chiddush logo

מניין בני ישראל

23/4/2021

 בג׳ המניינים של ישראל היה מנינם כשש מאות אלף, ובזה ניחא הא דשרי אלפים

וכו׳ היה לפי מנין של שש מאות אלף שהיה אחר יוה״ב בזמן המנין השני, וכן ניחא
בזמן המתאוננים שהיה בזמן המנין השלישי 
ב. ונראה בזה דבאמת בין אחר יום הכפורים [הראשון] לאחר יציאת מצרים ובין אחר כך בחודש השני בשנה השנית היו ישראל כשש מאות אלף רגלי, דהנה ברש״י ריש במדבר כתב מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם

[וברא״ם כתב דאע״פ שלא מנאן מיד אחר הקמת המשכן ששרתה שכינה כיון שבאחד בניסן הוקם ובאחד באייר מנאן חשיב שמנאן מיד בסמוך], והנה המנין הראשון הוא בהא דכתיב בפרשת בשלח ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי וגם שם הוא להודיע חבתן כדפי׳ הרא״ם שבשבעים נפש ירדו מצריימה ועתה נתברכו לשש מאות אלף, המנין השני היה אחר העגל [וכמו המנין דכתיב בפר׳ פנחס ויהי אחרי המגפה וגו׳ וברש״י שם משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות], המנין השלישי היה אחר הקמת המשכן בשנה השנית בחודש השני וזה המנין של ריש פרשת במדבר, וכ״כ הרש״י בפר׳ כי תשא עה״פ לכפר על נפשותיכם

וז״ל שמנאן כשהתחילו בנדבת המשכן ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל ועלה למאת ככר שנאמר וכסף פקודי העדה מאת ככר ומהם נעשו האדנים שנאמר ויהי מאת ככר הכסף וגו׳ והשנית [היינו ׳תרומה׳ השנית דהוא ׳מנין השלישי׳ מיציאת מצרים] אף היא על ידי מנין שמנאן משהוקם המשכן הוא המנין האמור בתחלת חומש הפקודים באחד לחדש השני בשנה השנית ונתנו כל אחד מחצית השקל והן לקנות מהן קרבנות צבור של כל שנה ושנה ע״כ, וכן ברש״י שם בפסוק הסמוך לזה דכתיב ונתת אותו על עבודת אהל מועד וגו׳ וז״ל למדת שנצטוה למנותם בתחלת נדבת המשכן אחר מעשה העגל מפני שנכנס בהם מגפה וכו׳ משל לצאן וכו׳  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה