chiddush logo

מידי אביר

כל החידושים של מידי אביר | כל התגובות של מידי אביר

 "ותקח צִפֹרה צֹר" (ד, כה) כיצד ידעה ציפורה שהסיבה שה' ביקש להמית את משה היא מפני שלא מל את בנו? רש"י מסביר שהיה זה מלאך בצורת נחש שבלע את משה עד מקום מילתו, ומכאן ידעה מרי...

 "שלח נא ביד תשלח" (ד, יג) נראה שבפעם הזאת, סירובו של משה רבינו נבע מענווה: הוא החשיב את עצמו כראוי לתפקיד, אבל חשב שהרגשתו  זו היא סימן ליוהרה, ואם כן אינו ראוי לשליחות זו, ו...

 "לא איש דברים אנוכי" (ד, י) אפשר לפרש שמשה רבינו הרגיש שיש לו מידה רעה של כעס, שהרי הוא הרג את המצרי מתוך כעס, והוא טען שמידה זו תפריע לו להיות שליח לפרעה, שהרי כעסו עלול לגרום לו ...

 "וראך ושמח בלבו" (ד, יד) מדוע היה חשוב לה' לספר לה' על תחושתו הפנימית של אהרן? אפשר להסביר, שה' התכוון לומר בזה, שכשם שהוא יודע מה בלבו של אהרן, כך הוא יודע מה בלבו של פרעה, וי...

 "מי אנוכי כי אלך אל פרעה" (ג, יא) אפשר להסביר את שאלה משה רבינו ואת תשובת ה' כך: משה חשב שה' בוחר בו משום שיש לו כישורים מתאימים לדבר עם פרעה: (א) העובדה שהרג את המצרי הנוגש מרא...

 מדוע לא דיבר ה' אל משה רבנו ישירות אלא מתוך הסנה? נראה שהיה כאן נסיון למשה. הדבר רמוז במלה "סנה" שיש בה אותן אותיות כמו המלה "נסה", שבפסוק "והאלקים נסה את אברהם&qu...

"ויקרא את שמו גרשֹׁם, כי אמר גר הייתי בארץ נכריה" (ב, כב) מלבד הטעם המפורש בפסוק לשם "גרשם",  אפשר למצוא שתי סיבות נוספות לשם זה: (א) על פגישתו הראשונה של משה רבנו עם א...

"וירא כי אין איש ויך את המצרי"  (ב, יב) לכאורה, אם לא היה שם איש, איך ידע העברי לומר למשה למחרת: "כאשר הרגת את המצרי" (ב, יד)? ואיך "וישמע פרעה את הדבר" (ב, טו)...

 "ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו" (מח, יב) פסוק זה קשה, שהרי כבר בפסוק י מסופר שיוסף הגיש את בניו אל יעקב, ואם כן,כבר לא היו "עם ברכיו". עוד קשה, מדוע פתאום השתחווה יוסף לי...

 "את אפרים בימינו משמאל ישראל" (מח, יג) מדוע דאג יוסף להעמיד את הבנים דווקא בסדר הזה? אפשר להציע שני טעמים לדבר: (א) הוא חשש שיעקב באמת יעדיף את אפרים, חשש שהתממש בסופו של דב...

 "לא כן אבי כי זה הבכור" (מח, יח) יוסף אומר ליעקב שהוא צריך לשים יד ימין על ראש מנשה ויד שמאל על ראש אפרים. אבל הוא אומר זאת רק אחרי הברכה, וקשה, מה הערך בזה, הרי עכשו זה מאוחר מדי...

 "ידעתי בני ידעתי" (מח, יט) מדוע יעקב אומר פעמיים "ידעתי"? נראה שיוסף נחרד כשראה שיעקב שיכל את ידיו, מפני שהוא חשש שמעשה זה יגרום לקנאה בין בניו, והוא עצמו סבל כל כך מש...

"שכל את ידיו" (מח, יד) שיכול ידי יעקב, כדי לתת ברכה גדולה יותר לאפרים, הוא ביטוי לעיקרון שלא תמיד הברכה מגיעה לבכור. וזו גם הסיבה לכך שיעקב קיבל את הברכות מיצחק, אף שעשיו היה הבכור. ...

"מתה עלי רחל" (מח, ז) מדוע מזכיר יעקב כאן את מיתת רחל? נראה שהוא בא להסביר מדוע נתן לבני יוסף את המעמד המיוחד, שיהיו "כראובן ושמעון": הרי רחל מתה בטרם עת, והיתה אמורה ללדת ...

 "לעבדה ולשמרה" (ב, טו) את מה היה האדם צריך לעבוד ולשמור? אפשר למצוא תשובה לשאלה זו מתוך הקבלה לפסוקים שנאמרו אחרי גירוש האדם מגן עדן: "וישלחהו ה' אלקים מגן עדן לעבוד את האד...

מידע אישי

46 חידושים
6 תגובות
242 נקודות
שם: אבי רבינוביץ
תאריך הרשמה: 9/19/2010