chiddush logo

הקב״ה מתאוה לתפלה וללימוד תורה

31/3/2021

הקב״ה מתאוה לתפלה
החב שלמה שמעון חוטמן מבית שמש, החב יעקב עקיבא רבינוביץ מבית שמש: אמרו חז״ל (יבמות סד.) "אמר רבי יצחק: מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקים". חזינן מכאן שהתפילה היא התכלית והקב״ה רוצה לשמוע תפילה על כן הוא מגלגל מאורעות לאדם בכדי שיתפלל. החב מ״ם יחבבו׳□ מבית שמש, החב בן צי1ן גנזלר ממינה: הנהגת העולם הוא שהקב״ה משפיע רק אחרי שהתפללו על כך. וראה ברש״י על התורה (בראשית ב, ד): משה רבנו היה ערל שפתיים, ומבואר שלא נתרפא משום שלא התפלל על כך. חזינן שתפקידנו להתפלל על כל צרה שלא תבוא.
הרב רמי בוזגלו מאלעד: עצם החסרון מגיע מאתו יתברך כדי שנתפלל. מצוות התפילה היא לקחת חסרון מורגש ולהפוך אותו לתפילה. לאחר התפילה מגיע החובה השניה: לידע שהכל לטובה ואין מקום לדאגה ולפחד, רק לרצות את רצון ד'. מרב מני דומי מרמת גן מביא בזה רעיזן עמ1ק: תחושת הרעב מטרתה בכדי שנאכל. כל בר דעת מבין שאין באכילה שינוי רצון הבורא. כן הדבר בעת צרה. 'תחושת הצרה׳ באה בכדי שנתפלל.
מרב אברהם מושקוביץ מירושלים מסבם בדברים נשזטים: תפקידנו להתפלל מבלי להיכנס לחשבונות.
הטוב הנגלה
הרב איסד זלמן לורמיד מאשדוד, מרב דב בעדיש שניאודמון מאלעד, הרב נממן גולדברג מירושלים, הרב מדרבי הנהן מלאב׳ מביתו עילית: אנו מתפללים שנזכה לראות בעיני בשר את הטוב הנראה והנגלה, ובטוחים שנזכה לזה. הכתב סופר אומר על הפסוק ״זובח תודה יכבדנני״ - נאמר בלשון כפול, לומר לך שצריך להביא שתי קרבנות תודה, האחד על הישועה והשני על הצרה, שגם היא לטובה. ואז ״אראנו בישע אלקים״ - נזכה לראות שגם מידת הדין היתה לטובה.
הרב מדוב׳ שיינבדגד מביתר עילית מביא סימוכין לבך מספר התניא: בתניא (פרק כ״ו) מתואר הטוב הזה כטוב מעלמא דאתכסיא ועיין שם. והתפילה במצב כזה צריכה להיות שהטוב יושפע עלינו בטוב "הנראה והנגלה", שנזכה לראות את הטוב בעיני בשר.
להתקרב אל השם
הרב ישראל הנהן גרוס מירושלים: ברמב״ם בריש הלכות תענית מובא: מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור. ובהמשך שם: ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים. ומסיים: אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות, ע״כ. הרי לנו שחלק מן הטוב שנותן לנו הי יתברך בעת צרה ומצוקה, הוא לעוררנו לתשובה ולזעקה אליו יתברך שיושיענו מצרתנו.
האות פרטית
מתון שיעורי המשפיעים ניקז השגתה פרטית׳
הרבה אנשים באים אלי בדמעות: "אני לומד כל כך הרבה פעמים שער הבטחון. זה לא עובד, זה לא עוזר!" התשובה האמתית שיש להשיב להם היא כמו שאמרו בנובהרדוק; אם זה לא עזר, כנראה שלא למדת מספיק. למדת שעה, תלמד עוד שעה ועוד שעה, עוד ועוד. העקשן יצליח.
אני אומר לכם כבעל בסידן. עשיתי כך פעמים רבות וברוך השם הועיל לי עד אין שיעור. ראיתי דברים מופלאים! נזקקתי פעם לעבור נתוח. התייעצתי בזה עם מורי ורבי הגאון רבי עוזר שוורץ זצ״ל והוא אמר לי בזה הלשון: הכלל - בטחון עדיף מנתוח. על ידי התחזקות בבטחון נחשב כאילו כבר עשו נתוח. והדברים אמורים בפרט כשלוקים ח״ו באיבר פנימי, כפי דבריו של האבן עזרא שבאברים הפנימים יכולים להיות ניסים גדולים מכיוון שזה מכוסה ואין רואים את הנם בגלוי.
העצה היעוצה למי שסובל יסורים ומידת הבטחון לא עומדת לו להינצל - שיאמר שוב ושוב, אפילו במשך כל היום כולו: נאמן עלי האבא, נאמן עלי האבא, נאמן עלי השופט, נאמן עלי השופט, אני מאמין בך בורא כל עולמים. כאשר מקבלים יסורים באהבה ומחלישים את סערת הנפש שלא יתנגדו ליסורים, מיד נחה על האדם רוח חיים שלווה ומנוחת הנפש. המתח יורד מרגישים רוגע. והוא ענין נפלא מאוד הגורם לישועות. מרב יאיר ח״ם דיבנ> מבית שמש, מרב ׳min גבידצמן מבית שמש, הרב מאיר נם! מאופקים, הרב רזו ל״פער מיחשליס: תפילה היא מלשון חיבור. זאת המטרה של התפילה - להיות מחובר ותלוי בהשם יתברך. מעתה מובן אשר פעמים באה עלינו צרה מאת הי כדי להביא אותנו להתחבר לה׳. משל למה הדבר דומה, לאב שרוצה שבנו התינוק יפנה אליו, לוקח אחד מחפציו ואז בנו מבקש זאת ממנו.

הרב מנדל שטדאום מבני ברק מביא דבר נפלא: מרן החתם סופר זצוק״ל הקשה בעת סעודת הודיה: הרי הקב״ה הוא הביא את הצרה והוא הביא את הישועה. מה טעם יש להודות על כך? למה הדבר דומה, למי שהכה את חברו ואחר כך ריפאהו, האם יש טעם להודות לאותו אדם? אלא, מכאן מוכח שמטרת הצרה היא שנתפלל ונתקרב אל השם, וכאשר הצרה מתבטלת אות היא שהתקרבנו להשם.
הרב חיים אהרנזביץ מבני ברק: הדברים מפורשים בספר חובת הלבבות. בשער חשבון הנפש מובאת תפילה של אחד מהצדיקים. וכך התפלל אותו צדיק: "ואתה יודע תקנתי ואופני הנהגתי ולא הודעתיך בצרכי להעיר אותך עליהם, אלא שארגיש בגודל חסרוני אליך ובטחוני בך".

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע