chiddush logo

"- -

, 21/1/2020

  "-

:

 1. 41-42: " כּ שׁשׁ תּתּשׂ תּלּ כּ אָ שׁמּ בּ בּגּוֹיִ בּ יּ בּוֹ גּלּ "
 2. 17: "וֹ אָ אָ אָתּ תּ בּאָ תּ מּנּ אָ וּ"
 3. 19: "וֹ דּ שׁלּ אָ שׁתּ בּ מּנּ אָ וּ"
 4. 9: " כּ אָ ' תּ וֹ שׁשׁ תּ פּהּ וֹ שׁ כּ פּ הּ תּשׁ גּוֹ וּ שׂוֹ וֹהּ שּׁשׁ"
 5. 12: " מּ תּ לּ נּ בּ וּשׁ יּקּ כּהּ שׂ יּ וֹ בּ"
 6. 18-19: "אָ כּ שׁ שׁ גּ גּ אָ שׁ וֹ שׂ בּוֹ מּ נּ תּ דּ שׂ בּ אָ בּ שׁפּ וּ שׂ כּ קּוֹ שׁ יּשׂ יִ"
 7. 4-5: " כּ וֹ לּ צּ וֹ דּוּ תּתּ תּ גּ בּשׁוּ בּוֹהּ"
 8. 4-5: " נּוֹ זּתּ וֹ פּ נּשׁבּ שׁתּ נּדּ שׁ קּשׁתּ וּ וּ תּוּ בּ תּ אָ יּ שּׂ תּוּ"
 9. 49: " שׂ אַמּ שׁתּ שׂ אַמּ וּמּוֹ שׁ וּ מּ פּ פּ"
 10. 18: " וּ דּוֹ שׁ וֹ בּ מּדּ"
 11. 3: "וּ מּ וֹ " ()
 12. 9: "יִ שׁמּ בּוֹ תּוֹ בּשׁ יִשׂ וֹתּ "
 13. 8: "יִ בּמּ וּ יִבּוֹ יִ בּ וּ"
 14. 1-2: "אַ תּשׂ יִשׂ גּ כּמּ כּ אָתּ כּ גּוֹ דּ גּ יִ וֹשׁ שׁ בּהּ"
 15. 8: " כּוּ שׂ בּ וּ" ()
 16. 19: " ' כּ שׁ אָ וֹ בּ כּ שּׂ"
 17. 16: "וּ דּשׁוּ וּ וּ וֹ שׁיִ וֹ לּ פּהּ" ()
 18. 6: " יִתּ שׁוֹ בּ וּ תּ בּ ' שׂ"
 19. 8-9: "אַ שׁאָ יִ ' דּבּ יִנּ שׁוּ אַוֹ בּאַשׁדּוֹ אַוֹ בּ יִ וּ אָוּ שׁוֹ וּוּ וּ בּוֹ בּוֹהּ שׁוּ בּבּהּ"
 20. 13-14: "אַ תּוֹ שׁ מּ בּוֹ אַ תּ אַתּ בּוֹ בּוֹ וֹ אַ תּשׁ וֹ בּוֹ וֹ אַ תּ פּ פּ אַ תּגּ שׂ בּוֹ "
 21. 4-5: "אָ יִוּ ' וֹ תּ פּ בּ כּשׁ וּ כּ אָ ' נּ מּ מּ נּשׁ בּשׁנּ וּ שׁוֹ שׁ יִתּ פּ דּשׁוּ " ()
 22. 2-3: "אָ אָ שׁ בּאָ אָיִ כּלּ וּ שׁ אָוּ וּוּ כּפּיִ שּׂ שׁ שּׁ בּשּׁלּוּ גּוֹ דּ וּ שׁוֹ וּ בּוּ" ()
 23. 13: "אַ בּ וֹ וּנּ לּ וּ "
 24. 3-4: "וֹ תּ וֹ וֹשׁ פּ כּסּ שׁיִ וֹוֹ וּלּוֹ אָ אָ הּ כּוֹ תּ יִ יּוֹ וֹ שׁ וֹ זּ"
 25. 5-6: " דּ שׁ כּתּ תּ בּ מּיִ וּ בּוֹ אַ תּוּ כּ אָ ' וֹ וֹ אַ שׁ שּׁיִ אָ יּ "
 26. 15-16: " שּׁשּׁ דּ שּׁ [אַוֹ] וּ יִ וּ וּ אַשׁ וֹאָ שׂ שׁשׁ"
 27. 12-13: "אָ בּוֹ בּוֹ וֹ וּ שׁוּ בּ שׁ יּ"
 28. 28-29: "לּ שׁ אָוֹ וֹ שׁ לּ שׁוּ וּשׁ וּוֹ שׁוּ וֹ שׁ שׁתּוֹ "
 29. 34-35: "לּ שׁ אָוֹ יּ וֹ שׁ לּ שׁוּ וּשׁ וּוֹ שׁוּ וֹ [] שׁ שׁתּוֹ "
 30. 47: " וֹ שׂ מּ"
 31. 24: "לּ שׁ אָוֹ וּ בּפּ שׁוֹ גּ שׂ מּ בּ ' בּ שׂ שׁ "
 32. 15: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ"
 33. 22: " שׁ וּ שׁ וֹ אָ וֹ וּ אָ בּ בּבּיִ זּ"
 34. 17-18: "אָ שׁ וֹ גּ וֹ שׂ יּ בּ וֹ יּשׁ וֹ וּ בּ [] וֹ יּוּ שׁ וֹ יּוּ שּׁ אַבּ וֹ שּׁ כּכּ יּוּ מּ שׁ"
 35. 7-8: "אַשׁ שׁ אַשׁ לּ תּ שׁ ' בּוּ שׁ בּ תּ כּוֹ ' בּאַ יִשׂ וֹ וֹ יּתּ שׂוֹ שׁפּ וּ"
 36. 19: "לּ שׁ מּ לּ שׁ מּ בּ מּ בּ וּ"
 37. 1-2: "אַשׁ שׁ שׁ בּ שׁ וּ טּ וּוֹשׁ שׁ כּ בּוֹ ' וֹ וּוֹוֹ גּ וֹ "
 38. 5-6: " גּתּ שׁוֹ לּ וֹ יִדּ וֹ שׁ שּׂ יִ אָ יּ וּוֹ שׁכּ "
 39. 13: " שׁוּ בּוֹ יִוֹשׁ שׁתּוֹ וֹ"
 40. 30: "אָוּ יּשׁתּוּוּ כּ דּשׁ יִוּ כּ וֹ שׁוֹ יּ"
 41. 6- 1: "אַ וֹ יִדּוּ כּ יּ שׁתּ בּ ' ' "
 42. 24: "וּ ' כּ וּ ' וּשׁלּ שׂ "
 43. 2: "אַשׁ אָ שׁ ' וֹ בּוּוֹ יּ" ()
 44. 7: "אַתּ צּ תּצּ נּ לּ תּוֹ "
 45. 10: " דּ תּ אַ מּ תּ"
 46. 16: "אַ יִדּ שׁ יּ שׁוֹ כּ יִקּ "
 47. 5-6: "וּ כּ יּגּוּ שׁיִ וֹ כּ שׁ וּ "
 48. 12: " כּ וּאָהּ"
 49. 18-19: " נּ תּ מּוֹ פּ שׁתּ וּשׁוֹ תּ "
 50. 17-18: " שׂ תּתּ וּ גּ תּלּ כּ פּ תּ וֹ "
 51. 5: "אָתּ רּ טּוֹ שׁ דּבּ " ()
 52. 6: "אָתּ דּ שׁוֹ " ()
 53. 4-5: " שׁ תּלּ כּ וּ בּשׁוּ שׁ שׂוּ דּ "
 54. 3-4: " תּוּ תּוּ אָתּ תּשׁוֹ וּ שׁתּ פּתּהּ שׁ "
 55. 5: "אָוּ אָ וֹ כּ סּ"
 56. 3: "אַ וּ וּ שׁוּ שׂגּבּ מּוֹ בּ"
 57. 5: "אַ שּׂוֹ וּ דּ יִוּ בּ וּ וּבּ וּ "
 58. 3-4: "וּ נּוֹ שׂ בּ זּ שׁוּ כּ אָ יִשׁתּוּ מּוּ מּוּ שׁ "
 59. 14-15: "שׁ פּוּ שׂ בּ פּ בּצּ וֹ אַ לּ שׂ תּוּ "
 60. 2: " נּוּ וּ פּ תּוּ "
 61. 7: " וֹשׁ בּ וֹ בּכּוֹשׁוֹ אַ וֹ שׁוּ "
 62. 8: " בּ מּ בּדּ שׁוֹ "
 63. 9-10: " שׁ אַ שׁיִ וּ פּ פּ יִשׂ גּשׁ וֹ תּ אָ אַתּ וֹתּהּ"
 64. 16: "אַ תּשׁ שׁבּ יִ אַ תּ וּ אַ תּ בּ פּ"
 65. 31: " שׁ בּשׁ דּנּוּ וֹ"
 66. 2: " צּ ' וּשׁ"
 67. 12: " אַ תּ מּנּ [] "
 68. 19-20: " וּ שׁמּ וּ מּוּ בּלּוֹ כּוֹ בּ תּ"
 69. 9: "וֹוּ וּ וֹ תּוּ "
 70. 8-9: "אַתּ וֹ אַתּ וּ אָ אַפּ שּׁיִ שׁתּ דּ אָ שׁ"
 71. 4: "כּ אָשׂ טּ וּ "
 72. 12-13: "[] הּ כּ כּ קּ פּ פּ וּוֹ אָשׂ"
 73. 15-16: "אַתּ שׂ וֹתּ מּ זּ גּאַתּ בּוֹ מּ בּ וֹ "
 74. 3-4: "שׁ שׁוּ נּ וֹוּ פּוּ וּ בּ וֹ אַוֹ פּ תּלּוֹ ' וּוֹ וֹ שׁ שׂ"
 75. 4: " שׁוּ פּ וּשׁ"
 76. 8: " וֹ שׁוּ פּ וּשׁ"
 77. 5: "אַשׁ וֹשׁ וֹ וּ סּ"
 78. 6-7: "אַשׁ אָ וֹ וֹ לּוֹ בּ בּ בּ שׁוּוּ גּ בּוֹ וֹ"
 79. 9: "שׁ בּ ' כּ בּ שׁוֹ מּוֹ אַ שׁוּוּ "
 80. 12-13: " תּ שּׁיִ שׁ גּ ' יִתּ טּוֹ אַוּ תּתּ וּהּ"
 81. 12-13: "וֹ בּ בּ שׁ וֹ כּ דּ גּוֹ צּתּ שׁ שּׁוֹ תּתּיּ"
 82. 2-3: " ' שׁ יּוֹ כּ שׁכּוֹ בּוֹ בּ בּ "
 83. 44: "אַ תּשׁ וּ בּוֹ וֹ בּמּ"
 84. 11: "וֹ צּדּ וּיִשׁ שׂ"
 85. 17: "שׁ שׁ פּ נּוּ בּוֹשׁ בּהּ"
 86. 34: " פּ שׁ הּ"
 87. 5-6: " בּוֹ אַפּוֹ בּגּוֹיִ יּוֹ שׁ בּ"
 88. 21: "וֹ כּ תּ שׁוּ"
 89. 22: " וּ בּוֹ שׁ פּנּ"
 90. 7: " שׁוֹ בּ מּ מּ" ()
 91. 2: "אָ יִמּ שׂוֹ פּוּ וּשׁוֹוּ נּ אָ וּ גּוֹיִ דּ ' שׂוֹ לּ"
 92. 4: " תּ שׁ פּ תּוּ"
 93. 3: "אָ דּ כּתּ"
 94. 5: "אָוֹ תּ תּשׁ כּפּ"
 95. 3-4: "שׁ שׁוּ וֹ בּ כּ וֹ וּוּ וֹ שׁוּ שׁוֹ כּוֹ שׁ שׁוּ תּ שׂוֹ "
 96. 9: "אַ תּתּ ' יּ שׁ וֹ אַ תּ וּוּ "
 97. 9-10: " שׁ שׁ אָשׁ לּ בּ שׂוֹ מּ לּ נּוֹ תּשׁוּ מּ פּוֹ דּ דּוֹ "
 98. 3: "אַ תּוּ בּ אָ שׁ וֹ שׁוּ"
 99. 22: "אַ כּ אָתּ תּ שׁ וּ לּ"
 100. 24-25: " תּ שׁ פּ שׁ סּ וֹ וּ לּוּ נּ בּוּ וּ וֹ"
 101. 27: " אָ שׁכּ שׂ אַ"
 102. 14: " אָ בּ וּ אַ תּשׁכּ בּ "
 103. 2: "אָ כּ אַתּ מּ תּוּ "
 104. 16: "אַ כּ שׁ שׁ מּיִ "
 105. 17: " שׁ פּ"
 106. 31-32: "אַ [] כּ שׁ תּ וּוֹ בּ וֹוֹ תּמּ פּוֹ "
 107. 7-8: "אַ תּ אָ שׁמּוֹ כּ תּ יּ בּ שׁ בּ "
 108. 13-14: " וּ שׁוֹ בּ בּשׁ פּתּ וּ שּׁ אָ אָתּ מּ מּ"
 109. 17: "אַ גּוֹ דּשׁ אָ"
 110. 19-20: "וֹהּ יִפּ וֹוֹ שׁלּ יִוּ [] כּוֹ וּ שׁדּ יִשׁתּ"
 111. 20-21: " וּ יִ אָ שׁ כּ מּוֹ וּשׁ בּ תּוֹאַ וֹ"
 112. 6: "אַ כּ וֹשׁ מּ וּ אָ תּוֹ"
 113. 4: " תּבּ שׂ וּשׁוֹ גּ יּ"
 114. 14-15: " יִבּוּ וֹ אָ יִשׂבּוּ [] בּמּ יִקּוּ אַ כּ"
 115. 22: "דּוֹ אָוּ בּאָוּ שׁוּ שׁהּ"
 116. 23: " דּכּהּ וּ וֹהּ" ()
 117. 27: "אָ אָהּ פּהּ הּ הּ"
 118. 29: "אָ יִ נּ וֹ "
 119. 16: " דּלּ אַ לּ"
 120. 7: "אָתּ בּוּ שׁ וּ "
 121. 20: "בּ יִ תּ שׂ "
 122. 21: "אַ שּׂ שׁ אָ נּ"
 123. 5: " תּוּ שׁ צּ"
 124. 16-17: "אָ יִ שׁ וּ תּ אָ שׂ גּ סּ"
 125. 33: " אַיִ אַתּ שׁ שׁ אַלּ "
 126. 12-13: "אַ אָ שׁ שׁדּ וּ שׁפּ אָ וּ שׂ תּ כּלּהּ"
 127. 13: "אַ שׁ יִשׁ שׁדּ שׁוּנּ"
 128. 29-30: "אַ שׂ תּשׁוֹ כּוֹ פּשׂ וֹוֹ שׁשׁ יּ כּסּ"
 129. 11-12: "אַ בּ וֹוֹ וּ בּוֹ פּ [בּבּוּ] כּ שׁ וּ פּ אָ"
 130. 4: " יִ בּ אָ גּ תּ "
 131. 23: "שׁ שׂתּ וֹ וּ"
 132. 6: "שׁ שׂתּ וֹ וּשׁכּוֹ "
 133. 27-28: " פּ בּהּ שׁ נּוֹ יִשׁכּ יִ שׁ וּוּ"
 134. 24: "אַ שׁ תּוֹ שׂ"
 135. 4: " תּשׁנּ כּ מּוֹ תּפּשׂנּ" ()
 136. 5-6: "אָ תּ יִאַ ' תּ כּ ' יִתּ פּ דּ וּוּ" ()
 137. 15-16: "שׁ אָ קּשׁ וּוֹ בּגּוֹ צּ שּׁ נּיּ " ()
 138. 13: "אַשׁ אָ אָ תּוּ" ()
 139. 30: "אַ [] אָ נּ " ()
 140. 6-7: "אַ תּ שׁךּ צּךּ שׁ וּ " ()
 141. 19-20: "אַיּ דּדּ וּ בּאַהּ תּשׁגּ מּ שׁגּ וּבּ יּ" ()
 142. 7-8: "שׁ הּ שׁ וּשׁ תּ בּקּיִ הּ אָ קּ הּ" ()
 143. 12: "אָ בּיּ שׁ אָ וֹ קּשׁוּ פּ" ()
 144. 25: "אַ תּ הּ בּ אַ תּקּ בּפּ" ()
 145. 28: " לּ שׁ גּ כּ" ()
 146. 4-5: " אָתּ וּ בּ שׁ שּׁ נּיּ " ()
 147. 25: "אַ שׂ דּ בּ אַ תּ בּוֹ" ()
 148. 17-18: " [] וּשׁ יִ שׁ וֹ תּ וֹ וּ" ()
 149. 13: "שׁ כּוּ יּ פּיּוּ וּ מּ" ()
 150. 17: " יּ שׁוֹ וּ וֹ תּוֹ " ()
 151. 4: "שׁ יִ בּהּ וּ בּוֹ שׁ" ()
 152. 16-17: " בּיּוֹ יִוּ כּוֹ וֹ וּ וּ גּ שׁ " ()
 153. 9-10: "וֹ דּ יִשׂ שׁ יִ בּוֹ יִתּ צּ וֹ " ()
 154. 29-30: " אַפּיִ תּוּ וּ וּ וּ יּ שׂ פּ וּ וֹ אָ" ()
 155. 18-19: "שׁ וֹ אַפּיִ שׁ דּ כּשׂ שׁ " ()
 156. 24: " יּ שׂכּ וּ שּׁוֹ טּ" ()
 157. 29-30: "שׁ תּ וּ וֹוֹ בּ וֹ שׁ תּפּוֹ שׂ כּלּ " ()
 158. 19-20: " פּשׁ צּ בּהּ פּוֹ קּשׁ שׁ קּשׁ יִ וֹ פּ בּשׁוֹוֹ יִפּוֹ בּ" ()
 159. 13: " אָוֹ זּ דּ גּ וּ יִ " ()
 160. 30-31: " תּוּ ' וּ וּ וֹ ' תּשׁוּ" ()
 161. 20-21: "אַ תּ יִ בּ שׂ וֹ כּ וֹ יִוּשׁ וּ תּבּשׁ וּ" ()
 162. 23: " אַ תּכּ וּוּ וּ" ()
 163. 1-2: "אַ תּנּ בּאַשׁ אַ [] וֹ תּ כּ שׁ גּ בּ שׂ תּבּ" ()
 164. 15-16: "אַ תּ שׁ דּ אַ תּשׁדּ וֹ כּ שׁ יִפּוֹ דּ וּשׁ יִכּשׁוּ " ()
 165. 4: "אַ תּ כּ כּוּתּוֹ פּ תּשׁ לּוֹ אָתּ" ()
 166. 4: "אַיּוּ שׁ אָ וּ אָ" ()
 167. 14: "אַשׁ אָ תּ וּשׁ בּוֹ יִפּוֹ בּ" ()
 168. 20: "שׁ וּוֹ בּוֹ אָ שׁ יִנּ" ()
 169. 3-4: "שׁ שׂמּ אָ וֹוֹ אַבּ וֹ בּשׁפּ אָ שׁ תּוּוֹ נּ" ()
 170. 10-11: "אַשׁ יִשׂוּ שׁ שׁוּ שׁוֹ כּ וּוֹ וֹ בּאָוֹ שׁבּנּ" ()
 171. 32: " תּ שּׂ מּוֹ " ()
 172. 10: "שׁ יִ יִ פּ הּ" ()
 173. 2: " שׁ בּ וֹ דּוֹ וֹ פּ וֹ מּ שׁרּשׁ וּצּוֹ " ()
 174. 9: "אַ וֹ מּ אַ מּהּ בּ וֹתּהּ וּ וֹ אַשּׁוּ וֹ וּשׁ וּ" ()
 175. 8: "אָוֹ וּ נּ שׁיִ הּ נּשׂ וּ בּיּוֹ שׁיּבּ בּהּ"
 176. 11: " כּוֹ שׁ אַ שׁיּוּ יִ וֹ שׁיּוּ אַ" ()
 177. 1-2: "אָתּ בּבּ נּ סּ שׂ וּ וֹ נּ וּ שׂוֹ אָתּ וֹ וּשׂ זּ שׂ"
 178. 3-4: " וֹ שׁ אָ שׁ בּוֹ יִ שׁיּוּ שׁ שׁוֹ שׂבּ טּוֹ וּ לּוֹ אָתּ וֹ מּנּוּ נּ כּ בּ וּשׁ וּשׁ שׁוֹ סּ"
 179. 10: "אַ תּ שׁיּ שׁ וּ וֹ לּ כּ שׁאַתּ " ()
 180. 3: "אַ תּבּ פּ תּ אַ תּ בּ כּ כּ שׁ פּ שׂ"
 181. 10: " בּ וּ בּ יִוֹ שׁ "
 182. 1-2: " בּאַפּוֹ בּ יּוֹ שׁ שּׁיִ תּ יִשׂ [] בּוֹ אַפּוֹ בּלּ [] כּ וֹ בּוֹ וּ גּ אָ לּ שׂ"
 183. 19: " מּ וֹ וּ לּ יִכּ בּ וּ וֹ שׁ וֹ שׁתּ מּ שׁוֹשׁ וּוּהּ יִתּ מּ וּהּ טּוֹ מּנּ" ()
 184. 1: "אַ דּ לּ כּשׁ מּ שׁוֹשׁ שׁתּ שׁ שׂ שׁ " ()
 185. 1-2: "אַ דּ לּ גּדּ מּ שׁוֹשׁ בּ מּ שּׂוּ יּשׂ כּוֹ כּ שּׂ שׁ תּוֹ מּ שׁ בּשׁ מּ כּ וּשׁתּ כּ וּ וֹ מּ וּדּ יִ יִשׁתּ" ()
 186. 8-9: " בּ מּ מּ וֹ שׁ שׂוֹ בּקּשׁ וֹ מּ מּשׁתּ שׁ שׂ וּ שׂ כּ מּ יּ בּיּוֹ וּ שׂ וֹ וֹ דּ בּשׁ מּ מּנּוּ יּמּ דּ " ()
 187. 25-26: "יִ אַוֹ בּבּ יּ כּ הּ דּ שׁכּ גּ בּ וּ דּ וּ דּ שׁ כּ וֹ כּ אָ יּ דּ שׁהּ בּשׁצּ [] כּ וֹ וּשׁהּ"
 188. 32: "אָיּ יּ דּ מּ [] שׁ "
 189. 4-5: "שׁתּ שׁבּוּ דּ פּ שׁ אָ אַ בּהּ שׁ [] בּ דּ שׁ שׁתּ גּ דּ דּ כּ וּכּ פּ דּ "
 190. 11-12: " גּ בּוּ דּ וּ דּשׁ בּהּ וּוֹ וּ וּ שׂוּ כּ שׁתּ בּהּ וּכּ צּ וּ מּ אָשׁ כּשׂדּ גּ הּ וּ כּ כּ דּ וּ תּ וּדּ שׂוּ שּׁ אַ וּשׁ שׁתּ בּהּ בּיּ דּ כּ שׂ שׁהּ בּשׁצּ כּ דּיּ יִ וּשׁ "
 191. 6: "יִ גּיּ לּ אָ דּ שׁכּ יּ דּ כּ לּ שׁכּ וֹ בּ הּ"
 192. 12: "יִ גּיּ לּ גּשׁוּ שׁכּוּ יּ בּ וּנּ הּ"
 193. 15: "יִ כּ כּ לּ שׁ שׂגּ בּשׁ וֹ דּיּ שׂ בּ שׁוּהּ שׁשׁ שׁתּדּ צּוּהּ"
 194. 23-24: " שׁ הּ וּ פּ אַ בּוּ כּ דּ וֹ וּ שׁתּ אַ [] כּ וּ בּיִ כּ שׂגּ וֹ וּיּ גּבּ סּ דּיּ גּבּ שׁתּ בּהּ דּ בּהּ"
 195. 19: "יִ צּ דּ [] [] דּ תּ שׁ דּ הּ דּ שׁ אָ דּ וּשׁאָ בּהּ "
 196. 12: "אַשׁ כּ גּ שׁשׁ וֹ שׁשׁ שּׁ"
 197. 22: "אַשׁ שּׁ שׁשּׁ"
 198. 23: "אַשׁ וֹ אָ שׂ וּשׁ"
 199. 28: "אַשׁ יִ שׂ וּשׁשׁ"
 200. 62: "לּ בּשׁוּ מּשׂ וּ וּ כּנּ"
 201. 4-5: "יִ כּ לּ נּוּ שׁ גּיּ דּ דּ בּיִ שׂ וּ טּוּ מּוֹ שׁ יִ וּ שׁתּ "
 202. 9: "יִ שׁ שׂיּ לּ כּ לּ שׂ בּ שּׁ שׁ"
 203. 13: " גּשׁ כּ וֹ בּוּ מּ וֹ שׁיִ כּ בּוּ שׁ בּדּ זּ"
 204. 18: "אַ וּ בּוּ בּ שׂ פּ "
 205. 24: "אַ בּנּוּ בּ דּ שׁ בּ מּוֹ פּנּ"
 206. 31: "[] כּיּ בּ צּ בּ נּ שׁ מּ יּ פּנּ"
 207. 26: "אַשׁ וּ אָ שׁ וּשׁ"
 208. 27: "אַשׁ וֹ אָ שׂ וּשׁ"
 209. 29: "אַשׁ כּ וּוֹ שׁ וֹ אַבּ וּשׁשׁ"
 210. 32: "אַשׁ אָ שׂ וּשׁשׁ"
 211. 33-34: "אַשׁ וֹ אַ שּׁ וּשׁיִ בּ אַ יִ שּׁ אַבּ"
 212. 64: "לּ בּשׁוּ מּשׂ וּ כּנּ"
 213. 7-8: "אַתּ וּ ' שׁ בּתּ בּאַ וֹוֹ וּ כּשׂדּ שׂתּ שּׁוֹ אַ וּ וֹ וֹ מּוֹ בּ כּ תּ פּזּ וּ גּגּשׁ וֹ תּ דּ כּ דּ אָתּ"
 214. 18-19: "אַ כּ שׂוּ סּ יּוּ שׁ מּיִ יּשׂוּ אָוֹ גּוֹ אַתּ בּ בּ תּ בּמּבּ מּוּ בּוֹ בּדּ מּוּ שׁ בּ דּ שׁ וּ הּ"

(!) ,

1450
( )
? ? ? !
- (0)