chiddush logo

מדוע הציווי על השבת לא מופיע במפורש? (2 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל מרדכי פנדל, 20/1/2019

"ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה... ויבואו כל נשיאי העדה יגידו למשה. ויאמר משה אלהם או אשר דיבר ה', שבתון שבת קודש לה' מחר..." 

(שמות טז כג-כד)

מבואר שהנשיאים באו לשאול את משה לגבי מה שלקטו כמות כפולה (אולי שאלו: מדוע היו צריכים ללקוט לחם משנה), ומשה גילה להם שלמחרת יהיה שבת.
מדוע לא אמר להם משה (או ה') במפורש שילקטו פעמיים בשביל יום השבת?
גם בציווי ("והיה ביום השישי וכינו את אשר יביאו". פס' ה) לא מופיע שטעם הלקיטה הכפולה הוא עבור יום השבת. 

(האור החיים הקדוש מתייחס לשאלה אך לא נחה דעתי עדין).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (2)
אריאל מרדכי פנדל (25/1/2019)
תודה על הדברים.

יש להעיר שגם לפי המדרש, איזה ציווי שכח משה? רק את הציווי על הלקיטה ביום שישי, אבל את עצם זה שלוקטים פעמיים בשביל השבת, דבר זה לא התכוון משה מלכתחילה לומר להם (אלא לומר להם בשעת מעשה, בערב שבת).
לכן נראה שזה לא רחוק מדברי הרשב"ם שהבאת שמשה העלים מהם את השבת כדי שיהיו תמהים, שיהיו במתח וציפייה (עקרון זה של המתח והציפייה שמגבירים את החשק לדבר שמחכים לו, מצינו גם אצל אברהם אבינו, פעמיים: ה' אמר לו לך לך אל הארץ אשר אראך, ומבאר רש"י כדי שיהיה במתח שזה דבר (שגם מוסיף צער לאדם, וכדי להרבות שכרו, כדברי רש"י שם) אבל גם ציפייה וחשק לדבר. גם בעקידת יצחק "את בנך, את יחידך, אשר אהבת" ורק לבסוף פירש לו "את יצחק" (עיין רש"י שם)).
אם כן ךפי זה יוצא שהקב"ה (ומשה) הסתיר את הציווי על השבת, כי היא דבר שהקב"ה מעונין שיהיה לעם ישראל חשק בה, ציפייה אליה.
(וכדברי הרב שלמה קרליבך זצ"ל: בכל שבת צריכים להרגיש
(להמשך התגובה לחץ כאן )

dvir45 (24/1/2019)
שאלה מעניינת. מצאתי כמה רעיונות שנראה שאפשר לפתח עוד:

1. המדרש המקורי [משום מה רש"י מביא רק את חלקו..]. שמות רבה: "ויקצוף עליהם משה", כיון שכעס שכח לומר להם שילקטו ביום הששי שני עמרים לאחד. כיון שהלכו ולקטו ביום הששי ומצאו כפלים באו הנשיאים ואמרו למשה, שנאמר (ט"ז כ"ב) "ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה". ומה אמר להם? (ט"ו כ"ז) "הוא אשר דבר ה'", ואינו אומר "הוא אשר דברתי" אלא "אשר דבר ה'", ששכח!
ועל זה נאמר (ט"ז כ"ח) "עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי", שהוא מכניס משה בכללם.

2. רשב"ם: ויאמר אליהם הוא אשר דבר ה': מיום ראשון, ואני לא הגדתי לכם. ומשה נתכוון שיהיו תמיהים כשימצאו משנה להודיע להם עתה כבודו של יום שבת.
ציורים לפרשת שבוע