chiddush logo

חידוני הגמרא של החמ"ד תשע"ח חידון לבנים וחידון לבנות מסלול תושבע"פ

3/12/2017

ב"ה

 

לכב'

המלמדים והמלמדות גמרא מסכת בבא בתרא תשע"ח

מסלול תושבע"פ

שלום וברכה

חידוני הגמרא של החמ"ד תשע"ח

חידון לבנים וחידון לבנות מסלול תושבע"פ

בשנתיים האחרונות קיימנו חידון ארצי בגמרא. שלבי החידון עד שלב הגמר, והחידון הפומבי עצמו היו מוצלחים מאד, ואנו מבקשים להמשיך במסורת זו.

בשנה"ל תשע"ח נקיים אי"ה חידון ארצי בגמרא ללומדים מסכת בבא בתרא - חידון לבנים, וחידון לבנות.

חידון זה מיועד לתלמידי כיתות ט'-י' המיועדים להיבחן בבגרות בגמרא במסלול תושבע"פ ולתלמידי כיתות י"א-י"ב הלומדים גמרא במסלול תושבע"פ.

המטרה היא ליצור תנועה גדולה בבתי הספר ובישיבות, שתלמידים\ות לומדים לקראת חידון בגמרא. המשתתפים\ות מקבלים\ות על עצמם\ן אתגר ומשימה לא קלה. עליהם\ן יהיה לשקוד וללמוד חומר רב יותר מהמקובל, להתמיד ולשנן כדי שיוכלו ועליהם יהיה להתמודד בבחינות וחידונים. זהו ניסיון ראשון ואנו מקוים ומתפללים שנצליח בכך.

נא עודדו את כל התלמידים והתלמידות להשתתף בשלביו השונים של החידון. זהו אתגר גדול, ולמידה לקראת חידון תורמת מאד ליצירת אווירה לימודית טובה.

נא מנו מי מטעמכם שיהיה איש הקשר עם הפיקוח על הוראת תלמוד ותושבע"פ בכל הקשור לשלביו השונים של החידון.

בברכה רבה ובהצלחה גדולה

                            הרב דוד עצמון                                                            הרב יהודה זולדן

              מפ"א להוראת תלמוד ותושבע"פ                               מפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ

 

העתקים:

הרב ד"ר אברהם ליפשיץ– ראש המינהל לחה"ד

הגב' אתי אור לב- ס/ראש המינהל לחה"ד

הנהלה מורחבת

מדריכי תושבע"פ

 


 

שלבי החידון:

שלב א:

  שלב זה יתקיים בכתב בישיבות\בתי ספר. המבחן יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני לכל ישיבה ובית ספר שבהם יהיו תלמידים שיבקשו להבחן. למחרת החידון יישלחו תשובונים לישיבות\בתי ספר המשתתפים והשאלונים ייבדקו על ידי צוות הישיבה. כל תלמיד שיקבל ציון 75 ומעלה יעלה לשלב השני. אין הגבלה על מספר העולים לשלב ב'. הישיבה\בית ספר יעבירו דיווח על התלמידים שעברו לשלב הבא.

תאריך : יום שלישי, ח' טבת תשע"ז (26.12.17) [לאחר חופש חנוכה]

החומר לחידון לשלב א: 4 דפים ממסכת בבא בתרא גמרא ורש"י, ועוד ארבעה מקורות, ללא חומר פתוח.

רשימת הדפים – גמרא ורש"י

ב ע"א- ה ע"א (עד המשנה) [למעט: ג ע"א מהמילים: "לישנא אחרינא" (שבתוך הסוגרים),  עד המילים: "אע"פ ששניהם רוצים, לא יחלוקו"]  

ז ע"ב (מהמשנה) – ח ע"ב (עד המילים: "דכולהו איתנהו ביה")

 

רשימת מקורות

1.       תוספות ב ע"א ד"ה בגויל

2.       הרב יוסף חביבא, נימוקי יוסף, דף א ע"א בדפי הרי"ף  ד"ה הכל כמנהג המדינה

3.       רבנו אשר, רא"ש, בבא בתרא פרק א סימן ה

4.       פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות, חלק ה, עמ' קמג-קמו

 

              

                 מבנה החידון: 20 שאלות רב בררתיות (מבחן אמריקאי).

  רישום: ישיבה\בית ספר שיהיו בהם תלמידים המעוניינים להשתתף בחידון, יודיעו לפיקוח על כך, על מנת שיוכלו לקבל את השאלון ואח"כ התשובון. כחודש לפני המבחן נפנה על מנת לבקש את רשימת הנבחנים.  

 

שלב ב:

שלב זה יתקיים גם הוא בכתב בארבעה מוקדים בארץ [וירושלים; מרכז; צפון; דרום], על המיקום המדויק נודיע בהמשך.

 השאלונים ייבדקו על ידי הפיקוח.

 לשלב הבא – החידון הפומבי, יעברו 15 תלמידים שיקבלו את מירב הנקודות (אין צבירת נקודות מהשלב הקודם). מספר העולים לשלב האחרון מישיבה\בית ספר, לא יעלה על שלשה.

תאריך : יום שני, כ"ה אדר תשע"ח (12.3.18)

החומר לחידון לשלב ב: 8 דפים ממסכת בבא בתרא ורש"י וכן 10 מקורות נוספים, ללא חומר פתוח.

 

רשימת הדפים – גמרא ורש"י

[1] היזק ראיה, ביכנ"ס, מקיף וניקף

ב ע"א- ה ע"א (עד המשנה) [למעט: ג ע"א מהמילים: "לישנא אחרינא" (שבתוך הסוגרים),  עד המילים: "אע"פ ששניהם רוצים, לא יחלוקו"].  

 [2] צדקה

ז ע"ב (משנה)-  ט ע"א (עד: "ונוגשיך צדקה");

י ע"א (מהמילים: "תניא היה ר' מאיר אומר") – יא ע"א (עד המשנה)    

[3] חינוך ותקנת יב"ג; הרחקה וגרמא בנזיקין

כ ע"ב (מהמשנה "חנות שבחצר") - כא ע"ב (עד המילים: "מותרה ועומד הוא")  

כב ע"ב (מהמשנה) - כג ע"א (עד המשנה) 

 

רשימת מקורות [המקורות עצמם נמצאים באתר המפמ"ר]

1. תוספות ב ע"א ד"ה בגויל

2. הרב יוסף חביבא, נימוקי יוסף, דף א ע"א בדפי הרי"ף  ד"ה הכל כמנהג המדינה

3. רבנו אשר, רא"ש, בבא בתרא פרק א סימן ה

4. פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות, חלק ה, עמ' קמג-קמו

5. תוספות ח ע"א ד"ה יתיב

6. הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר חלק ז - אורח חיים סימן כב

7. תוספות ח ע"ב ד"ה ולשנותה

8. רבנו אשר, רא"ש, בבא בתרא פרק א סימן כט

 9. הרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה חלק ה סימן עה (עמ' 528)

10. הרב חיים דוד הלוי, שו"ת עשה לך רב חלק ד סימן נא

 

 

                מבנה החידון: 25 שאלות.

                18 רב בררתיות (מבחן אמריקאי), כל שאלה 3 נק'.

                7 שאלות פתוחות, כל שאלה 5 נק'

                1 שאלת חידון, 11 נק'.

                

שלב ג – החידון הפומבי המסכם:

תאריך החידון: יום רביעי, ט"ז בסיוון תשע"ח (30.5.18)

בסביבות חג השבועות תשע"ח [טרם נקבע תאריך].

החומר לחידון: 12 דפים ממסכת בבא בתרא עם רש"י, וכן שמונה עשרה מקורות (מיחידת הבגרות –נמצאים באתר המפמ"ר)- תוספות ראשונים ואחרונים, ללא חומר פתוח.

רשימת הדפים – גמרא ורש"י

ב ע"א - ט ע"א (עד: "ונוגשיך צדקה");

י ע"א (מהמילים: "תניא היה ר' מאיר אומר") – יא ע"א (עד המשנה)    

כ ע"ב (מהמשנה "חנות שבחצר") - כג ע"א (עד סוף העמוד) 

 

רשימת המקורות:

א.      היזק ראיה

1. תוספות ב ע"א ד"ה בגויל

2. הרב יוסף חביבא, נימוקי יוסף, דף א ע"א בדפי הרי"ף  ד"ה הכל כמנהג המדינה

3. רבנו אשר, רא"ש, בבא בתרא פרק א סימן ה

4. פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות, חלק ה, עמ' קמג-קמו

 

      ב. צדקה- קבלת צדקה מנכרי

5. תוספות ח ע"א ד"ה יתיב

6. הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר חלק ז - אורח חיים סימן כב

 

      ג. צדקה- שינוי ייעוד של צדקה

7. תוספות ח ע"ב ד"ה ולשנותה

8. רבנו אשר, רא"ש, בבא בתרא פרק א סימן כט

9. הרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה חלק ה סימן עה (עמ' 528)

10. הרב חיים דוד הלוי, שו"ת עשה לך רב חלק ד סימן נא

 

ד. צדקה- חובה אישית וציבורית

11. הרב יעקב בן אשר, טור, יורה דעה, סימן רמז

12. תוספות ח ע"ב ד"ה אכפיה

13. הרב משה כלפון הכהן, "למעלת הצדקה וביאת הגואל", מטה משה, דרוש יב

 

ה. לימוד תורה ותקנת יהושע בן גמלא

14. תוספות כא ע"א ד"ה כי

15. הרב משה סופר, חתם סופר מסכת בבא בתרא דף כא עמוד א

 

ו. הרחקת נזיקין, דינא דגרמי וגיריה דיליה

16. תוספות כב ע"ב ד"ה לימא [עד המילים: "וצ"ל לפי' מתניתין]

        17. הרב משה בן נחמן, חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף כב עמוד ב

18. הרב אהרון ליכטנשטיין, שיעורי הרא"ל - דינא דגרמי, עמ' 179-169

 

 

 

מבנה החידון: יימסר לתלמידים שיגיעו לשלב החידון הפומבי המסכם. לתלמידים יוסבר מבנה החידון, נוסח השאלות בחידון, וכד'.

מקום החידון הפומבי: טרם נקבע. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה