chiddush logo

קהלת יב,א

נכתב על ידי יניב, 9/5/2018

 

'ותניארשב"א אומרעשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידךואף שלמה אמר בחכמתו (קהלת יב,א"וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד [אשר](שלא יבואו ימי הרעהאלו ימי הזקנה, "והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץאלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה' (שבת קנא,ב). מה הכוונה שאין בימות המשיח לא זכות ולא חובהמפרש רש"י: 'לא זכות -לא דבר לזכות בו שכולם עשיריםולא חובה לאמץ לב ולקפוץ יד'.הרי שפירש זאת על עניין הצדקה שאז לא יוכל לעשות כי לא יהיה עוניגם במדרש רבה (ויק"ר יח,אמובא קטע זהושם מסביר היפה תואר: 'לא זכות ולא חובה כי לא יהיה להם בחירה ורצון משום דיראו את השגחת העין בעיןויהיו כמוכרחים על מעשה הטוב'. פירוש רש"י מוכח מהגמראשמדברת על צדקה: 'רשב"א אומרעשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך'. אמנם אולי אפשר לידחק ולפרשו על הכוח לעשיית המצוותאולם זה קצת דחוקבכתב יד מינכן כתוב במפורש 'אבלעניי הוו', וכן מתחיל 'עשהצדקה', שבנוסח זה מפורש שמדובר על צדקהאולם ודאי שאין זה הנוסח המקורי של הגמרא אלא הוספה שהוסיפוולכן זה לא מובא בשום כת"י אחרכך שאין להוכיח מנוסח זהאמנם בנוסח שלנו יש קצת בעיה בלשון שכתוב 'ועודך בידךכך שמשמע שמדבר על כוחו של האדםאולם בכל כתבי היד של הגמרא מופיע 'ועודן', שזה מתפרש על הממוןאו המצוות. (ה-נסופית וה-כסופית דומות מאודולכן טעו ושינו מזה לזה). אולם כנראה שבדפוס שינו ל'עודךבשל פרוש רש"י: 'ועודך בידך -עודך ברשותך קודם שתמות' (רש"י ד"ה 'ועודך') הרי שלרש"י הייתה גרסה בגמרא של 'עודך', והקשר לצדקה הוא שכל זמן שאתה חי אתה יכול לקיים מצוות צדקהאלא שגם בזה אפשר שזה טעות של המדפיסים שחשבו שרשום כסופית במקום נסופיתוצ”ל ברש”י 'ועודןוכושהכוונה לממון שעודן בידך לפני שתמות שאז לא תוכל לקיים מצוות צדקהלפי היפה תואר מובן למה הובאה במדרש הדרשה הזושזה משום שמדובר במדרש  על זרוז לעשיית רצון המבחירה שלמה (שלכן יזכור את הכבר בצעירותו ולא בזקנותו כשכבר אין בו כוח [כךמובא קודם במדרש]) ולכן מובא שלעתיד לבא כבר לא תהיה יכולת של בחירהשזה גרוע יותר מזקנה שכעין חסר בכוח הבחירה שלואולם לרש"י מה קשורה הדרשה כאן לצדקה (גם בגממובא קודם שיזכור את הבימי הבחרות ולא שיחכה לזקנהכך שמשמע שלמדו כעין במדרשאז מה קשור שלא יכול לקיים צדקהכהמשך לכך שיזכור את הכשיכול לקיים מצוות בכל כוחו)? אולי אפשר שהכוונה היא כהמשך לימי הזקנה, (שלאחר שאמר במדרש בהתחלה שיזכור את יום המיתהאזכשמגיע האדם לימי הזקנה הוא בא לתת צדקה משום "צדקה תציל ממותכדי לכפר על חטאיו ולחיות (משום הנאמר במשלי יא,ד: "וצדקה תציל ממות") לכן כיון שדיבר על לא לדחות (אלא לא לחטוא כבר כשצעיראז על הדרך כבר מרמז לאדם שיהיה זמן שלא יוכל לתת צדקהולכן שיתן כבר עכשיו ולא ידחהאו שלא יבנה על כך שהיכפר לו על ידי צדקהאלא שישר יזהר מלחטואכי יכול להיות שלא יוכל לתת צדקהשזהו בימי המשיחשלא יודע מתי יגיעווגם אם לא יגיעו עכשיוזה בא ומרמז שיש זמנים שבהם אין יכולת לתת צדקהולכן שיזהר מלחטוא ולא ישען על כך שיתן צדקהעוד אפשרשלמדו שמזהיר על נתינת צדקה (כיון שדובר [במדרשעל איך לימנע מלחטואאז עכשיו מוסיף שיתן צדקה כל עוד יכולכיון שהממון קשור בדרדור לחטאכמו שמובא בגמרא בברכות (לב,א). לכן כדי לימנע מלחטוא בשל הכסף יש לתת צדקה שכך מקשר את ממונו לקדושהשזה כהמשך למקודם שאמר שיזכור את הולא יחטא עוד בצעירותושעכשיו מוסיף שזה יהיה יחד עם הצדקהלימוד זה מתאים במיוחד לדרשת רב נחמן: 'רב נחמן אמר מהכא(דברים ח,ידורם לבבך ושכחת את ה'' (שם). שלפי זה אפשר שכאן בא לומר כעין ההיפךשעל ידי הצדקה לא רם לבבו ובכך ימנע מלחול בו "ושכחת את ה'”, וישאר "וזכור את בוראיך", [וזה מתאים שהאומר את הדרשה של ימי המשיח על פי קהלת רבא (יב,אזה רבי חייא בר נחמןשהוא בנו של רב נחמן האומר את הדרשה שהממון מדרדר לחטא. (אמנם יש בגרסאות שם כאלו שגרסו 'בר נחמיהאו 'בר אבא')]. עוד אפשר שאין הכוונה דווקא בדגש על כך שאין אז חפץ כיון שאין זכות וחובהאלא זה בא רק כלימוד שבא להסביר שמתכוון לרמז על ימות המשיחשגם אותם יש לזכור בהקשר שלא לחטואכיון שבימות המשיח צריך הרבה זכויות להינצל מהצרותשכדי להינצל מהצרות של חבלו של משיח עליו לעסוק 'בתורה ובגמילות חסדים' (סנהדרין צח,ב). לכן הצדקה מרמזת על ההצלה מחבלו של משיחובא לומר בזה שכדאי לו לזכור את ה' ("זכור את בוראך”ולהרבות צדקהשמא יענש קשה בחבלו של משיח,שזה חלק מהזרוז לאדם שלא לחטוא.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה