chiddush logo

איפה ישן כהן גדול שבעת ימים קודם יום כיפור? על מיטה או על הרצפה?

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 27/8/2017

 

האם הכהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים על מיטה בלשכת פרהדרין או שישן על הרצפה כמו הכהנים בבית המוקד.


מאת: יונתן שטנצל


המשנה במסכת תמיד מגלה לנו כי לא היו מיטות עבור הכהנים שישנו בחלק הצפוני של בית המוקד. הצעירים ישנו על הרצפה, והזקנים על הרובדין. (תמיד א,א.) :"בית המוקד כיפה ובית גדול היה מוקף רובדים של אבן וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם ופרחי כהונה איש כסתו בארץ"

והגמרא שואלת מדוע לא הכניסו מיטות עבור הכוהנים? הגמרא עונה שזה לא מקובל להכניס מיטה לשינת הכהנים אל בית המקדש. ( תמיד כו:) "זקני בית אב ישנים שם. ואמאי? לעיילי מטות! אמר אביי: לאו אורח ארעא לעיולי מטות לבית המקדש”.שולחן ערוך הלכות בית הכנסת סימן קנא סעיף ד "לצורך בהכ"נ, מותר לאכול ולישן בתוכו"

והמגן אברהם במקום כותב שהטעם שלא מכניסים מיטות לבית הכנסת דומה לסיבה של בית המקדש:”ולישן בתוכו - ונ"ל דלא יכניס מטתו לשם כדאיתא בתמיד רפ"א”:
משנה ברורה ולישן בתוכו - ולא יכניס מטתו לשם [מ"א] ובא"ר חולק עליו וכן בחידושי רע"א עי"ש:
ושוחחתי עם הגאון ר' אליהו חיים לרנר, והוא אומר שאכן משמע מהגמ' והמגן אברהם שלא מכניסים מיטות גם ללשכת כהן גדול, אבל מצד שני, מלשון הרמב"ם על סיבת שינת הכהנים על הרצפה זה סיבה של שמירה, כדרך שומרי הארמונות, ולכן אולי ניתן להגיד שטעם זה לא קיים בכהן גדול. רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ח הלכה ו לא היו הכהנים השומרים ישנים בבגדי כהונה אלא מקפלין אותן ומניחין אותן כנגד ראשיהן ולובשין בגדי עצמן וישנים על הארץ, כדרך כל שומרי חצירות המלכים שלא יישנו על המטות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה