chiddush logo

תשובה- הכנה לבגרות

8/5/2016

תשובה

       1.  א-מהי פעולת התשובה?

          התשובה:(1). עזיבת החטא. (2). קבלה לעתיד. (3) חרטה  (4)וידוי

ב- מהם המרכיבים שחייבים לומר בוידוי לפי הרמב"ם?

המרכיבים שחייבים לומר בוידוי:הודאה על החטא, חרטה ובושה על החטא , קבלה לעתיד שלא לחזור על חטא זה לעולם.

2.         מדוע גם מי שחבל בחברו או הזיק לו חייב להתוודות? מה מלמדת עובדה זו על חומרת העבירה? 

כאשר אדם מתוודה הוא לוקח אחריות על המעשה. זה הבסיס לקבלה שלו כלפי העתיד. עובדה זו מלמדת אותנו  כמה העבירה חמורה: למרות שאדם פיצה את חבירו על הנזק שגרם לו ופייס אותו עדין חלה עליו חובה להתוודות בינו לבין עצמו.

3.         מדוע הוידוי כל כך חשוב בתהליך התשובה?

הוידוי תופס מקום מרכזי בהליך התשובה, מפני שכשאדם מוציא את הדברים מפיו, הוא מגדיר לעצמו את העברה, ומודע לה. זה הבסיס לקבלה שלו כלפי העתיד.

4.         הסבר את דברי הראי"ה קוק: "התשובה הראשית...שישוב האדם אל עצמו".

"התשובה במהותה אינה קשורה לעבירות", אלא לשיבה של האדם אל עצמו ובעצם אל אלוקיו. . תשובה היא הרצון התמידי לתקן ולהתקדם, ובכך לבטא את המהות האמיתית של האדם: "אשר עשה האלוקים את האדם ישר" (קהלת ז, כט). התשובה היא חתירה לאותה נקודת התחלה ראשונית. היא שינוי בתודעה ובהתנהלות האישית.

5.         מה בין התשובה מחטאים שתיאר הרמב"ם לבין ה'תשובה הראשית' של הראי"ה קוק?

לפי הרמב"ם התשובה היא תיקון החטא . לפי הראי"ה קוק: ה'תשובה הראשית' שיבה של האדם אל עצמו ובעצם אל אלוקיו.

6.         לאיזה מהתיאורים הקודמים דומה תיאורו של הרב עדין שטיינזלץ? הסבר.

תיאורו של הרב עדין שטיינזלץ דומה לתיאורו של הרב קוק ,הסבר:

הרב שטיינזלץ מוסיף נדבך חשוב שתשובה זו דורשת שינויים לא רק במעשים אלא שינוי עמוק בתפיסה ובתודעה. בימים אלו נדרש מכל אחד חשבון נפש על מכלול חייו.

החידוש שאנחנו לא תמיד חיים את "עצמנו" אלא נגררים אחר המקובל בחברה ואחר יצרנו, ואילו בתשובה אנחנו בעצם חוזרים למי שאנחנו באמת רוצים להיות, לשורש האמיתי שלנו. זה הוא חידוש מרענן שיכול לסייע לאדם לא רק להתקדם קדימה, אלא גם לשפוך אור חדש על ההבנה של משמעות החטאים של האדם ותיקונם. בחטאיו האדם התרחק מה' ומעצמו (חטא מלשון החטאה והתרחקות), ובתשובה – האדם שב ומתקרב לאלוקיו.

7.         מהם העקרונות היוצאים מדברי הרב פיינשטיין באשר לתשובה מעבירת גזל? מנה שניים מרכזיים

א. צריך להתאמץ לעבור את מחסום הבושה, לבקש מחילה ולהחזיר. אם לא ניתן להחזיר ישירות לנגנב אזי יש לתת כסף למטרה ציבורית, לטובת הכלל. כשאדם מחליט לשוב ולהחזיר הוא עומד מול עצמו ומקבל החלטה מעשית לתקן את שקלקל.

ב.בקשת מחילה- צריך מהם מחילה על הצער אם נודעו מהגנבה והיה להם צער, ובשביל זה צריך לכתוב מכתב לבקש מחילה.

8.         מה המאפיינים של דרכי התשובה בחטאים שבין אדם לחבירו ובחטאים שבין אדם למקום?

המאפיינים של דרכי התשובה בחטאים שבין אדם לחברו:

            החובה לשלם את הנזק אם היה נזק המוערך בכסף.

            החובה לפייס את חבירו עד שימחל לו. עליו להפעיל שיקול דעת נכון כדי להשיג את המטרה הזו. אם חושב שעדיף שילך בעצמו ילך בעצמו, אם חושב שעדיף לא ללכת בעצמו ישלח שליח. הענין מתבקש  במיוחד  בין שנים שקרובים מאד זה לזה: הורים וילדים, בעל ואשה.

            החובה להתוודות על החטא בינו לבין עצמו.

המאפיינים של דרכי התשובה בחטאים שבין אדם למקום:

            החובה להתוודות על החטא בינו לבין עצמו.

            אודות חטאים הקשורים ליצרים, ובעיקר ליצרים המושכים מאד: "גזל ועריות נפשו מחמדתן, ומתאווה להם" (חגיגה יא ע"ב). התשובה של הרב רבינוביץ' היא להימנע מעיסוק יתר בחטאים, יש להפנות את הכוחות והמחשבות לכיוונים חיוביים. לדברי תורה וחכמה, או לפעילות גופנית שיעשם בכל כוחו ומרצו. תשובה מתוך מבט של המשכיות והתעלות.

9.         האם תשובה היא רק על חטאים ?

תשובה היא לא רק על חטאים - הראי"ה קוק והרב שטיינזלץ הציגו תפיסה אחרת של מושג ה'תשובה'. התשובה איננה רק על חטאים. תשובה היא הרצון התמידי לתקן ולהתקדם, ובכך לבטא את המהות האמיתית של האדם: "אשר עשה האלוקים את האדם ישר" (קהלת ז, כט). התשובה היא חתירה לאותה נקודת התחלה ראשונית. היא שינוי בתודעה ובהתנהלות האישית. החידוש שאנחנו לא תמיד חיים את "עצמנו" אלא נגררים אחר המקובל בחברה ואחר יצרנו, ואילו בתשובה אנחנו בעצם חוזרים למי שאנחנו באמת רוצים להיות, לשורש האמיתי שלנו. זה הוא חידוש מרענן שיכול לסייע לאדם לא רק להתקדם קדימה, אלא גם לשפוך אור חדש על ההבנה של משמעות החטאים של האדם ותיקונם. בחטאיו האדם התרחק מה' ומעצמו (חטא מלשון החטאה והתרחקות), ובתשובה – האדם שב ומתקרב לאלוקיו.

10.        מה היא התשובה הראויה למי שהרהר על עניינים אסורים? פרטי.

התשובה של הרב רבינוביץ' היא להימנע מעיסוק יתר בחטאים, יש להפנות את הכוחות והמחשבות לכיוונים חיוביים. לדברי תורה וחכמה, או לפעילות גופנית שיעשם בכל כוחו ומרצו. "אם פגע בך מנוול זה-משכהו לבית המדרש. אם אבן הוא- נימוח, ואם ברזל הוא-מתפוצץ".

11.        כיצד מוגדר אדם שלא רוצה לסלוח?

אכזרי. אסור לאדם להיות אכזרי ולא להתפייס שבכך עובר על לא יקום(נוקם בחברי במעשה על דבר רע שעשה לי. לא רצית להביא לי אתמול עט, היום גם אני לא אתן לך) ולא ייטור (שומר שנאה בלב על חברי אפילו שלא נוקם במעשה. אני נותנת לך את העט היום למרות שאתמול לא נתת לי). אלא יהא נוח לרצות(=יתפייס בקלות) וקשה לכעוס(=לא כועס בקלות).

12.        מה יעשה אדם אם פגע בחברו, ואם פגע ברבו?

אם פגע בחברו, חייב לפייסו לפחות 3 פעמים. כל פעם שולח לו 3 חברים אחרים של הנפגע שישכנעו אותו להתפייס.

אם פגע ברבו, חייב לפייסו עד שרבו יסלח לו אפילו אלף פעמים.

13.        כיצד יחזור בתשובה אדם שחטא בדברים הבאים:

א.         אינו יודע ממי גנב?

אם אדם לא יודע ממי גנב, יעשה צורכי ציבור כמו מקוואות כדי שיגיעו כספיו לתועלת של כמה שיותר אנשים ולא כספי צדקה לעניים בודדים.

ב.         גנב כשהיה מתחת לגיל מצוות. אם הגזלה עדיין קיימת? אם אכל או איבד את הגזלה לפני או אחרי גיל מצוות? אם אבדה באונס? אם אדם גנב כשהיה קטן(מתחת לגיל מצוות), אם הגזלה קיימת- חייב להחזיר.

ואם כבר אכל את הגזלה או אבדה כשהיה קטן, פטור מלשלם. אבל אם אחרי גיל מצוות, הגזלה עדיין היתה קיימת ואז אכלה או אבדה-חייב לשלם. ואם אבדה באונס- פטור. סתם אבדה או נגנבה באופן ששומר שכר היה- חייב לשלם.

ג.          גנב מאביו או אימו? אם גנב מאביו או אימו, יחזיר להם או שיגיד להם והם ימחלו לו בפירוש.

ד.         לא יודע כמה גנב? אם גנב הרבה גניבות והוא בספק כמה גנב, ייתן כספים לצורכי רבים עד שיצא הספק מליבו. חששות בעלמא(שמא שכח עוד איזו גניבה...) לא צריך להחשיב. ובנוסף, יפרסם מכתב מחילה על הצער שגרם למי שגנב ממנו.

ה.         גבאי שפירנס עצמו מכספי הצדקה שברשותו ללא ידיעת הציבור? גבאי שלקח מכספי הצדקה עבור עבודתו בלי שהציבור ידעו מכך (כולם חשבו שהוא עבד בחינם), צריך להחזיר מה שלקח אלא אם כן כל העוסקים יסכימו לתת לו סכום זה כמתנה עבור עבודתו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע