chiddush logo

יגאלגר

כל החידושים של יגאלגר | כל התגובות של יגאלגר

 בה"יכמה חיות טהורות נכנסו לתיבה ?  זוג  או שבע  זוגות?עופות טהורים נכנסו  שבע זוגות . לאחר המבול הביא נח קרבנות ... ומכל העוף הטהור2  שאלות . הרי מכל העוף הטהור יש ...

 בה"יראיתי בספר של ראש ישיבה אחד בדורינו  [ז"ל] כי שני שעירי יום הכיפורים, האחד לכפר על יעקב אבינו ש"עבד" על אחיו והשני על אחי יוסף ש"עבדו"  על יעקב בכתונת...

 בה"י רבים הפרשנים המנסים להבין את חטא מי מריבה ,  עליו מגיב רבש"ע "לא האמנתם בי להקדישני" "על אשר מריתם את פי למי מריבה ".  "כאשר מריתם פי במדבר...

 בה"יבמצות פדיון הבן נכתב  " ויהרוג ד' כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם.. וכל בכור בני אפדה "ובבמדבר ח'  יז    "כי לי כל בכור  בבני ישראל ... ביום הכותי כ...

 בה"י לקראת סוף ספר יונה כתוב שיונה יצא מחוץ לעיר לראות מה יקרה ובנה סוכה לצל לו .א"כ  יש  סוכה ויש צל .פסוק אחריו וימן ד' ..  קקיון  לצל על יונה  ויונה שמ...

 בה"יביום ב' דראש השנה קראנו את פרשת העקידה .לקראת סיומה אומר הכתוב " וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל, אחר נאחז בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו" .שאלתי ...

מידע אישי

6 חידושים
1 תגובות
32 נקודות
שם: יגאל גרנביץ
תאריך הרשמה: 10/12/2014