chiddush logo

izikm18

כל החידושים של izikm18 | כל התגובות של izikm18

בסד דבר תורה להפטרת מקץ ה׳ אלהיכם אמת  _________________________________________________________________________________________הפטרת מקץ היא בין המיוחדות שבהפטרות , אנו בתקופת מלחמה קש...

בסד דבר תורה לפרשת והפטרת מקץ , פד ה״ פוקח עיוורים -------------------------------------------------------------------------------------שבת מקץ טעמו של חג החנוכה ואורו עדין ניכר עלינו ,...

בסד דבר תורה לעלון פרשת וישב חנוכה קמה אלומתי וגם ניצבה -------------------------------------------------------------------------------------חיים ומוות ביד הלשוןבפרשת השבוע אנו מתוודעים...

בסד דבר תורה לעלון פרשת וישב חנוכה קמה אלומתי וגם ניצבה -------------------------------------------------------------------------------------חיים ומוות ביד הלשוןבפרשת השבוע אנו מתוודעים...

 בסד דבר תורה למזמור  חג חנוכה פדמזמור שיר לחיים  יט כסלו יום שחרור רבי שנאור זלמן מלאדי מהכלא בגלל קיום מצוות ...------------------------------------------------------------------...

בסד דבר תורה לעלון פרשת וישב חנוכה קמה אלומתי וגם ניצבה -------------------------------------------------------------------------------------חיים ומוות ביד הלשוןבפרשת השבוע אנו מתוודעים...

בסד דבר תורה לפרשת והפטרת וישלח לע״נ הנופלים המערכה בדרום ,הנרצחים ז״ל לרפואת הפצועים חזרת השבויים .הצלחת חיילי צהל ושמירת כל ישראל ----------------------------------------------------------...

בסד דבר תורה לפרשת וישלח לע׳נ הנופלים והנרצחיםז״ל וכבירה. לזרע קודש של קיימא כעבדי ה״ לכל מי שזקוק לה ותינוק ללמדו ספר ------------------------------------------------------------------...

בסדמוסריות לפי תורת משה וישראל ,לחודש כסלו והרבה אור ! אורו של ה׳ ------------------------------------------------------------------------------------- לפני כמה ימים עיינתי בחוברת שעשו לע״נ ...

בסד דבר תורה לפרשת והפטרת ויצא סולם יעקוב ,או למלוך ולהנהיג ,לע״נ הנופלים בקרבות בעזה, הנרצחים  ,ורפואת הפצועים ,וחזרת השבויים ,ושמירת כל ישראל! אמן  -------------------------...

בסד דבר תורה לפרשת תולדות קנין הגבהה -----------------------------------------------------------------------בפרשה אנו מתוודעים למכירת הבכורה מעשו ליעקב , אך איך אפשר למכור דבר שאי אפשר ...

בסד דבר תורה לפרשת והפטרת תולדות לע״נ חייל צהל שנפלו במלחמת עזה ,לע״נ הנרצחים היד ז״ל .לחזרת  השבויים ,ורפואת הפצועים  ק קטנה ואור גדול ---------------------------------------...

 בסד דבר תורה לפרשת והפטרת חיי שרה פד ,לרפואת הפצועים לע״נ הנרצחים והנופלים ,ולהצלחת חיילי צהל זיכוי הרבים כהכנסת אורחים  -----------------------------------------------------...

בסד דבר תורה לע״נ הנרצחים בטבח בדרום במלאות 30 למותם אשבעה ------------------------------------------------------------------------------------היום  כא חשוון ,אנו מונים 30 יום לרצי...

 ובסד דבר תורה לפרשת והפטרת חיי שרה פד ,לרפואת הפצועים לע״נ הנרצחים והנופלים ,ולהצלחת חיילי צהל זיכוי הרבים כהכנסת אורחים  ----------------------------------------------------...

מידע אישי

59 חידושים
0 תגובות
399 נקודות
שם: יצחק מלוך
תאריך הרשמה: 8/11/2023