chiddush logo

הסכמת הרב קוק לספר כרם פתחיה הראשון

נכתב על ידי אוהד, 25/3/2010

 

הסכמת הרב קוק לספר כרם פתחיה הראשון

כ"ק רבנו הגדול גאון ישראל וקדושו ציס"ע

מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א

הרב הראשי לארץ ישראל

אב"ד דעיה"ק ירושלים ת"ו

ב"ה, כ"א אלול תרצ"א

אחד מהחזיונות אשר בהם מלאתי עונג, ושמחת לבב, היה לי מראה עיני בספר כתב גבר חכם בעוזה של תורה, יראה, וחכמת לב, כבוד הרב הגאון המפורסם, אוצר נחמד, כליל תפארת סוע"ה מו"ה פתחי' מענקין שליט"א האבד"ק סעננא ברוסיא, אשר בשם כרם פתחי' יכנהו. בכל המקומות אשר הצצתי בספר היקר והנכבד הזה ראיתי אור זרוע, והפעולה היא מעידה על פועלה, כי הוא גבר בכולא, בעל מוח חושב נכוחות, ובעל לב הוגה משרים, עתיר נכסין בבקיאות רבה, בכל חדרי תורה ובש"ס ופוסקים רו"א, ועתיר פומבי במדרשים ואגדות, וספרא רבא, בעטו השנון המתאים לרעיונותיו השוטפים, המבריקים והמאירים, ועיניו משוטטות במכמני ספרים רבים ראשונים ואחרונים, ומכלם דלה פנינים, ובצר מהם חומה גבוהה, בנויה כמו רמים, משוכללת בטוב טעם ודעת ומטב הגיון, ושיטת דרושיו הנכבדים היא מחוטבת בבינה יתירה, בדעה צלולה והסברה נעימה, ונחמדה, בחדירה מעמיקה, לדברי חז"ל, וגמרם בסימנים מובהקים, ואסברם בדדמי להם, ולבו תר בחכמה בשאיפה קדושה לרדת לסוף דעתם של רבותינו הקדושים ז"ל במאמריהם על פי דרכיהם ושטותיהם, ודין חרוזא, ודין קדוחא, לחבר את הדברים בסגנון יפה אף נעים, ובהעמקה מיוחדת בהקפת ענינים רבים, שהם ריעים זה עם זה, ודודים זה לזה, ובהתאמת המגמות הקדושות לפי תנאי הזמן והמקום של אומריהם, ובשימת לב טהור מלא יראת ד' טהורה, ואמונה אומן, כי דברי חכמינו הקדושים אבות העולם ז"ל, הנם דברי קודש קדשים אשר הם עומדים חיים וקיימים לעד, מיד ולדורות, אשרי שלו ככה.

נוסף לזה, אחרי אשר מלא כרסו מעדני התורה והיראה, ומצא את לבבו שלם וצדיק באמונתו יחיה, הלך לו גם לצדי הדרכים ובקש אחת הנה ואחת הנה, מאוצרות הספרות והמדעים במקצועות רבים ושונים, ומכל אשר מצא, פרחי שושנים, גם בין הקוצים והחוחים, דברי אמת, אשר הרבה פעמים יצאו מבלי משים להעיד על האור כי טוב, על קדושת התורה והאמונה הקדושה על ערכם הנשגב של המצות והחוקים, על מעלתם של ישראל גוי קדוש, לא השיב אחור ימינו, ומכל אלה, ממקורות מרוחקים, לקח והראה, איך האור המזהיר של האמת הטהורה הוא בוקע ג"כ את ענני החושך ובזה השכיל לעשות, לחזק לבב נמהרים, נבוכי דעה ונחשלים בצעדם בדרכי החיים, בדברים שבלב, בדעה ורגש, ובדברים שבמעשה בחיים ובפועל.

ואם כי לא לכל אדם נתנה מדה זו, ולא כל מי שרוצה ליטול את השם, לתור אחרי אוכל, במעונות נמרים, ובמאורות פתנים, יוכל לבוא וליטול, אבל כביר כח לב, ואיש מלא טהרה, וקדושת רצון ונפש טהורה ממולאה בכל חמדה ככבוד הרב הגאון המחבר שליט"א, סוף דבר הוכיח על תחילתו, כי כל כוונתו היא לשם שמים, ועל כן, לא נכשל במסילותיו ונתקיימה בו ההבטחה של רגלי חסידיו ישמור, ובכל דבריו אין בהם דופי ושמצה, הכל הולך למישרים בדרך ישרים סלולה, ע"פ התורה והיראה ואמונת חכמים, בקדושה ובטהרה.

בטוח אני בעה"י כי הספר היקר והנחמד הזה, יקנה לו לבבות רבות, ויחשב בין הספרים רבי הערך המצויינים שנתחברו בדורנו.

והנני אומר לכבוד הגאון המחבר שליט"א תחזקנה ידך, וירום ונשא וגבה ויראו שונאינו ויבושו משברם, וקרני רשעים יגדעו, ויתנו בעפר פיהם, וישובו וינהרו אל ד' ואל טובו, ויחתרו לשוב אל אוהל הקודש, אל בית אמם וחדר הורתם, ושבו ורפא להם, וכל ישרי לב ישמחו ויעלצו באור הקודש מאוצרות החיים ממקור התורה והמצוה, אשר יאיר לכל אפסי ארץ, ונזכה כולנו יחד ליום אשר גם לבב נמהרים תבין לדעת, ולשון עלגים תמהר לדבר צחות, ויגלה כבוד ד' לעיני כל בשר, וראו כל אפסי ארץ את ישועת ד' אשר יעשה לעם קדשו וחבל נחלתו, בתתו מציון ישועה לישראל תפארתו.

והנה הרב הגאון המחבר שליט"א ספח לספרו היקר הזה גם עניני הלכה אחדים אשר בהם הננו רואים את חילי' לאורייתא מפלפל בחכמה, ומתגבר בגבורתה של תורה, כאחד הגדולים אנשי השם.

ועל כל אלה, יצא הספר הנחמד והיקר הזה כלול בהדרו גם למראית עין בהידור מצוה על ידי הפקוח של בן חכם ישמח אב, בנו החתן הנעלה והמצוין בכשרונותיו, החריף ובקי, מר משה צבי שליט"א מיקירי בני ישיבתנו הקדושה המרכזית פעה"ק ת"ו, אשר הוסיף גם נופך הערות מדילי' ובוצין בוצין מקטפיה ידיע, ויהי ד' עמו ויחזיק במעוז תוה"ק ולאילנא רברבא יתעביד בעה"י. ואקוה בע"ה שרבים וכן שלמים יטושו בחפץ לבב, להביא את הספר היקר והנחמד הזה אל ביתם ברכה ורבים בו יתברכו ויתהללו, ויהי נועם ד' על הרב הגאון החכם הנעלה המחבר שליט"א וכל עוזריו ומסעדיו ומכבדיו לברכם בכל טוב סלה, כנה"י ונפש החותם בחיזוק ידים, ובברכה נאמנה מהר הקודש מירושלים.

אברהם יצחק הכהן קוק

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה