chiddush logo

tseitlinmy

כל החידושים של tseitlinmy | כל התגובות של tseitlinmy

 1. ראש השנה פרק א, משנה ב: בארבע פרקים העולם נידון ... ובחג (סוכות) נידונים על המים. 2. ומה הוא מקור המים בארץ ישראל? דברים יא:י-יא: כי הארץ שאתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר יצאת משם...

 בסוף הבנתי שאחת מדרכים אפשריות להתפלל - זה לחפש כוונות בטקסט ולהדגיש אותם בקול.

 כוונה שבק"ש:==========1. "שמע ישראל" - פניה אליך, שאתה ישראל בעצם וטמונה בך יכולת לנצח.    כפי שכתוב: "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם" (דברים, כ:ג)...

אם התחלה של הברכה היא "א-י אברהם, א-י יצחק, א-י יעקב ... וזוכר חסדי אבות ..."למה הסוף הוא: "ברוך אתה השם מגן אברהם" ולא "ברוך אתה השם מגן אבות"?

 ששלושה הם: 1. אליעזר עבד אברהם, שהתנה בחירת כלה ליצחק בתשובת הנערה – אף כי היא יכולה להיות חגרת או סומא. ונזדמנה לו רבקה. 2. שאול המלך, שרצה לתת בתו לאישה למי שינצח את גלית -  אף כי יכול...

 - הרצון שבכתר: הוא רצון כללי (מה רוצה?) - תפארת: שלמות הרצון. לכן לפעמים אומרים שזה רצון. (איך זה צריך להיראות?) - יסוד: תמצית של כל המידות, שהם המשאבים הפנימיים (האם זה צריך להיעשות? ובמיד...

 בס"ד בראשית, פרשת "ויחי", מח:כב “ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד אמורי בחרבי ובקשתי". לא מובן מה זה "שכם אחד"? 1.  אם הכוונה היא לעיר שכם,...

 "אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא. אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה. ואנן קא מתנינן שיתא סדרי... ואילו רב יהודה כי...

 (ישיעה, כו) "יחיו מתיך, נבלתי יקומון" - "ותחיית המתים להקב"ה לימות בן דוד כדי ליתן שכר לאוהביו וליראיו" שלא רק הנשמה תעלה, אלא גם הגוף שהיה נחשב לנבלה אבל באמת היה כמו...

מידע אישי

9 חידושים
0 תגובות
45 נקודות
שם: Maxim Tseitlin
תאריך הרשמה: 12/22/2019