chiddush logo

יוסף הצדיק

נכתב על ידי DoarHamikdash, 4/12/2017

 בס"ד

וישב - פרשת המקדש

יוסף הצדיק

הרב ישראל אריאל שליט"א

 

מעשה בכהן גדול דכיבד את עצמו וביזה את העבודה במקדש, וסופו שנענש מידה כנגד מידה. (פסחים נז, א): יששכר איש כפר ברקאי כיבד את עצמו וחילל קדשי שמים, שכן היה כורך ידיו ב'כפפות' ועובד במקדש, הגמ' מתארת שהמלך והמלכה התווכחו מה יותר טוב האם כבש או גדי, ויישכר הכריע בידיו שהכבש יותר טוב שכן הוא קרב כתמיד של שחר וכתמיד של בין הערביים. אמר המלך שהואיל ולא היה לו אימת מלכות תקצץ ידו, וכך היה שיששכר נותר ללא ידיים.

מידה כנגד מידה בולטת במיוחד מול השתלשלות העונשים המתוארת לעיל אצל יעקב ובניו, הנה אצל יוסף מצינו שכר מידה כנגד מידה. חז"ל מצביעים על יוסף, אשר שלט ביצרו, ולפיכך זכה להיות שליט במצרים. זה לשון המדרש בבמדבר רבה (יד, ו): 'מדה כנגד מדה - הא כיצד? [יוסף] הוא שלט ביצרו ולא נגע בה - לפיכך נעשה שליט, כמה דתימא:  הוא השליט על הארץ'.

שאול שחייב את העם לשחוט בסכין – זכה לחרב ביום מלחמה

כן מצינו אצל שאול המלך אשר מסר נפשו על מצות ה' לשחוט בסכין, לפיכך זכה לחרב שמימית ביום קרב (במדבר רבה י, א). מה כתיב: ויבן שאול מזבח לה' וגו', והלא כמה מזבחות בנו ראשונים! - נח בנה מזבח, אברהם בנה מזבח, יצחק בנה מזבח, יעקב בנה מזבח, משה בנה מזבח יהושע בנה מזבח, ואת אומר: אותו החל לבנות מזבח לה'?! רבי יוסי אומר: החל במלכים! ר' יודן אמר: לפי שנתן נפשו על הדבר של שחיטה שהיא צורך מזבח, לפיכך העלה עליו הכתוב כאלו - אותו החל לבנות מזבח!'

ומכאן לימוד למסירות נפש על תלמוד תורה, אף בכך משלמים לאדם מידה כנגד מידה. ראה פירוש רבינו יונה לאבות (ד, ט): 'רבי יונתן אומר: כל המקיים את התורה מעוני - שדוחק שעותיו ומניח מלאכתו הצריכה לפרנסתו כדי לקיים התורה והמצוה, והוא לומד ועושה מצות מתוך הדוחק: סופו לקיימה מעושר - כי יתעשר - ונוסף עוד! ויהיו לו שעות מרווחות לעסוק בתורה ולקיים המצות, כי פרנסתו תהיה מרובה ולא יצטרך אל יגיע כפיו'.

 שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע