chiddush logo

איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

סמיכות שני פרקי "רבי אליעזר" מוסברת היטב בגמרא.הפרק הקודם מלמד שרבי אליעזר מתיר מכשירי מילה, ובפרק שלנו לומדים שהוא מתיר מכשירי אוכל נפש ביו"ט.בפרק הקודם למדנו על עירו של רבי אליעזר שהי...

 "אשר קידש ידיד מבטן... על כן בשכר זאת, אל חי חלקנו (צורנו) צוה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו".המנהג היה לומר "צִיווה", בחיריק. כלומר: לשון עבר. וכך ניקד הי...

 עיין יו"ד ריש סימן רס"ד דיון גדול בעניין אם אישה כשרה למול. ועיקר הסוגיה בע"ז כז:יש להעיר מסוגייתנו שנוקטת בפשטות:"באת אישה לפני שמלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי ומת... המת...

 *המל אומר: אקב"ו על המילה.אבי הבן אומר: אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו*.הסדר המופיע בגמרא, וכן העתיקו הרי"ף והרמב"ם, מקדים את ברכת המל לברכת להכניסו, וכך היה המנהג הקדום...

 הרשב"ץ כתב שאין מלין מילה שלא בזמנה ביום חמישי, שנמצא שהיום השלישי הכואב יהיה בשבת ויצטרכו לחלל עליו שבת.וכמו שאין עולים לספינה שלושה ימים קודם שבת.דבריו הובאו בבדק - הבית (תוספות מאוחרות ל...

השבוע, יש לנו ההפטרה הקשה ביותר בסדרת "תלת דפורענתא", "חזון ישעיהו".בהפטרה יש לנו דוגמה לפסוק עם דו-משמעות. מכיוון שפסוקי התנ"ך אינם מפוסקים, יש אפשרות לכמה פיסוקים שונים באות...

 הפטרת חזון - מבחינת הזמן מיוחסת לימי חזקיהו, שבה כבש מלך אשור את כל ערי יהודה חוץ מירושלים - "ארצכם שממה, עריכם שרופות אש, זרים אוכלים אותה...ונותרה בת ציון כסוכה בכרם" (עיין רד"ק...

 ב"שיטה" של הסוברים "כל ישראל בני מלכים" היה ראוי לצרף את רבי יהושע, מהמשנה השניה בש"ס, הסובר שקריאת שמע עד שלוש שעות, שכן דרכן של בני מלכים לעמוד בשלוש שעות.אולי י"...

 בסיפורי לימוד הזכות:מילא בסיפור של החסיד שפדה את הריבה ורבי יהושע והמטרוניתא - נראה שלא היה פתרון אחר.משום כבוד השבויה ושמירתה, ומשום ענייני מלכות הנוגעים לכלל - עברו על איסורי ייחוד והרחקה.אבל ...

 מטלטלים דמאי כשצריך לפנות.הסברה משום "מיגו דאי בעי מפקר לנכסיה והוי עני". מה משמעות המיגו?הרי בשורה התחתונה הוא לא הפקיר את נכסיו ואינו עני, ואסור לו לאכול דמאי.זה כמו שנאמר שמותר...

 הנושא של הפרק הוא מוקצה בכלים. א"כ, מה הקשר של המשנה האחרונה בפרק העוסקת בפקק החלון, שהוא דיון מצד בונה בכלל?

 רַב כָּהֲנָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב וַאֲמַר: אַיְיתוֹ לֵיהּ שׁוּתָא לְכָהֲנָא לִיתִּיב עֲלַהּ. לָאו לְמֵימְרָא דְּדָבָר שֶׁמְּלַאכְתּוֹ לְאִיסּוּר לְצוֹרֶךְ גּוּפוֹ - אֵין, לְצוֹרֶךְ מְקוֹמוֹ - לָא...

 אביי מחלק בין היתר לצורך גופו להיתר לצורך מקומו. ורבא חולק מסברא, ששניהם נחשבים צורך.מהמשך הסוגיה, בגמרא על המשנה בדף קכד נראה שאביי לא השתכנע וממשיך בשיטתו ושוב סובר כך נגד רבא.מה א"כ סברת...

 כשנחמיה ראה ששבת היא כמו יום חול, הוא נקט צעדים פרקטים נגד מחללי השבת (סגירת שערי העיר והענשת הסוחרים), אך גם גזר על טלטול כלים, כמתואר בסוגייתנו.בדין איסור מוקצה הביא הרמב"ם שלושה טעמים:א....

 נחלקו בגודלת, פוקסת ונוטל צפרוניו ושערותיו בשינוי האם חייב מדאורייתא (רבי אליעזר) או מדרבנן (חכמים).האמוראים נחלקו בעניין, משום מה מחייב רבי אליעזר.וזה לשון הסוגיה שם:תנו רבנן: החולב והמחבץ והמג...

מידע אישי

273 חידושים
21 תגובות
1397 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017