chiddush logo

מטה אהרן

נכתב על ידי DoarHamikdash, 25/6/2019

 ב"הפרשת קרח - פרשת המקדש

 

מטה אהרן

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

"ויראו ויקחו איש מטהו".

            יש לשאול: למה לקחו? ישאירו שם, שהרי המטה אינו אלא כלי אין חפץ בו. יתירה מזו! המטה מזכיר את בושתם, שהרי מטה אהרון פרח ושלהם - עץ יבש?

כן יש לשאול, הרי המטה פרח, כדי שיהיה לעדות בישראל, 'לאות לבני מרי', אך אם המטה נמצא בקודש הקדשים, מי רואה אותו ומי יודע על קיומו?

ודומה ש'הא בהא תליא'; העובדה שהנשיאים לקחו איש מטהו היא המודיעה לכל על המטה המצוי בקודש הקדשים.

ויובנו הדברים לאור דברי המדרש בבמדבר רבה (יח, ג) שם מובא, שבין הנקהלים על משה היו נשיאי שנים עשר השבטים, וכלשון המדרש: 'ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים: מי הם? אליצור בן שדיאור וחבריו! - האנשים אשר נקבו בשמות. אע"פ שלא פרסמן הכתוב - נתן סימניהן, ומתוך המקראות את מבין אותם. משל למה הדבר דומה? לבן טובים שנמצא גונב כלים מבית המרחץ ולא היה רוצה בעל הגניבה לפרסמו, התחיל נותן סימניו. אמרו לו: מי גנב כליך? אמר להם: אותו בן טובים, בעל קומה, ושיניו נאות, ושערו שחור, וחוטמו נאה, משנתן סימניו ידעו מי הוא. אף כאן: אע"פ שסתמן הכתוב בא ונתן סימניהן ואתה יודע מי הם: נאמר להלן (במדבר א): אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם, ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות. ונאמר כאן: נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם'.

נמצא, ששנים עשר הנשיאים שנתנו את מטותם היו נשיאים חדשים שנתמנו זה עתה. נשיאים אלו באו אחרי נשיאים שכשלו ונשרפו יחד עם מביאי הקטורת, לאלו היה המטה שבידם אשר יצא מקודש הקדשים חיזוק ואישור על נשיאותם.

שכן, משעה שהוציא משה את המטות מלפני ה' ונמצא שמטה אהרון פרח, היה זה כבוד לנשיאים לקחת איש איש את מטהו ושמו של הנשיא מתנוסס עליו. מטה זה עמד יום תמים בקודש הקדשים כמטה מושגח ונבחר על ידי ה'. האם דבר ריק הוא שמטה הנשיא עמד תחת השגחה שמימית, כש'עין ה' אל יראיו' בקודש הקדשים יום תמים?

מסתבר, שכאשר יצאו הנשיאים מביתם כש'מטה אלקים' זה בידיהם, היה הדבר להם לכבוד: מטה זה היה בקודש הקדשים לעיני ה'. יתירה מזו! מטה זה היה מעין הכרזה, שנשיא השבט הקודם נכשל במחלוקת קורח ונשרף ואילו אני נמצאתי ראוי להתמנות במקומו, ואין לך כבוד גדול מזה.

בכך הראו לכל והזכירו לבני מרי, כי המטה שבקודש הקדשים – מטה אהרן - הוא המטה הנבחר מכל, והוא מטה הכהונה לבית לוי.

 

 

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה