chiddush logo

בעניין הלל בשביעי של פסח (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי aviluba, 20/4/2014

 בש''ע סימן תצ ס' דאומרת שבימי חל המועד אומרים הלל חסר והמשנ''ב שם (ס''ק ז) הסביר שהסיבה לכך הוימשום שביום השביעי ביקשו המלכים לומר שירה ואמר הקב''ה: בני טובעים בים ואתם רוציםלומר שירה? ולכן לא אומרים שירה וזה גם הסיבה שאומרים בשביעי של פסח רק חצי הללוכדי שחל המועד לא היה גדול יותר משביעי של פסח לכן אנו רק אומרים חצי הלל בחל המועד.ולכאורה צב' הרי ביום השביעי בני ישראל נכנסו לים ואמרו ''אז ישיר'' ואמרו שירהאכ' לא יתכן שזאת הסיבה שאנו אומרים חצי הלל בשביעי של פסח הרי עובדה לכל שבנ''ישרו שירת הים ביום השביעי של פסח !?

כדי לתרץ עניין זהנקשה עוד קושיה מדברי הגמ' במס' סנהדרין דף צד. ששם איתא 'שרצה הקב''ה לעשות אתחזקיה מלך המשיח אמרה מדת הדין לפני הקב''ה רבש''ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירהלפניך תעשהו משיח?!! לכך נסתתם' כלומר בגלל שלא אמר חזקיה שירה על הניסים שה' עשהאמו ( על שהרג את כל מחנה סנחריב) לכן לא זכה להיות מלך המשיח! ומסבירים המפרשיםאת הסיבה שלא אמר הלל על מה שאיתא בהמשך הגמ' ( שם צד: ) 'נעץ חרב על פתח ביתהמדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו.בדקו מדגן ועד לבאר שבע ולא מצאועם הארץ.מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה.' ומסבירים  המפרשים שסבור היהחזקיה שהרמה של עם ישראל היה ברמה כל כך גבוה שעל אותן  ניסים לא היו צריכים לומר שירה.אכ' היה קשה מדוע אם כך הוא לא זכה להיות מלך המשיח הרי מהסיבה הזאת שלא אמרשירה!? הרי הייתה לא סיבה מוצדקת ונכונה לא לומר שירה לקב''ה?!

אלא יש לבאר את הדברים שהוי חילוק בין שירה להלל. שאמר רש''י בשם רבי עקיבא בריש 'שיר השירים' שכל השירות הוי 'קודש' אבל שיר השירים הוי 'קודש קודשים'. ובספר 'שיחותיו של רבי שמשון פינקוס' הביא בשם רבו שחילק שבשירה רגילה אנו מזכירים את נפילת האויב ועל ידי כך אנו מודים לה' יתברך אומנם לא כך הוא שיר השירים שאין שם נפילה של האויב אלא שכולה לה' יתברך בלבד. ואכ' מסביר שם הרב שמשון פינקוס שאותו חילוק יש גם לחלק בעניין שירה והלל ששירה הוי שירה על מה שקרה לך ואתה מודה לה' על נס מסוים שקרה לך לעומת הלל שכולה שבח והודיה לה' יתברך.

ולכן גם היה מובן סברתו של המנ''ב מכיוון שמה שאמרו ישראל בים הוי רק 'שירה' בלבד אומנם מה שרצו המלכים לשיר הוי 'שירה עליונה' ( דהיינו הלל) ועל אמירת הלל אמר הקב''ה:מעשה ידי תובעים בים ואתם רוצים לומר שירה? ( דהיינו שירה עליונה)! ולכן אין אנו אומרים הלל שלם בשביעי של פסח ומה שאמרו ישראל הוי רק שירה!

וכן לעניין חזקיה המלך שלא זכה להיות משיח עקב זה שלא אמר שירה הוי מהסיבה שסבר שלומר שירה מתאים למשה או ליהושע כנ''ל ,אך באמת משה היה יותר מחזקיה, ואפילו יהושע איתא בגמ' ב''ב עה. 'פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה' ואכ' נכון הוא שהנס הגדול ביותר הוא עמידת השמש,אך כאשר ה' עושה נס יותר קטן לאדם יותר קטן-שהרי חזקיהו היה יותר קטן ממשה רבנו-זהו נס הרבה יותר גדול מעמידת השמש.

ועל פי הסבר זו גם כן מובן מדוע אין הגאולה מגיע בדורות הקודמים ששם היו גדולי עולם ודווקא בדור הירוד שלנו שמסביר הגאון רבי עקיבא איגר שאם אז היה מגיע גאולה זה לא הוי נס כל כך גדול וכן לא חידוש כל כך גדול אומנם אם יגיע הגאולה בדור שלנו שירוד הוא מבחינה רוחנית אז יש בזה חידוש גדול ונס רחב בהרבה ואת זאת לא ידע חזקיה  ולכן גם לא היה משיח מכיוון שלא ידע שהרבה יותר נס זהו על אדם קטן ועל דור שפל ובגלל שלא אמר 'אז' שירה לכן לא זכה להיות משיח.

יהי רצון שנזכה כולנו לגאולה במהרה בימנו אם משיח צדקנו כי המשיח מגיע דווקא בדור שלנו הירוד מכיוון שאז הוי חידוש לביאו של הגאולה.

 

 

סוכם מספרו של הרב שמשון פינקוס  ( בענייני הפסח - 'ונאמר לפניו שירה חדשה') על ידי הבחור אברהם לובה


"האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" ולכן אם אחד רוצה לומר זאת על שולחן החג או לפרסם בבית כנסת יעשה זאת בשמחה רק להשאיר את זה בשמו של הכותב . חג שמח! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
aviluba (20/4/2014)
למי שמצא טעיות או שגיאות כתיב או רוצה להביע את דעתו על הדבר תורה יוכל כאן למטה להגיב כדי שאני ידע מה לשפר ומה לתקן
בברכת חג שמח
אברהם לובה