי העושה המעשה הטוב והראוי ביותר יקרא "חסד" דרך הפלגה להפליג על הטוב, גם העושה המעשה הרע והמגונה מאד יקרא גם כן חסד להפליג על הרע, וזהו שאמר חסד הוא, כי השחית והתעיב עלילה והפליג בכעור.

אברהם לוי (19/10/2010)
"חסד הוא" שמבואר בפסוק זה, הוא כפשוטו!!!
וביאור העניין הוא כך, על פי התרגום יהונתן על הפסוק והכתר יהונתן.

אומר בורא עולם: אסור לאח לישא את אחותו, משום שיש בזה גנות ובזיון.
ואילו מה שהתרתי זאת בבריאת העולם, כמו בנישואי הבל וקין, זה משום "שעשיתי חסד" עם העולם כדי שיוכל להתקיים ולהתבסס בריבוי האנושות. אך "חסד זה" נגמר ונאסר לאחר שהעולם כבר התבסס והתרבתה באנושות.

נ.ב.
ביאור זה מקיף ועונה גם לתגובות נוספות שעלו כאן, ודו"ק.
אביעד חזני (27/6/2010)
מומלץ לעניין בדברי החסידות על פסוק זה, להבנת העניין..

שכוייח!
DL2000 (13/5/2010)
נשמע טוב
ירון (25/4/2010)
עיין גם במהר"ל נתיב התשובה על "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך"
breslev2u (20/4/2010)
יפה :)
mose67 (17/3/2010)
mose אומר
הרבי מסביר שהעולם בנוי על נישואי אחים (הבל והתאומות וכו') ומשה יצא מעמרם ודודתו ועם ישראל יצא משני אחיות כי זה דרגא מאד גבוהה והעולם כיום אינו יכול להכיל את זה ולכן זה נאסר (לצערי הספר לא לפני)
elico (12/3/2010)
איך התורה אוסרת על אח ואחות הרי העולם האנושי בנוי על נשואי אח ואחות הבל קין שת וכו,
לכן התורה אוסרת את זה
ומודיעה כדי לקיים את העולם צריך את חסדו של השם
עולם חסד יבנה
אבי (9/3/2010)
רעיון יפה
ניתן להוסיף, כי בתורה ארוב המידות אינן טובות או רעות אלא השאלה כיצד משתמשים בהם.
לדוגמא יש הכועס ועובד ע"ז ויש המקנא לאלוקיו וכו,.
התורה מדגישה שמי שלא מתנהג בקשרי חיבה ורעות כמו שצריך, למעשה זה סוג של חסד שלא מיצה את עצמו...
ציורים לפרשת שבוע