chiddush logo

חשיבות הידיעה בקיום התורה

נכתב על ידי רפאל, 30/12/2010

 

בעניין חשיבות הידיעה בקיום התורה עפ"י ר' יוסף ג'יקטיליה

 

ההקדמה לספר "שערי אורה"

בהקדמת הספר כותב ר' יוסף ג'יקטיליה שנשאל אי זה הדרך ישכון אור להפיק המבוקש משמות ה', והוא עונה כי כוונת השואל טובה מהשאלה. דהיינו, אין לשאול כיצד שמות ה' יועילו לנו, אלא יש לבקש לדעת את ה'. על חשיבות הידיעה הוא כותב: "וגדר האמת ומסורת הברית, כי הרוצה להשיג חפציו בעניין שמותיו של הקב"ה הוא שישתדל אדם בכל כחו בתורה להשיג כוונת כל שם ושם מאותן שמות הקודש הנזכרים בתורה... וידע אדם ויבין כי כל שם ושם מאלו השמות כולם הם כדמיון מפתחות לכל דבר ודבר שאדם צריך לכל צד ועניין בעולם. וכשיתבונן באלו השמות, ימצא כל התורה והמצוות תלוי בהם; וכשידע כוונת כל שם ושם מאלו השמות, יכיר וידע גדולת מי שאמר והיה העולם, ויפחד וירא מלפניו וישתוקק ויכסוף ויתאווה להידבק בו מתוך ידיעת שמותיו יתברך, ואז יהיה קרוב לה' ותפילתו תהיה מקובלת, ועל זה נאמר: "אשגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו". לא אמר הכתוב: אשגבהו כי יזכור שמי, אלא "כי ידע שמי". הידיעה היא העיקר ואחר-כך "יקראני ואענהו"; כלומר, כשיצטרך לדבר ויתכוון באותו השם שאותו הדבר שהוא צריך תלוי בו, אז "אענהו".

 

מהספר "גנת אגוז" דף ז' ע"א (דפוס האנווא)

"ובהיותנו יודעים ומאמינים סוד קדמותו ית' וייחודו, אזי נוכל להמליכו באמת ובלב שלם ואז נוכל לקבל תורתו על צד האמת ודרך הנכוחה, מאחר שנדע ממי אנו מקבלים ולפני מי אנו עובדים ומי הוא הנאמן לשלם לו שכר הפעולה. וכשנדע זה נשלם הכוונה ותהיה האמונה שלימה, ואז נדע דרכי התורה כי כולם דברי אלהים חיים. ובדרך זה צריכים אנו להשתוטט בדרכי התורה ולדעת הכוונה במה שנצטוינו ואז נעבוד מצד האהבה ומדרך החשק".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה