chiddush logo

כוונה פשוטה בשמע ישראל

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 13/6/2018

שמע ישראל – כוונה פשוטה

 

(הערה:הכוונה בפסוק ראשון של שמע המופיעות בשו"ע (כלומר כוונה בשם ה'- סימן הומשנ"ב ס"ק ג, ובמילה  'אחד'-סימן סא, ו), חיובם ברור וידוע. אלא שלפעמים הכוונה המחוייבת דוחקת הצידה את כוונתהלב הפשוטה. נמצא שהאדם מתאמץ לכוון כוונה חיצונית, שליבו בל עימו. לכן אני כותבאת מה שהתעוררתי לחשוב בעת קריאת שמע (כתוספת ולא כתחליף למה שמובא בהלכה) ואולייהא בזה תועלת לאחרים).

 

קריאתשמע- קריאה של הכרזה (ולא רק קריאה לעצמי מלשון'קורא בתורה') כמו " וַיִּקְרָאשָׁם בְּשֵׁם יְהוָה אֵל עוֹלָם" (בראשית כא, לג), קריאה להתאספות,כמו "קַדְּשׁוּ־צוֹם קִרְאוּ עֲצָרָֽה" (יואל ב, טו). דמיוןמודרך- דמיין את עצמך עומד על במה וקורא לכל הציבור: 'שימעו עם ישראל', 'חיזרואל יסוד החיים, אל היסודות הנפלאים של האמונה'.

 

ה' אלוקינו-ה' (שהוא אדון הכל, הכל ממש. שו"ע סי' ה) הוא 'שלנו' כלומר הוא האבא שדואגלנו. יש לנו אבא (ה' אלוקינו) שדואג במיוחד לנו, יותר מכל בני האדם בעולם,יש לנו פרוטקציה אצלו. הוא שומר עלינו ואוהב אותנו (אלוקינו כולל גם שהוא משגיחעלינו השגחה פרטית וגם את עצם הקשר ההדוק שלו אתנו, אהבתו). זוהי מחשבה פשוטה אךגם נפלאה, שיכולה ללוות את היהודי ולהחיותו ימים ושבועות שלמים. פירוש הדבר: ה'קרא את שמו עלינו (אלוקי ישראל) ופירוש הדבר הוא שהשגחתו עלינו היא השגחה פרטית,צמודה[1].

מתאימיםהדברים לפירוש הרמב"ן (דברים ו, ד) ש'ה' אלוקינו' הוא מרמז לדיבר הראשון"אנוכי ה' אלוקיך". בשניהם מודגש שה' משגיח עלינו ביחוד.

 

ה'אחד- הוא היחיד, כלומרהאבא שלנו הוא גם היחיד המושל בעולם. רק לו יש את הכח, הממשלה והיכולת. הכל בידו.זוהי תוספת לאותה מחשבה נפלאה: 'דע לך שיש לך שאבא ששומר עליך והוא גם 'הכי חזקבעולם', הוא המושל והקובע על כל העולם והמציאות'.

 

ברוךשם כבוד מלכותו לעולם ועד- אחרי שהזכרתי לעצמי ולאחריםאת טובו של ה' (הפרוטקציה שיש לו אלי) וחוזקו, אי אפשר אלא לאחל ולייחל שמלכותותתגלה (שם... מלכותו), ותתגלה לתמיד (לעולם ועד). זוהי אמירה: 'ה', אתה כזה טובובעל כח, ודאי מלכותך תתגלה לעולמים'.

 

מצותזכירת יציאת מצרים- "אני ה'אלוקיכם", שדואג לכם ע"י השגחה פרטית, "אשר הוצאתי אתכם..."שמתוך האהבה הזו הוצאתי אתכם מצרה כל כך קשה ונוראה, עבדות מצרים. מצוה זו היא חלקמהפנמת ענין האהבה שלו אלינו שמתבטא באמירה שבתחילת קריאת שמע, "ה'אלוקינו".

 

סיכום-שמע ישראל היא קריאה והכרזה: יש לנו אבא (אלוקינו) והוא הכי הכי בעולם (אחד) !  אפילו יש לזה 'קבלות': "אני ה' אלוקיכם אשרהוצאתי אתכם...". בודאי הוא ממשיך וימשיך לשמור עלינו גם בעתיד: "אמת ואמונהכל זאת וקיים עלינו, כי הוא ה' אלוקינו ואין זולתו... השם נפשנו בחיים ולא נתןלמוט רגלינו" (ברכת אמת ואמונה).

 

 

  [1] לדעתיענין אהבת ה' שמתבטא בראשית שמע ישראל הוא עיקרי בכל קריאת שמע, כלומר הוא צריךללוות את הקורא מראש ועד סוף. ראייה לזה שהברכה הסמוכה ביותר לקריאת שמע היא ברכתהאהבה. המילים שנאמרים ממש לפני שמע  ישראלהם "הבוחר בעמו ישראל באהבה". ברכה זו, וחתימת הברכה בעיקר, מלמדים מהיהאוירה והרוח של כל קריאת שמע.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה