chiddush logo

ליקוט מביאור יצחק שמואל רג'יו (יש"ר) לפרשת וילך

נכתב על ידי אורן מס, 7/10/2016

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 ליקוט מביאור יצחק שמואל רג'יו (יש"ר) לפרשת וילך


לא,ו: לא ירפך ולא יעזבך: מהו 'ירפך'? יש"ר: "לא ירף ממך, ולא יתן לך רפיון לבלתי היות בעזרתך". שני ביאורים, יעזוב ויחליש. אדם חלוש מרגיש לעתים עזוב, ושתי המשמעויות במלה אחת, "ירפך".

לא,ט: ויכתוב משה את התורה הזאת: מה בדיוק כתב משה? יש"ר: "כל התורה כולה, מתחילת ספר בראשית עד 'לעיני כל ישראל', זולתי פרשת 'ויאמר ה' אל משה' (לקמן פסוק י"ד) שעדיין לא נאמרה לו וזולתי שירת האזינו שלא היה בדעתו של משה לכתוב אותה בתורה ואחר כל בא לו הציווי ... 'ועתה כתבו לכם את השירה הזאת' ... ובעבור התוספת הזאת הוצרך הכתוב לחזור ולומר 'ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם' (פסוק כ"ד)". למדנו ששירת האזינו נכללה בתורה רק לאחר ציווי מפורש של ה'. מעניין.

לא,יא: תקרא את התורה הזאת: איזה חלק בתורה קוראים במעמד ה'הקהל' בסוכות, ומדוע דווקא אז, ומדוע רק כל שבע שנים? יש"ר: "בחג הסוכות, שאז כל התבואות נאספות ואין לב הבעלים עליהם, ויכלו להתבונן היטב בדברי התורה....התורה הזאת: ספר 'אלה הדברים' לפי שרוב גופי תורה תלויים בו ... שבו דברי הברית". למדנו שהספר החשוב בתורה הוא ספר דברים. ומוסיף יש"ר בשם הרדי"א: "בכל שנה ושנה היה הכהן הגדול או הנביא או השופט קורא בחג הסוכות חלק מן התורה ... ובשנה השביעית היה המלך קורא ספר הדברים ומסיים התורה, ומכאן נשאר המנהג בימינו שביום חג העצרת האחרון אנו משלימין את התורה, וקוראין אותו יום 'שמחת תורה'. מעניין מקור המנהג של 'שמחת תורה'.

לא,יט: ועתה כתבו לכם: מי אמור לכתוב את שירת האזינו? יש"ר: "אין הכוונה שמשה ויהושע שניהם יכתבו אותה על ספר תורת האלוהים, אלא עניינו שיעשו מהשירה הזאת טופסים רבים לתת אותה לכל אדם, כדי שכל איש ואשה ידענה וישגרנה בפיו, וכן מצינו אחר כך (פסוק כ"ב) שמשה לבדו כתב אותה בספר התורה". למדנו שכל אדם מצווה לכתוב וללמד את שירת האזינו, "שימה בפיהם: שתהיה השירה שגורה בפיהם".

לא,כד: ויהי ככלות משה לכתב ... עד תומם: כיצד כתב משה הכול, כולל את דבר מותו? יש"ר: "כתב משה את הדברים האלה קודם הווייתן כפי מה שאמר לא ה' לכתוב, והטעם כדי שיהיה ספר התורה מושלם כשנתן אותו ללוויים, ולא יגעו בו עוד כלל, לא להוסיף ולא לגרוע". אין לשנות בספר התורה דבר, עד כדי כך חשוב הדבר, שה' גילה למשה איך ימות והיכן ייקבר. מעניין.

שבת שלום, שנזכה לחתימה טובה ביום הדין הקרב ובא, שה' לא יַרְפה מאתנו ולא יְרָפה אותנו, שנכתוב ונלמד וניישם את שירת האזינו, ונלמד תורה כל השנה, וניזהר בכבודה, אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע