chiddush logo

נכתב על ידי izik28, 29/2/2020

 בס"ד

ד"ת לשבת פרשת תצווה  זכור תשפ 

    " הולך בדרך תמים הוא ישרתני " או שמן זית זך 
----------------------------------------------------------------
אנו נמצאים בשבת תצווה -זכור , בה אנו מצווים לזכור את מעשה עמלק, בד בד אנו  מצווים, להבדיל לקחת שמן זית זך כתית  למאור על מנת שיהיה לנר תמיד , מה הקשר בין הנושאים לעיל וליונה מפרשת נח שקפצה לבקר עם ענף עץ זית  טרף בפיה..
במדרש רבה מפורש ," אמר הקב"ה למשה:וייקחו אליך שמן זית זך,לא שאני צריך להם,אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם,כדי להעלות אתכם בפני כל האומות", הארה לקב"ה נעשית ע"י הקמת בתי כנסיות ומדרשות  , תלמודי תורה וישיבות לימוד והפצת התורה, אבל כל זה טוב רק אם האדם עושה  לקב"ה מקום בליבו שמאיר לו את דרכו ,מנורת המקדש מסמלת את האור הטוב  הזה ,מפורש במדרש," עם ישראל משול לפרי הזית העובר כמה תהליכים עד שנהפך לשמן זך, מורדים אותו מהעץ וחובטים בו,מעלים אותו לגת וטוחנים אותו,ורק אחרי כל הפעולות האלה והמכות נותן הזית את השמן הטהור שלו, בדומה לכך עם ישראל. עם ישראל משול לפרי הזית העובר כמה תהליכים עד שנהפך לשמן זך, מורדים אותו מהעץ וחובטים בו,מעלים אותו לגת וטוחנים אותו,ורק אחרי כל הפעולות האלה והמכות נותן הזית את השמן הטהור שלו, כך גם  עם ישראל,אומות העולם חובטים בו ומציקים לו ורק אז הוא עושה תשובה ,מכאן שהדלקת המנורה מבטאת את ייעוד המשכן ובהמשך המקדש- להאיר לכולם.
רשי מפרש את הפ"ס "שמן זית זך כתית" ואתה תצוה זך" - בלי שמרים כמו ששנינו (במנחות דף פו) מגרגרו בראש הזית "וכו'
"כתית" – הזיתים מכניסן לריחים וטוחנן והשמן השני פסול למנורה וכשר למנחות שנאמר כתית למאור 
ולא כתית למנחות, "להעלות נר תמיד" - מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה (שבת כא)
"תמיד" - כל לילה ולילה קרוי תמיד כמו שאתה אומר (במדבר כח) עולת תמיד ואינה אלא מיום ליום וכן במנחת חביתין נאמר (ויקרא ו) תמיד ואינה אלא מחציתה בבקר ומחציתה בערב אבל תמיד האמור בלחם הפנים משבת לשבת הוא".
שמו של משה רבנו לא נזכר בפרשת תצווה , אך אם נשים לב נראה שהפרשה  היא המשך ישיר של פרשת תרומה,  משה אינו נזכר פיזית בפרשה אך הוא כן מוזכר ברמז  , בפרשת תרומה בני ישראל נידבו את החומרים הגשמים למשכן מי פחות ומי יותר בלבד שיכוון ליבו לשמים, משה תרם את רוחו לבנית המשכן ע"י האות "ו" במילה " ואתה"  , הקב"ה היה יכול לכתוב" אתה תצווה" אבל עצם הוספת האות"ו"  מרמזת על משה רבנו שמוזכר בציענות מדהימה בפרשה גם אם ברמז דק.. ועוד הדבר מסמל אולי את ששת ימי המעשה בהם אנו מצווים לזכור את היום השביעי שמתקשר עם הספרה שבע כמניין שבעת הנרות  במנורת הזהב ,.
השמן שימש  בעבר למשיחת  מלכים ונלמד מהפ"ס," ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו" ומפרש בגמרא מסכת הוריות יא,ב " ואותו שמן קים לעתיד לבוא  שנאמר " שמן שנחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם"ז"ה בגימטריא שתים עשרה לוגין ", שהם כמניין שתים עשרה שבטי ישראל.  
עמלק אותו אנו נמחה  השבת בקריאת פרשת זכור  קשור גם הוא לכל עניין שמן הזית בכך שניסה להשמיד את עם ישראל ולכבות את אורם הוא אור התורה " זכור את אשר עשה לך עמלק"  ,הרמב"ן מפרש פירוש מדהים" - כבר הזכרתי (לעיל כד ט) המדרש שדרשו בו בספרא (בחקותי פרשה א ג) יכול בלבך כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמורה הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך וכן בספרי (תצא קסו) זכור את אשר עשה לך עמלק בפה לא תשכח בלב ולא ידעתי מה היא הזכירה הזו בפה אם לאמר שנקרא פרשת עמלק בציבור ונמצינו למדין מן התורה בשניה זכור (מגילה כט) ויהיה סמך למקרא מגלה מן התורה והנכון בעיני שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמים ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע ולכך נצטוינו למחות את שמו וכן במעשה מרים נצטוינו להודיעו לבנינו ולספר בו לדורות ואע"פ שהיה ראוי גם להסתירו שלא לדבר בגנותן של צדיקים אבל צוה הכתוב להודיעו ולגלותו כדי שתהא אזהרת לשון הרע שומה בפיהם מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות ובני אדם נכשלים בו תמיד כמו שאמרו (ב"ב קסה) והכל באבק לשון הרע",עמלק קשור גם ללשון הרע שמפרידה יוצרת ספק  שהוא עמלק בגימטריא ", אך שימו לך , כדי ליצור שמן זית זך כתית צריך בין השאר לטחון  ולמחוץ את הזיתים , בדיוק אותה מחיה שאנו עושים עם השם עמלק , אך ההבדל גדול ולא ישוער,  אנו מוחצים את שמן הזית כדי ליצור שמן זית זך להעלות נר תמיד הוא אור התורה שהיא חיינו  ושמנסים להשכיחה גם בימנו אנו .. בדיוק לשם זה אנו מוחים את שמו של עמלק,כדי שלא יהי מישהו שיהין ליצור ספק באמונתנו בקב"ה בתורתו ,במקדש שיבנה הן הפרטי והן הציבורי  ,אותה אמונה נלמדת מהיונה של נח, שהביא "עלה זית טרף בפיה " אמרה היונה במוזכר בפירוש רשי," אמרה יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר 
ודם" ,מפרש הרמבן" והנה עלה זית טרף בפיה" - מפשוטו של פסוק זה יראה שלא נעקרו האילנות ולא נמחו במבול כי לא היה שם נחל שוטף בעבור כי נתמלא כל העולם מים אבל בבראשית רבה (לג ו) אמרו מהיכן הביאה אותו רבי לוי אמר מהר המשחה הביאה אותו דלא טפת ארעא דישראל במיא דמבולא הוא שהקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל בן אדם אמור לה את ארץ לא מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם (יחזקאל כב כד) רבי ביריי אמר נפתחו לה שערי גן עדן והביאה אותו  ". על ההר המשחה ,מוסבר במכון המקדש : ההר שממזרח למקדש נקרא בשני שמות – 'הר הזיתים' ו'הר המשחה', בו התקיימו כמה מן ההלכות המתקיימות במקדש.
מצוות והלכות התקיימו בהר המשחה, כגון, מצות שריפת פרה אדומה, ככתוב בתורה: "והוציא אותה [את הפרה האדומה] אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, ולקח... מדמה באצבעו והזה אל נוכח פני אוהל מועד מכאן למדו לשרוף את הפרה על הר המשחה, כשכוונת המלה 'נוכח' - מול פתח המקדש, כלומר ממזרח למערב. כן דרשו חכמים: "'אל מחוץ למחנה' - להר המשחה וכאמור, הר המשחה היה מול המקדש[. הר המשחה נזכר גם בהקשר למצות קידוש החודש, וכן באשר להלכות הרחבת קדושת העיר ירושלים. כן מצינו בדברי הנביאים שהר הזיתים ישמש מוקד להתרחשויות הקשורות לגאולה לעתיד לבוא.".]
היונה של נח הגיעה עד למקום המקדש שכמובן עוד לא נבנה אז...  כדי להראות את נאמנותה לקב"ה , אם את היונה משך מקום המקדש שהרי סה"כ היא בעל חי כשר אומנם .. אזי עלינו לנהוג כמותה ולהאיר את מקום המקדש דרך אור התורה בכל זמן וכל רגע לכל יהודי באשר הוא וכל להעלות ולהדליק את הניצוץ הטוב שיש בכל אחד מאיתנו ואורה של מנורת הזהב במקדש השלישי שיבנה במהרה בקלות ושמחה לנחת רוח גדולה לשוכן המעונה  ולכל הברכות הטובות לכל אחד  ,זאת רק אם נלך  בדרך הפ"ס " הולך בדרך תמים הוא ישרתני לֹא-יֵשֵׁב, בְּקֶרֶב בֵּיתִי--    עֹשֵׂה רְמִיָּה: דֹּבֵר שְׁקָרִים--    לֹא-יִכּוֹן, לְנֶגֶד עֵינָי."
מה שמקשר אותנו לעמלק ולמעשיו " "אמר רבי ירמיה בר אבא: ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע. כת ליצים, דכתיב משך ידו את לוצצים; כת חניפים, דכתיב כי לא לפניו חנף יבא; כת שקרים, דכתיב  דובר שקרים לא יכון לנגד עיני; כת מספרי לשון הרע, דכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, צדיק אתה ה' לא יגור במגורך רע" ( סוטה מב. , וכן סנהדרין קג. )".שמן הזית  היה צריך להיות שמן זית זך כתית ,  כלומר נקי מכל פגם וטהור  ,אזי אור המנורה היה מטיב לדלוק כנר תמיד לא הפסק ,  עלינו לזכור זאת זאת אם ברצוננו  לחזות באור הטוב  ,ללכת בדרך התמדה בתורה  , בירור סוגיות כדי לממשם בחיי היום יום ולא  חלילה למחק את חברנו מאיתנו כמעשה עמלק  ,במהלך כתישת הזית  לשמן הוא אולי נראה  במבט  ראשון מסכן משהו.. ולא מיוחס כפירות אחרים ,אך  בעיני הקב"ה הוא בדיוק כמו היונה של נח מהר המשחה .שכן המעשה והתוצאה  חשובים ומיוחסים  אם הם מלאים  בתום וטוהר  לעבדות ה" בצנעות  .  מה שמאיר עלינו באור של שוכן העונה כנר תמיד זך  מבורך טהור . 

.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע