chiddush logo

לקט מביאור 'העמק דבר' מאת הנצי"ב לתורה – פרשת במדבר (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אורן מס, 18/5/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור 'העמק דבר' מאת הנצי"ב לתורה – פרשת במדבר


במדבר א,א: וידבר ה' אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית: לשם מה התורה מציינת את המקום (במדבר סיני) ואת הזמן המדויק? הנצי"ב: "כל זה הדיבור לא היה כי אם משום שהיו במדבר סיני שהיה לפני חילוק הארץ ... ולא היה אפשר (להינצל מפגעי המדבר) כי אם בהשראת שכינה בהפלגה יתירה ... 'באחד לחודש השני' – לא רחוק משעת היציאה לדרך (בעשרים לחודש השני)". ה' אוהב אותנו. נקודה.


א,ב: במספר שמות, כל זכר לגולגלותם: האם ספרו גולגלות של כל אדם? הנצי"ב: "כל אחד הושיט (פתק ובו) שמו ושם שבטו, ואחר כך מנו הפתקות ... הוא בעצמו הביא פתקא שלו, והיינו 'לגולגלותם', אצל הגולגולת, ולא שיושיט אחד כמה פתקות של חבריו, דבזה היה מקום לחוש אולי יניח אחד כמה שמות בשקר ... ומנו את הפתקות". פירוש ייחודי, שלא כמו רש"י (על ידי שקלים, בקע לגולגולת). מעניין ואמיץ.


א,מז: והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם: מדוע לא התפקדו הלוויים? הנצי"ב: "משום שלא היה בשבטם סך שראוי להיעשות גדוד יוצאי צבא למלחמה, בשביל שהיו עוסקי תורה ... וזהו דיוק הכתוב 'בתוכם', משום שנזהרו עתה להיות כל שבט בפני עצמו, ולא היה אפשר לכוללם בתוכם". ייחודיות בעיסוק מחייבת היבדלות גם בתחומים אחרים.


ג,ט: ונתתה את הלוויים לאהרן ולבניו, נתונים נתונים המה לו: מדוע פעמיים'נתונים'? הנצי"ב: "מישראל ומעצמם, כי ברצונם מסרו עצמם לכך". התמסרות מוחלטת.


ג,לח: ואהרן ובניו שומרים משמרת הקודש למשמרת בני ישראל: מה מהות השמירה? הנצי"ב: "שלא ייצא קצף על איזה עוון שעושה מי מישראל קרוב לשכינה". השמירה היא על העם, לא על כלי המשכן.


ד,ג: כל בא לצבא: מדוע לא 'כל הבא לצבא', עם הא הידיעה, כמו בכל מקום? הנצי"ב: "כל הכשר לכך (לצבא) ... נמנה כאן אלא מי שראוי למשמרת הקודש". דיוק לשון מעניין.


ד,ט: ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה ואת מלקחיה: מדוע מקדימה התורה כאן את בגד הכיסוי לכלי (מנורה) ובמקומות אחרים מקדימה את הכלי לכיסוי? הנצי"ב: " הקדים במנורה ... ללמדנו דכוח פלפולה של תורה (שזה סמל המנורה), בעינן סייעתא דשמיא לעמלים בה עוד קודם שהגיעו להיות תלמידי חכמים, שיהיו יכולים להגיע לבסוף לכבודה". מה מסמל כיסוי המנורה? הנצי"ב: "ללמדנו שהרב (כנגד המנורה) עם התלמידים (כלי המנורה) הוא מוכרח להיות בצוותא אחת ... משום הכי היו הכל (הרב ותלמידיו) בבגד תכלת אחת (התכלת מסמלת את השגחת ה' הגלויה)". דרש מעניין.


שבת שלום וחג שבועות שמח, שבת של שמירת ה', עיסוק בתורה, התמסרות לעם, שמירה מעוון, וסיוע משמיים ללימודנו, אורן, בן וכו'

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
המחדש חידושים (18/5/2018)
אורן, תודה רבה ויישר כח גדול על הליקוט מדי שבוע!