chiddush logo

נר חנוכה בפתח הבית- בהלכה ובאגדה (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 23/11/2018

פתח הבית 
או פתח החצר
בהלכה ובאגדה

נאמר בגמ' (שבת כא:) בענין מקום ההדלקה "נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה לרשות ההרבים".

דעת רש"י

דייק רש"י מהמילה "פתח ביתו", משמע ביתו דוקא ולא חצרו. כלומר אף אם יש חצר אינו מדליק בפתח החצר, אף שהוא קרוב לרה"ר, אלא מדליק בפתח הבית. ואלו דברי רש"י "על פתח ביתו מבחוץ- משום פרסומי ניסא, ולא ברשות הרבים אלא בחצרו" (כלומר בתוך חצרו ולא בפתח חצרו).
מה הביא את רש"י לפרש כך? הלא יש פחות פרסום הנס באופן זה! אלא נ"ל פשוט שלרש"י יש חשיבות שידעו ויראו לאיזה בית שייכים הנרות. אם ידליקו כל בתי החצר בפתח החצר, לא ידעו מי הדליק שם (ואולי יבואו לחשוד בו שלא הדליק). זו גם הסיבה לדעתו שמי שדר בעליה אינו מדליק בפתח הקומה התחתונה (כומר בימינו, שלא ידליק בפתח הבנין), כי כך לא ידעו שבעל העליה הוא שהדליק. ונראה שכל זה הדין קשור לדין חשדא, שיחשדו בבעל העליה שלא הדליק כלל).    

דעת תוספות

לעומת רש"י שפרש ת הגמרא כפי הפשט, תוס' עושים אוקימתא לדברי הגמרא וז"ל: "מצוה להניחה על פתח ביתו בחוץ- ומיירי דליכא חצר אלא בית עומד סמוך לרה"ר, אבל אם יש חצר פניהבית, מצוה להניח על פתח חצר". אמנם התוס' קצת נדחק להמעמיד את דברי הגמרא דוקא במקרה שאין חצר בפתח הבית, אבל בסברא, סברתם פשוטה ומובנת. שהרי יש פרסום הנס יותר כאשר מקרב את הנר לרה"ר כמה שאפשר. וצ"ל לשיטתם שלא צריך שהרואים ידעו מיהו בעל הנרות. (וראה בהמשך דברי התוס' שהביא שת ראיות יפות לדעתם, שיש להדליק בפתח החצר דוקא).

הלכה ומחשבה

להלכה פסק השו"ע (תרעא, ה) בעקבות הטור, שמדליק בפתח החצר כתוספות (וכבר תמה ערוך השולחן (שם סע' כ) מדוע לא הזכיר הטור כלל את דעת החולקים שהרי רבים ההולכים בשיטת רש"י, הלא המה הרמב"ם והר"ן וסמ"ג והגהות מיימוניות ועוד).

באופן רעיוני יש לבאר שנחלקו עד כמה צריך האדם לצאת החוצה כדי להאיר לרבים. 
לתוס', יש לצאת החוצה כמה שאפשר על מנת שיהנו רבים מאורו כי גדול הוא.
לרש"י, אף שצריך שהנר ייראה לרבים, יש לשמור על המקום הפרטי, מעין "ומן המקדש לא יצא". רק מתוך המעוז של הבית ניתן להאיר לרבים. ועוד יש לומר, שהדרך שעל האדם להאיר לרבים היא דוקא ע"י שמירת הייחודיו שלו. עליו להאיר לרבים דוקא את האור המיוחד, דאם לא כן, יפסידו הרבים את האור המיוחד שהיו יכולים לקבל דוקא ממנו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
אריאל מרדכי פנדל (25/11/2018)
הערה הלכתית (מהרב אברהם יוסף שליט"א בשידור): אף שהשו"ע פסק שידליק בפתח החצר, לפעמים מדליק בפתח הבית או בחלון, בגלל שיקול של פרסום הנס לבני הבית. כגון אם כאשר מדליק בחלון יהיה פרסום הנס לרחוב אבל רק מעט, אבל בני הבית יוכלו לראות את הנרות- יעדיף הדלקה בחלון מאשר בפתח (הבית או החצר), אף שבפתח יש יותר פרסום הנס לרחוב.