chiddush logo

ואלה תולדות יצחק בן אברהם הוליד את יצחק (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי ישראל, 6/11/2010

 

בפרשת תולדות (כ"ה י"ט) על הפסוק "ואלה תולדות יצחק בן אברהם הוליד את יצחק". כותב רש"י: "ע"י שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו מה עשה הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק".

כשקוראים את רש"י מתעוררות מיד שתי קושיות

א. מדוע הקב"ה היה צריך לנס מיוחד לצור את קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, הרי זה דבר טבעי שילדים נולדים בקלסתר פניהם של הוריהם, יש הרבה ילדים שאפשר מיד לזהות מי אביהם?

ב. מדוע רק "ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו", הרי כל אדם נורמלי מסתפק מיד מהיכן יצחק נולד, כיון שאבימלך לקח אותה, ויתכן באמת שיצחק בנו של אבימלך.

על השאלה הראשונה מתרץ הרבי מחב"ד: כיון שאברהם היה מדתו חסד, ויצחק גבורה, לא שייך לפי דרך הטבע שיולדו דומים, כל אחד היה חייב להיוולד בקלסתר אחר לפי מדתו, קלסתר פניו של מדת הגבורה לא יכולה להיות כקלסתר פניו של מדת החסד.

ונראה לתרץ על דרך הפשט: שאע"פ שיש ילדים שדומים להורים, אבל תינוק מיד שנולד קשה לזהות למי הוא דומה, ולומר שזה אביו, במיוחד שהאב זקן, וזקן לבן יורד על פי מדותיו, ולכן היה נס שהקב"ה צר לפי שעה את צורת פניו של יצחק ממש כמו אברהם, ומי שראה את יצחק נדמה לו שרואה את אברהם.

ועל השאלה השני נראה לתרץ לפי מה ששמעתי מהגאון הרב היימאן (רב בית כנסת הגר"א שכונת בית וגן ירושלים).

הרב היימאן טוען שכל הנבואות שנאמרו לאברהם אבינו הוא פרסם אותם לכל הדור. ואחד ראיותיו הם שבבראשית פרשת וירא (כ"ב ב') על הפסוק "ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך". כותב רש"י: אין נא אלא לשון בקשה אמר לו בבקשה ממך עמוד לי בזה הנסיון שלא יאמרו הראשונות לה היה בהן ממש (סנהדרין פט).

ולכאורה גם אם אברהם לא יעמוד בנסיון של העקידה מי ידע מזה, הרי הנבואה נאמרה רק לו? מכאן ראיה שכל הנבואות שנאמרו לו הוא פרסמם, אברהם היה נביא אותו דור והיה לו צווי לפרסם את הנבואות שנאמרו לו.

ולפי זה מיושב היטב בענינינו: שהרי בפרשת וירא (פרק כ' ו' ז') "ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטוא לי על כן לא נתתיך לנגע אליה, ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך". כותב רש"י: ואל תהא סבור שמא תתגנה בעיניו ולא יקבלנה או ישנאך ולא יתפלל עליך "כי נביא הוא" - ויודע שלא נגעת בה לפיכך ויתפלל בעדך (ב"ק צ"ב).

הקב"ה אומר לאבימלך אל תדאג אברהם נביא, ומסרתי לו בנבואה שלא נגעת בה.

ולפי זה מיושב כמין חומר: שהרי כל הדור שמעו על מעשה אבימלך, ושמעו גם את הנבואה שאברהם קבל שאבימלך לא נגע בה, וכיון שאברהם היה נביא הדור כולם האמינו לו, אבל הבעיה הייתה עם ליצני הדור שהם זלזלו בנבואת אברהם, וטענו, הפעם אברהם המציא נבואה זו כדי להכשיר את בנו אבל למעשה הבן הוא של אבימלך "והראיה שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו".

 

ולכאורה אפשר לתרץ על אותו רעיון שכל הנבואות שנאמרו לאברהם הוא פרסמם, מהנבואה שנאמרה לו בתחילת פרשת וירא ע"י המלאכים וע"י הקב"ה: (י"ח י-י"ד) ע"י המלאכים: "ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן". ע"י הקב"ה: "ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי. היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן".

וכיון שיש כאן נבואה שיולד לאברהם בן לכן רק ליצני הדור לגלגו עליו ולא שאר האנשים.

 

אבל אם תתבוננו טוב תראו שבנבואה זו לא נאמר שום דבר כל אברהם רק נאמר שלשרה יהיה בן, לא מוזכר ממי הבן יהיה.

מוזכר רק ברמז ששרה הבינה שהבן יהיה מאברהם, כמו שכתוב "ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן".

א. "אחרי בלתי היתה לי עדנה": מסתכלת במעיה ואמרה אפשר הקרבים הללו טעונין ולד השדים הללו שצמקו מושכין חלב. ב. "ואדוני זקן": והוא לא ראוי להוליד.

וה' ענה לאברהם: "למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי", מבאר רש"י: שינה הכתוב מפני השלום שהרי היא אמרה ואדוני זקן.

לפי זה יוצא שה' העלים מאברהם מה ששרה אמרה "ואדוני זקן", וכשאברהם פרסם נבואה זו הוא פרסם אותה ששרה צחקה על זה שהיא זקנה, וא"כ מי ששמע נבואה זו, לא מצא בה שום רמז לכך שהבן יהיה מאברהם, ומכח נבואה זו לא רק ליצני הדור אמרו שמאבימלך נתעברה שרה, אלא כל מי ששמע נבואה זו, וראה אח"כ ששרה נלקחה לאבימלך יכל לומר שמאבימלך נתעברה שרה.

 

ואע"פ שיש נבואה אחרת בפרשת לך לך (י"ז ט"ז וי"ט) "וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן. ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו". א"כ איך לציני הדור אמרו שמאבימלך נתעבר שרה, הרי יש נבואה ששרה אשתך יולדת לך בן.

הם טענו א. הכוונה " נתתי ממנה לך בן", "ויולדת לך בן", לא ממך אלא בשבילך, שאתה תגדל אותו. ב. הכוונה לילד אחר לא לילד שנולד עכשיו, אבל הילד שנולד עכשיו הוא מאבימלך..

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
אבי רבינוביץ (14/11/2010)
אכן זה מהלך יפה.
אבל לא מובן מדוע צחקה שרה כששמעה מהמלאכים את בשורת הבן שיהיה לה, הרי אברהם כבר קיבל נבואה על הבן "וגם נתתי ממנה לך בן", ולפי רב היימן, אברהם פירסם כל נבואה שקיבל, וזה לא היה דבר חדש עבור שרה?
אני כתבתי במקום אחר http://www.shoresh.org.il/hidush/hidush.asp?id=856,
שאברהם אכן הסתיר משרה את הבשורה הראשונה, ולכן צחקה.
ולעצם העניין אין הכרח לומר שאברהם פרסם את כל נבואותיו. האיסור על נביא לכבוש את נבואתו היא רק על נבואה שה' מצווה עליו לפרסם, וייתכן שה' לא אמר לו לפרסם דברים אלו. תפקידו כנביא היה לפרסם את שם ה' בעולם, ואת זה בוודאי עשה, ולא היה צורך שבני דורו ידעו על נבואות פרטיות.
ואשר לראיה מסנהדרין פט ע"ב, הרי שם הגמרא מבארת "אחרי הדברים האלה" אחרי דבריו של שטן, ולפי זה גם מה שכתוב "שלא יאמרו הראשונות לא היה בהם ממש" מתייחס לשטן, שהוא בוודאי ידע על הנסיון, שהרי הנסיון ניתן בתגובה לדבריו.
ציורים לפרשת שבוע