chiddush logo

תיבה שני/שתי בתורה

10/3/2010

לחידוש זה נוספו הערות המופיעות לאחר החידוש
 

בס"ד

 

דרשת תיבת "שני" בתורה:

 

הגמרא ביבמות ס"ב עמוד ב' דורשת פסוקים מהתורה עם המלה "שני"/"שתי":

"ת"ר "יקח שני שעירי עזים"[1] מיעוט שעירי שנים מה תלמוד לומר "שני" שיהיו שניהן שוים... יקח "שני כבשים"[2] מיעוט כבשים שנים מה תלמוד לומר שני שיהיו שניהן שוין...נמי גבי מצורע כי האי גוונא "שתי צפרים"[3] "צפרים" מיעוט צפרים שנים מה תלמוד לומר "שתי" שיהיו שתיהן שוות ..."

מסביר בעל ה"תורה תמימה"[4] כל מקום שבא המספר שנים במקום שאין צריך לגופו, שהרי מיעוט רבים זה שנים אז הייתור בא להורות על השתוותם.

אמנם כתוב במדרש:" "ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי" ממשמע שנאמר[5] "שמעון ולוי" ידענו שבני יעקב הם אלא בני יעקב שלא נטלו עצה מיעקב, שמעון ולוי שלא נטלו עצה זה מזה"[6].

מסביר המהרז"ו[7] -  "דמלת "שני" מיותר להורות שהיו שנים בדרך זה ולא בעצה אחת".

הנצי"ב[8] בפירושו "העמק דבר" על התורה הולך בדרכו של המהרז"ו וכך לשונו " תיבת "שני" מיותר... ובא ללמדנו דאע"ג שנתאחדו בכעס גדול להחריב עיר ומלואה וגם התאחדו להביא עצמם לידי סכנה עצומה מ"מ היו שנים היינו ששונים היו בדעת המבעיר את האש הזה אחד בא בדעת אנושי המקנא לכבוד בית אביו ... ואחד בא בדעת קנאת ה' בלי שום פנייה ורצון..." אם כן יוצא לנו שכאשר המלה "שני" מיותרת לומדים ממנה ששני הנושאים הם שונים אחד מהשני.

אם כן קשה על הסבר המדרש של הנצי"ב איך לומדים מהייתור של "שני" שוני ולא שוויון!

ויש לתרץ ע"פ הירושלמי במסכת סנהדרין פ"ד הלכה י': שם כתוב שאין שום בריה שוה לחבירתה ואפילו תאנה וחיטה" וצריך לומר שכוונת חז"ל באומרם "שיהיו שניהן שוים" הוא בערך השווי הנראה לבני אדם ולא שווה ממש, לכן לא קשה הסברו של הנצי"ב כי גם אצל שמעון ולוי המעשה היה שווה שכך נראה לבני אדם (ואת זה לומדים מהמילה "שני"), אך "כשם שאין פרצופין דומין זה לזה כך אין דעתן דומה זה לזה"[9], לכן לעולם דעותיהם לא יהיו שוות והשווי היחיד שדומה אצל שמעון ולוי הוא המעשה[10].

בגמרא במסכת חולין דף ס' עמוד ב' כתוב כך:"רבי שמעון בן פזי רמי: כתיב "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים" וכתיב "את המאור הגדול ואת המאור הקטן" אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך".

תמהו החידושי תוס' על התורה על עיקר קושיית הגמרא מסתירת הלשונות מה בכלל קשה לגמרא שהרי אפשר לומר שכוונת התורה במילים "שני המאורות הגדולים" הוא ביחס לכוכבים האחרים![11]

אלא יש לומר שקושיית הגמרא מדויקת שהרי למדנו שכל מקום שבא המספר שנים במקום שאין צריך לגופו, אז הייתור בא להורות על השתוותם וכאן יכלה התורה לכתוב "המאורות הגדולים" בלבד ללא המלה "שני" לכן משמע שהמאורות בהתחלה היו שווים ולאחר מכן הלבנה התמעטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] ויקרא ט"ז, ה'.

[2] במדבר כ"ח,ט'.

[3] ויקרא י"ד,ד'.

[4] הרב ברוך הלוי עפשטיין בנו של מחבר "ערוך השלחן" הרב יחיאל מיכל הלוי.

[5] בראשית ל"ד,כ"ה.

[6] בראשית רבה פ',י'.

[7] פירוש מהרז"ו מוהר"ר זאב וולף ז"ל מהוראדנא.

[8] הרב נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין.

[9] ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה א'.

[10] וע"פ זה גם מסביר בעל ה"תורה תמימה" את הגמרא בקידושין ס"ח עמוד א':" "כי תהיין לאיש שתי נשים"- מעם אחד ולא אחת מצרית ואחת ישראלית" והרי למדנו מהירושלמי בסנהדרין שבאנשים לא שייך השתוות בגופים שאין שום בריה שוה לחבירתה לכן דרש על השתוותם מעם אחד.

 

[11] כך מסבירים הרשב"ם והראב"ע.


תוספות, הערות והארות על החידוש: 
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה