chiddush logo

חיוב במלאכה שלא הייתה כמותה במשכן

נכתב על ידי איתיאל, 12/7/2020

 נחלקו בגודלת, פוקסת ונוטל צפרוניו ושערותיו בשינוי האם חייב מדאורייתא (רבי אליעזר) או מדרבנן (חכמים).


האמוראים נחלקו בעניין, משום מה מחייב רבי אליעזר.

וזה לשון הסוגיה שם:


תנו רבנן: החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת. המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש - שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביום טוב לוקה ארבעים, דברי ר' אליעזר. 
וחכ"א: אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות. 

רב נחמן בר גוריא איקלע לנהרדעא. בעו מיניה: חולב משום מאי מיחייב? אמר להו: משום חולב. מחבץ משום מאי מיחייב? אמר להו: משום מחבץ. מגבן משום מאי חייב? אמר להו: משום מגבן. 
אמרו ליה: רבך קטיל קני באגמא הוה! 
אתא שאיל בי מדרשא. אמרו ליה: החולב חייב משום מפרק, ומחבץ חייב משום בורר, מגבן חייב משום בונה. 
המכבד המרבץ והרודה חלות דבש - שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביו"ט לוקה ארבעים, דברי רבי אליעזר. 
א"ר אלעזר: מ"ט דר' אליעזר? דכתיב (שמואל א יד, כז) ויטבול אותה ביערת הדבש. וכי מה ענין יער אצל דבש? אלא לומר לך: מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת.

להבנתי בסוגיה:

דעת חכמים היא שבכל ה"מלאכות" שאין להם אב במשכן - אין איסור דאורייתא, אלא שבות בעלמא.

דעת רבי אליעזר לאסור גם בהם. וכאן נחלקו מה טעמו.

יתכן לבאר בדברי ר"נ בר גוריא שסובר שרבי אליעזר מחייב גם במלאכות שלא נאסרו במשכן. וזו כוונתו "חולב חייב משום חולב, מחבץ משום מחבץ, מגבן משום מגבן". כלומר: אסור משום שכל אלו הם מלאכות בפני עצמן, ואין זה משנה אם היה דוגמתן במשכן או לא.

אך נהרדעי לא קיבלו את תשובתו, ואף לגלגו עליה ("רבך קטיל קני באגמא"). הם מעדיפים לדחוק דחוקים ולדמות בדימיון רחוק לאיזו מל"ט מלאכות.

יוצא למעשה:
לכו"ע לחכמים אין איסור דאורייתא בכל מלאכה שאין דוגמה במשכן, אלא שבות בעלמא.
לרבי אליעזר: יש מי שרצה להגיד שחולק ומחייב במלאכות שאין דוגמתן במשכן.
ולדעת רוב האמוראים וסתמא דש"ס לא סבר רבי אליעזר לחייב במלאכות שאין כמותן במשכן, אלא נחלק רק עד כמה להרחיב ולדמות את ט"ל מלאכות דמשכן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה