chiddush logo

פרשת במדבר – הרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"ד (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 23/5/2014

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א


https://www.hidabroot.org/img/rozenbum_bamidber2014.pdf

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (23/5/2014)
פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת במדבר שנת תשע"ד. הפרשה הזאת מתחילה את החומש, שנקרא בדברי
רבותינו חומש הפקודים . השם הזה , חומש הפקודים, מופיע בכמה וכמה מקומות בש"ס – יומא, מנחות, סוטה .
חז"ל מכנים את החומש הזה, בשם חומש הפקודים, והשאלה היא – למה נקרא החומש הזה, בשם חומש הפקודים,
ונראה את דברי המדרש )במדבר רבה, פרשה ב', אות יא'( - בַּ עֲ שָׂ רָׂ ה מְ קוֹמוֹת נִ מְ נּו יִ שְ רָׂ אֵ ל- אֶ חָׂ ד בִ ירִ ידָׂ תָׂ ן לְ מִ צְ רַּ יִ ם
)דברים י- כב): בְ שִ בְ עִ ים נֶפֶ ש יָׂרְ דּו אֲ בֹתֶ יָך וגו(- וְאֶ חָׂ ד בַּ עֲלִ יָׂ תָׂ ן )שמות יב- לז): וַּיִ סְ עּו בְ נֵי יִ שְ רָׂ אֵ ל מְ רַּ עְ מְ סֵ ס סֻ כֹתָׂ ה כְ שֵ ש
מֵ אוֹת אֶ לֶף רַּ גְ לִ י וגו(- וְאֶ חָׂ ד ַחַּ ר מַּ עֲ שֵ ה הָׂ עֵ גֶל )שמות ל- יב): כִ י תִ שָֹׂ א אֶ ת רֹאש בְ נֵי יִ שְ רָׂ אֵ ל וגו(- ּושְ נַּיִ ם בְ חֻ מָׂ ש
הַּ פְ קּודִ ים- אֶ חָׂ ד בַּ דְ גָׂלִ ים וְאֶ
(להמשך התגובה לחץ כאן )