chiddush logo

יום חנוכת המשכן – נטל עשר עטרות יום חנוכת המשכן היתה בו שמחה - כיום שנבראו

נכתב על ידי DoarHamikdash, 27/3/2019

 בע"ה


פרשת שמיני - פרשת המקדש

 

יום חנוכת המשכן – נטל עשר עטרות

יום חנוכת המשכן היתה בו שמחה - כיום שנבראו שמים וארץ

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

חז"ל הפליגו בגדולתו של יום הקמת המשכן, באמרם, שיום זה 'נטל עשר עטרות'. ראה מסכת שבת (פז, ב): '(שמות מ): ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן. תנא: אותו יום נטל עשר עטרות; ראשון למעשה בראשית, ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קדשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון לחדשים'.

עוד אמרו במגילה (י, ב): שגדול יום חנוכת המשכן כיום בריאת העולם, וכלשון הגמרא שם: 'ויהי ביום השמיני, ותניא: אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ, כתיב הכא: ויהי ביום השמיני, וכתיב התם - בראשית א': ויהי ערב ויהי בקר יום אחד'.

הדבר תמוה: מה ענינו של היום השמיני למילואים ליום בריאת שמים וארץ? אם בגזירה שוה עסקינן, הרי מן ה'ויהי ערב ויהי בקר' של מעשה בראשית ועד 'ויהי ביום השמיני' נכתבו עשרות ומאות 'ויהי', מדוע, אפוא, פסוק זה דווקא קשור לבריאת העולם ושווה ערך לו?

העולם עומד על העבודה

אולם כבר אמרו חז"ל במסכת אבות (א, ב): 'על שלשה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים', ולימדונו, כי העבודה במקדש אינה רק מצוה מתוך תרי"ג מצוות אלא מצוה העולה בערכה על מצוות אחרות בתורה.

ראה אבות דרבי נתן פרק ט: 'שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר: על שלשה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים… על העבודה כיצד? אמרו: כל זמן שעבודת בית המקדש קיימת - עולם מתברך על יושביו וגשמים יורדין בזמנן… ובזמן שאין עבודת בית המקדש קיימת - אין העולם מתברך על יושביו ואין הגשמים יורדין בזמנן'.

המקור לדברי שמעון הצדיק אלו לא נתברר, עם זאת, מצינו במדרש שמואל (כו, ד) שהמקור הוא שירת הים, וכלשון המדרש: 'ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיו… שמעון הצדיק אומר… נחית בחסדך (שמות ט"ו י"ג) הרי בזכות החסד. נהלת בעזך (שם) הרי בזכות התורה. אימתי נתבסס העולם? - משבאו לנוה קדשך'.

מכאן מוכיח שמעון הצדיק, ששלשת העמודים שהעולם עומד עליהם יסודם בשירה על ים סוף.

ודבריו עדיין צריכים תלמוד. ונראה לומר, שבשירת הים בא לידי ביטוי היעד המרכזי שבגללו הוציא ה' את ישראל ממצרים. שכן, במעשה קריעת ים סוף ויציאת ישראל לסיני ולארץ ישראל שינה בורא עולם את כל חוקי הטבע, זאת, למה? וישראל משיבים על שאלה זו בשירתם: שינוי הטבע לא בא אלא להביאם אל 'נוה קדשך' ואל 'מקדש ה' כוננו ידיך!'

אם משה וישראל שרים ברגע הישועה וההצלה ממצרים, את השירה המדגישה את שלשת היסודות הללו: תורה, עבודה וגמילות חסדים, משמע: עליהם עומד העולם!

 

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה