chiddush logo

זיכוי הרבים כהכנסת אורחים

נכתב על ידי izikm18, 5/11/2023

 בסד 

דבר תורה לפרשת והפטרת חיי שרה פד ,לרפואת הפצועים לע״נ הנרצחים והנופלים ,ולהצלחת חיילי צהל 
זיכוי הרבים כהכנסת אורחים 
 -----------------------------------------------------------------------------
בפרשת השבוע חיי שרה  בה אנו קוראים על זיווגו של יצחק אבינו , הזווג עם רבקה התקיים ע״י פגישת אליעזר עבד אברהם על הבאר שמשולה לתורה , שמשולה למים , על מצוות הכנסת אורחים כתוב 
הרב יוסף קרסיק,״א. מידת החסד היא יסודו ותחילתו של העולם, תחילת כל המעשים, תחילתו של עם ישראל ותחילת בניין ביתו של כל אדם.
דוד המלך, "נעים זמירות ישראל", אומר בספר תהילים: "עולם חסד יבנה,האלקים ברא את העולם במידת החסד – כדי להיטיב ולעשות חסד עם הבריות, וגם למען החסד – כדי שהבריות ייטיבו חסדיהם אלה עם אלה.
הקימות בית בישראל, רשותך היא – רשות היחיד, אף על פי כן אל תנעלהו ותסגרהו על מסגר אלא "יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך״-שתהא דאגתך לאורחים ולעניים כדאגתך לבני ביתך.
חכמינו ז"ל,הפליגו בשבח מצות הכנסת אורחים: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה". המכניס אורחים זוכה לשכר ולברכה מאת הקב"ה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא – "אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קימת לו לעולם הבא". ועוד אמרו: "גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש".
על אליעזר ביושבו לשולחן האוכל כותב הפסוק ,״ויישם [ויושם] לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר״-הילקוט שמעוני מסביר ,״כיון שראו את הצמידים, נתקבצו להרוג לאליעזר, וראו שהיה נוטל ב' גמלים בב' ידיו ומעבירן את הנחל. כיון שראו כן, אמרו: אין אנו יכולין להרגו; והניחו קערה לפניו וסם המות בתוכה, ובזכות אברהם נתחלפה הקערה, ואכל בתואל ממנה ומת. ואין ויושם אלא לשון סם. ומפני מה מת בתואל? שהוא היה מלך בארם נהרים, וכל בתולה שתנשא בועל אותה לילה ראשונה, ואחר כך חוזרת לבעלה. נתקבצו כל השרים ואמרו: אם הוא עושה לבתו כשם שעשה לבנותינו מוטב ואם לא הורגים אנו אותו ואת בתו לפיכך מת שינצל אליעזר ורבקה ״ .
רבקה ענתה תשובה האם תלכי אם האיש הזה ,״ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך״,המלבים מפרש,,"
‎נח)" ויאמרו. "ואז רצו לעשות עכוב ע"י רבקה בפרט לחז"ל שמת אביה וצריך לשאול פיה, והיה השאלה אם תלך עם העבד כי חשבו שתשוב שרוצה שאחיה ומשפחתה ילוו אותה, ובזה ימצאו עילה להתעכב 
עוד ותאמר אלך אף אם אינכם רוצים ״ ,לרבקה היה אומץ לצאת נגד הוריה ,כיוון שידעה שיצחק הוא הנשמה התאומה שלה ,היא לא פחדה מהם ,רק מהקב״ה , אמונה זו סללה את דרכה להצלחת נישואיה עם יצחק .
אליעזר הביא לרבקה סיבלונות  ,ככתוב ״ ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם״ ,אך מדוע הוא נתן לה אותם טרם היכירה באמת ? למרות מעשי החסד שלה עבורו ? אליעזר ראה שהיא בעל. חסד ,ושהיא מבית בתואל , ממשפחת אברהם .הספורנו מפרש ,״"כאשר כלו הגמלים לשתות" זה היה זמן מה בהכרח אחר שהשלימה לשאוב וראה שלא היתה מבקשת דבר אבל היו כל מעשיה על צד החסד הגמור: "ושני צמידים על ידיה" ראוים למדת ידיה כמו ועשית על החשן שרשות גבלות. ועשית עליו זר זהב ראוים למדותם:״ 
ישנה אימרה ,״ קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף ״ , ותמוה ,האם קריעת ים סוף הייתה קשה לקב״ה ??-אלא שכל דבר ,אפילו דומם לפי הזהר מורכב מזכר ונקבה , ים סוף מלא טיפות מים כל טיפה נחלקה לזכר ונקבה , והפרדת זכר ונקבה שהיו מחוברים  אפילו שהם דומם, קשה לקב״ה ! וקל וחומר שקשה לנו בני האדם , לבן ובני ביתו למרות היותם רשעים ברכו את רבקה הכלה ,״ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו״,רשי מפרש ,״את היי לאלפי רבבה" - את וזרעך תקבלו אותה ברכה שנא' לאברהם בהר המוריה הרבה ארבה את זרעך וגו' י"ר שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת״ .
לאבא זלסיפרתי לפני שנפטר שאני מתחתן , כיוון שזה מה שאפשר היה לעשות למענו זה רק לשמחו ,הוא היכר את הכלה המיועדת  ומאוד שמח .ממש חזר לו הצבע ללחיים, לאחר שנפטר ראיתי שהוא  התקשר לברך אותה בעודו גוסס! 3 שעות לפני שנפטר ... מה שמלמד על רוחב ליבו , מקווה שכול מי שצריך ילך  בדרכו , *מה שמתקשר לדבר התורה שכתב אברהם חסון לעלון וירא ״ להיות בני אדם ״-כיוון שהמברך יתברך ,לבן הרשע ברך ואמר ,״ מ ה׳ יצא הדבר לא נוכל דבר אליך טוב ורע ״הילקוט שמעוני מפרש ,״ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב. מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, שאין זווגו של אדם אלא מאת הקב"ה. מן התורה, ויאמרו מה' יצא הדבר. מן הנביאים, "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא"; ומן הכתובים, "בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת":
‎מה' יצא הדבר. מהיכן יצא? מהר המוריה יצא. ורבנן אמרין: מהיכן יצא? "ותהי אשה לבן אדניך״
בהפטרת הפרשה מופיע הפ׳ס ,״ויאמר אליה אלישע מה אעשה לך הגידי לי מה יש לכי [לך] בבית ותאמר אין לשפחתך כל בבית כי אם אסוך שמן ויאמרו  לכי שאלי לך כלים מן החוץ מאת כך שנכי כלים ריקים אל תמעיטי״ ,המלבים מפרש ,״"לכי ושאלי לך". הנה הנס היה רק בהאסוך, שנעשה כמעין ומקור יזל שמן מדליו בשפע שובע רצון, ובכ"ז היה צריך שגם הכלים שתצוק השמן בהם יהיו מוכנים לקבל הברכה, ולכן הוסיף "מאת כל שכיניכי", שבזה הכין כלי כל השכנים אל קבלת הברכה. והנה אלישע רצה שיגמר הנס בפעם הראשון, שתרבה בכלים כ"כ עד שיהיה די לשילום החוב ולפרנסתם בעתיד, ולז"א "כלים רקים אל תמעיטי":
אך מדוע כתוב בהמשך ,״ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בניך ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסיעי״-המלבים מפרש,״"ובאת וסגרת הדלת". בל יחול עין הרע, ובל יקרב איש בלתי ראוי שע"י רוע מעשיו יופסק צינור השפע, ובמ"ש "בעדך ובעד בניך", ידעה כי יש עוד תנאי. והיה בזה ג' תנאים, א] שהיא לא תזוז ממקומה, כי הנקודה שבו חל הברכה היה במקום מוגבל, שם נפתח המעין וניגר במורד, ואם תזוז ממקומה יושחת המעין, ועז"א "בעדך ובעד בניך", ואמר "הם מגישים" "אליה", כי היא לא זזה ממקומה. ב] שאחר שהפכה את האסוך ופיה למטה החזיקה אותו כן עד גמר הנס, ועז"א "ויצקתה", ר"ל בלי הפסק, וכן אמר "והיא מוצקת". ג] שרק על הכלים שהוכנו ששאלה מאת שכניה, לז"א "האלה":
מה שמחזיר אותנו ליציאת אברם מחרן ,הוא כמובן לא יצא לבדו אלא עם דרי אשתו ולוט אחיינו ,על על מפרש הילקוט שמעוני ,״ויקח אברם את שרי אשתו וגו'. אם מתכנסין כל אומות העולם לברוא אפילו יתוש אחד ולהטיל בו נשמה אינן יכולין, ואת אמרת ואת הנפש אשר עשו בחרן? אלא אלו הגרים שגיירו. ואם כן שגיירו, למה אמר שעשו? אלא ללמדך שכל מי שמקרב את העכו"ם מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו. ולימא "אשר עשה", למה אמר אשר עשו? אמר רב הונא: אברהם היה מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים:
‎אמר ריש לקיש: כל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר: ואת הנפש אשר עשו בחרן. ר' אליעזר אומר: כאילו עשאו לדברי תורה, שנאמר: "ושמרתם את דברי הברית ועשיתם אותם" וגו', אל תקרי אותם אלא אתם. אמר ר' אבהו: כל המנהיג את חבירו לדבר מצוה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר: "ומטך אשר הכית בו את היאר". וכי משה כה אלא גם אהרן הכה 
אלא כל המנהיג את חברו כאילו עשהו ״ , כאן אברם יצא ביד רמה ,ללא פחד מעין הרע , למעשה אברם זיכה  את הרבים יחד עם שרי אשתו , זכות מצווה זו עמדה לזכותו ,ולזכות אשתו , בזכות מצוה זו הקב״ה בחר בו שיהיה מנהיג העם היהודי ,על כולם ללכת בדרכו ,בראש מורם ללא בושה ,כיוון שקיום מצוות התורה היא המהות שלנו כיהודים ,ואין סיבה לא לקיימה , בדרכו של אברהם אבינו ,וגם של בני ישראל שיצאו מעבדות לחרות התורה ביד רמה ! רק ביד רמה בברכת ה׳ בהצלחה ! ובשמחה ! כל זיכוי רבים הוא בבחינת הכנסת אורחים תחת כנפי השכינה , כל קיום מצווה בגלוי היא הכנסת אורחים ממש ,עם כל הברכות ! כולם מוזמנים ! בע״ה 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע