chiddush logo

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 😍 השפעת מקום קדוש

נכתב על ידי יוחנן ריינר, 25/11/2020

  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 😍 השפעת מקום קדוש


 
כתב רש"י "יציאת צדיק מהמקום עושה רושם", ולכן למרות שכבר כתוב בסוף הפרשה הקודמת שהלך לחרן, בכל זאת מודגש גם כאן שיעקב יצא, ומקשים המפרשים למה דווקא כאן - ביציאת יעקב נכתב מושג זה, הרי קדם לזה גם יציאת אברהם ושרה ויצחק ורבקה, מה מיוחד דווקא ביציאה זו??? והנה יש המבארים שהסיבה שנכתב שידוכיו של עשיו בין הליכתו של יעקב המופיעה בפרשה הקודמת ליציאתו הכתובה בפרשה זו, כי יעקב ניצל את פרק הזמן שעשיו היה עסוק בחתונות שלו, וניצל זאת ויצא ממחבואו והלך לחרן. 

ונשאלת השאלה אם כן איך גילה זאת עשיו, והזדרז לשלוח את אליפז להורגו??? ונראה שלכן מודגש שיציאת צדיק מהמקום עושה רושם, למרות שיעקב היה טמון בבית מדרש 14 שנים, ולא הסתובב בין אנשים.

רק שעדיין קשה, למה לא פחד ללמוד תורה בישיבת שם ועבר, הרי עשיו יכול היה לנחש בקלות  שהמקום הראשון שיעקב יכול להיטמן זה בבית מדרש של שם ועבר??? 
וייתכן שעשיו חשב וידע ששם נטמן יעקב, אבל פחד להתקרב למקום קדוש שמא ייתפס גם הוא בקדושת המקום, ואולי גם הוא יחזור בתשובה, כי עדיין היה צרוב לו בתודעה שיעקב ניסה לצאת בעודו עובר בפתחי בית המדרש, ואילו הוא עשיו נמשך לפתחי עבודה זרה, וזה עוד קודם שניתן בו יצר הרע, כי כפי שכתבתי בפרשת תולדות יש כוח עצום לפתחים בין לקודש ובין לטומאה.

לכן עשיו בעצמו לא התקרב, וגם לא שלח לשם את אליפז שלא יתחזק ויחזור בתשובה, כפי שמצאנו בשלוחי שאול שנשלחו ללכוד את דוד כשהיה אצל שמואל בנויות, שכל השלוחים התחזקו בנבואה, וגם שאול בעצמו שבסוף הלך בעצמו גם הוא התנבא, כי כולם נדבקו בקדושת המקום.

ורק לבית הוריו שלח את אליפז שאולי שם יגיע יעקב להיפרד מהוריו, כי שם היו גם נשיו שעבדו עבודה זרה ולכן המשיכה שם הייתה כביכול מאוזנת בין קודש לטומאה, ובכל זאת זה השפיע שאליפז הסכים לא לרצוח את יעקב רק לגזול אותו.
 

 
ללמדנו, מה גודל ההשפעה שיש למקום קדוש, שלמרות השנאה העצומה שהייתה לעשיו אל יעקב שגבר על אהבתו לאביו יצחק עד כדי כך שכבר המתין שאבא ימות שזה חוסר כיבוד אב חמור, בכל זאת העוצמה של מקום קדוש עלה על הכל!!!!

ולכן ניזהר מאוד מזלזול בקדושת בית כנסת ובית מדרש, שלא נדבר בהם דיבורים אסורים ומחשבות טמאות, אלא רק נתחזק ונתקדש מהם ובהם, וגם את בתינו נשמור בקדושה וחס ושלום לא נביא תועבה לביתנו, וגם את גופינו נהפוך למקום קדוש, שלא נחשוב מחשבות רעות ולא נראה כל דבר האסור, כך נצליח להתעלות ולגרום קדושה לכל יוצאי חלצינו אמן ואמן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה